Mix & Match

Gegevensbeveiliging en Microdatabestanden over Asielzoekers, Energie en Woningen.

 

Statistische beveiliging van output

Eric Schulte Nordholt, CBS

Het CBS beschikt over een schat aan informatie en wil zo veel mogelijk publiceren. Met het beschikbaar komen van vele registraties is dat ook steeds beter mogelijk. Toch zijn er grenzen aan het detail in publicaties. Het CBS mag niet over individuele personen of bedrijven publiceren. Ook mag dergelijke informatie niet uit de output kunnen worden afgeleid. Voor output samengesteld in de remote access faciliteit geldt hetzelfde. Statistische beveiliging houdt zich bezig met de vraag wat wel en niet kan worden gepubliceerd.

De AVG en de Wet-CBS

Rik van Breukelen, CBS

De door het CBS gehanteerde eisen op het gebied van statistische beveiliging vloeien voort uit de AVG en de Wet-CBS. In deze presentatie zal daarom eerst het juridische kader voor het werken met microdata van het CBS worden toegelicht. Vervolgens zal worden ingegaan op de wijze waarop het CBS deze juridische vereisten heeft vertaald in concrete eisen op het gebied van statistische beveiliging en outputcontrole. Daarbij ligt de focus op onderzoekers die met microdata werken en de vraag wat zij wel en niet mogen publiceren.  

 

Parallelsessies:

1. Asielzoekers:

Praktijkvoorbeeld: Cohortonderzoek naar asielzoekers en statushouders

Evelien Ebenau en Luc Verschuren, CBS

Evelien Ebenau en Luc Verschuren geven een inkijk in de mogelijkheden van het gebruik van registerdata/microdata ten behoeve van onderzoek naar (asiel)migratie en integratie. Dit doen zij aan de hand van een voorbeeld, namelijk het cohortonderzoek asielzoekers en statushouders, in opdracht van de ministeries SZW, J&V, VWS en OC&W. 

Op basis van gekoppelde registerinformatie monitort het CBS wat de samenstelling is van de groep asielzoekers die naar Nederland komen, welk deel daarvan een verblijfsstatus asiel krijgt en hoe het met deze "statushouders" in Nederland gaat.

 

Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk

Wouter Vermeulen, CPB

Voor de kans om werk te vinden maakt het uit in welke regio asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen. Tot voor kort werd bij de uitplaatsing van vergunninghouders echter geen rekening gehouden met hun aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt. Aan de hand van arbeidsmarktprestaties en verhuisbewegingen van asielmigranten die eind jaren negentig naar Nederland kwamen, laten we zien dat het zinvol kan zijn om dit wel te doen.

2. Energie

Van ruwe data naar relevante cijfers voor de energietransitie

 Jurriën Vroom, CBS

Uit registerdata bruikbare en zinvolle informatie halen blijkt in de praktijk vaak veel lastiger dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. In deze presentatie wordt u meegenomen langs de hobbels die binnen het CBS genomen zijn om uit ruwe energieregisterdata zinvolle microdata en laag regionale energiestatistieken te maken.

 

Praktijkvoorbeeld: Verschillende toepassingen klantenbestanden

Marijke Menkveld, TNO

Het CPB heeft op verschillende manieren en in verschillende projecten gebruik gemaakt van micro-data van CBS, vooral klantenbestanden voor het energiegebruik. Marijke zal een overzicht presenteren van de verschillende toepassingen in meerdere projecten. 

 

3. Dataverwerking in R

Van microdata naar dashboards: Werken met R

Gino Dingena, CBS

We laten zien hoe we microdata inlezen en bewerken. Deze data laten we daarna tot leven komen, in de vorm van interactieve dashboards en geografische kaarten. Dit allemaal met 1 open source softwarepakket: R. 

 

4. Woningen

Het combineren van woningmarktdata met andere CBS data: nieuwe inzichten

Gelske van Daalen, CBS

Het CBS heeft steeds meer data op microniveau. Dit geldt ook voor de woningmarkt. Door het onderling combineren van woningmarktdata én door te combineren met data vanuit andere thema’s ontstaan nieuwe inzichten.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan; Waar zien we de particuliere huurmarkt groeien? Welke huishoudens verlaten de stad? Welke data worden er gebruikt voor leegstandsmonitor? Deze voorbeelden zullen worden toegelicht waarbij ook aandacht is voor de mogelijke valkuilen bij het gebruik van deze micro-data.

 

Praktijkvoorbeeld: Woningmarktdata voor verhuizingen

Hester Booi, OIS Amsterdam

OIS Amsterdam maakt iedere twee jaar een verhuizingenbestand op basis van de CBS microdata. Dit bestand bevat alle huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam, hun huishouden- en woningkenmerken en of zij recent verhuisd zijn. Dit bestand wordt gebruikt om de verhuisstromen in de MRA in beeld te brengen en voor allerlei verdiepingsvragen. Deze verdiepingsvragen komen vaak vanuit beleidsafdelingen binnen de gemeente. Het zijn vragen als ‘Wie zijn er in de nieuwbouw komen wonen en is dit inderdaad een andere doelgroep dan er al in diezelfde buurt woont?’, ‘Wie verhuizen er naar de sociale huur in een bepaald gebied?’ en ‘Waar verhuizen bijstandsgerechtigden heen?’. In deze presentatie gaat Hester Booi in op de opbouw van het bestand en aantal van deze verdiepingsvragen.