Edit Cancer Cells with CRISPR/Cas9 (13 maart)

Edit Cancer Cells with CRISPR/Cas9 (13 maart)

Edit Cancer Cells with CRISPR/Cas9 (13 maart)
U-Talent
Princetonplein 5
Utrecht
Nederland
030-253 9818

www.u-talent.nl
symposiumregistratie
 symposiumregistratie