Geachte {{deelnemernaam}},

Graag nodigt uw bestuur u uit om onderstaande notitie en de bijbehorende stukken in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) te bespreken op

woensdag 9 januari 2019

Down Under te Nieuwegein

Na de besloten BALV vindt de openbare WDTM nieuwjaarsbijeenkomst plaats.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

15.00 – 15.30 uur: Ontvangst

15.30 uur: Besloten BALV

  • Opening BALV
  • Terugblik op ALV van 11 december jl. en bespreken onderstaande notitie
  • Voorstel van bestuur over (uitstel) organisatieverandering
  • Vaststellen begroting 2019
  • WVTTK
  • Sluiting BALV

16.30 uur: Start nieuwjaarsbijeenkomst WDTM

  • Nieuwe leden presenteren zich
  • Ketenkeurmerkhouders 2018 in het zonnetje
  • Nieuwjaarsborrel (start 18.00 uur)

De begroting inclusief een meerjarenbegroting alsmede de specificatie van de kosten van de werkgroep Ketenkeurmerk 3.0 sturen we u begin volgende week toe.  

 

Notitie aan de leden naar aanleiding van WDTM- ALV 11 december 2018
Door: Ben de Kraker (Penningmeester)  
   
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van 11 december jongstleden hebben de leden een mail van de voorzitter ontvangen waarin werd voorgesteld om de organisatievorm van de WDTM te wijzigen en om met een directeur/bestuurder te gaan werken. Mede vanwege tijdgebrek is deze informatie laat aan u gestuurd en is de onderliggende begroting ter vergadering aan u gepresenteerd. Dit is geen goede keuze geweest en het bestuur had de leden eerder en vollediger moeten informeren. Hiervoor willen we onze excuses aanbieden.

Organisatiewijziging   
Het WDTM bestuur heeft tijdens de jongste Algemene Ledenvergadering voorgesteld om de organisatiestructuur van de WDTM te wijzigen alsmede om een betaald directeur/bestuurder aan te stellen zoals reeds was aangekondigd in een e-mail van de voorzitter.

De beraadslagingen tijdens de ALV gehoord hebbende, stelt het bestuur voor om de voorgestelde organisatiewijziging niet zoals voorgesteld per 2019 in te laten gaan, maar om in 2019 vooralsnog alleen met een betaalde voorzitter te gaan werken.

In september 2019 zal het bestuur deze werkwijze evalueren en de leden per email van deze evaluatie op de hoogte stellen. Indien naar aanleiding van deze evaluatie het bestuur van mening is dat een organisatie-aanpassing nuttig is, dan zal het bestuur drie weken voorafgaande aan de ALV in november 2019 de leden een uitgewerkt voorstel hiertoe doen toekomen alsmede nieuwe statuten.  
 

Betaalde voorzitter
Tijdens de jongste ALV zijn vragen gesteld over de onderbouwing van de noodzaak om met een betaalde voorzitter te gaan werken. Hierop, evenals op het proces hoe het bestuur ertoe gekomen is om een betaald voorzitter aan te stellen, zullen wij hieronder ingaan.  
   
Vanaf het aantreden van de voorzitter in november 2017 heeft het bestuur geconstateerd dat het overgrote deel van de activiteiten en werkzaamheden is opgepakt en uitgevoerd door de voorzitter. In het afgelopen jaar heeft de WDTM meer georganiseerd en gecommuniceerd dan in de afgelopen jaren het geval is geweest. Ook is vanuit WDTM een lobby opgestart richting de politiek, Ministeries en andere relevante stakeholders zoals ZIN, ZN, IGJ, etc. Deze lobby begint zijn vruchten af te werpen: WDTM wordt steeds meer gehoord en uitgenodigd. En als het goed is, worden ook de eerste concrete resultaten van het lobbywerk in 2019 zichtbaar. Hiervan kunnen veel WDTM leden gaan profiteren en hierdoor zal de WDTM als branche organisatie relevanter worden! En last but not least is het aantal leden van WDTM sterk gegroeid (45% ledengroei in 2018). Door omstandigheden heeft de voorzitter in 2018 aanzienlijk veel tijd in WDTM kunnen investeren. In de afgelopen maanden is het voorgekomen dat de voorzitter drie en soms wel vier dagen per week voor de WDTM op pad was. Omdat de voorzitter heeft laten weten dat hij per 1 januari aanstaande als zzp-er aan de slag gaat, heeft het bestuur hem de vraag gesteld wat deze omslag voor consequenties voor WDTM zou hebben. Zijn antwoord was kort maar krachtig “Ik kan de inzet die ik in 2018 als vrijwilliger heb gedaan niet op dezelfde wijze in 2019 voortzetten. Dat is helaas onmogelijk en economisch onverantwoord”.  Vervolgens zijn er binnen het bestuur een paar scenario’s besproken met als uitgangspunten dat de ingeslagen weg en de kwaliteit van de activiteiten ten minste op hetzelfde niveau gehandhaafd moeten blijven. De besproken scenarios:

1.     het aantrekken van een nieuwe voorzitter met veel beschikbare (vrije) tijd en een relevant netwerk

2.     het aantrekken van een betaalde medewerker en

3.     het binden van de huidige voorzitter aan WDTM gedurende het jaar 2019.

De eerste twee scenario’s vielen na een paar gesprekken al snel af. Een geschikte opvolger voor de huidige voorzitter was niet in beeld en het aantrekken van een medewerker die de rol van de voorzitter grotendeels kan overnemen, werd ook als moeilijk beoordeeld op basis van relatief recente ervaringen met medewerkers (een groot deel van het jaar 2017 had de WDTM twee professionele krachten in dienst: een manager strategie, beleid en communicatie en een medewerker marketing en communicatie). Kortom scenario 3 bleef over. Het bestuur heeft haar voorzitter vervolgens de vraag voorgelegd of hij bereid was om zich in ieder geval in 2019 te blijven inzetten voor WDTM en tegen welke voorwaarden. Na enige bedenktijd heeft de voorzitter laten weten dat hij positief stond tegenover een dergelijk verzoek, maar dat er dan wel een vorm van compensatie moest komen. Het bestuur heeft vervolgens voorgesteld dat de voorzitter betaald zou gaan worden door WDTM onder de voorwaarde dat de ALV dit zou goedkeuren. Gezien de ervaringen van het afgelopen jaar en na een aantal gesprekken met de voorzitter over zijn commitment en inzet, gaat het bestuur er van uit dat de voorzitter zich gedurende het gehele jaar 2019 blijft inzetten voor WDTM. Rekening houdend met de positie van WDTM heeft de voorzitter een gemitigeerd tarief gehanteerd waarbij hij WDTM voor een inzet van acht uur per week zal belasten. In de praktijk zal het aantal uren dat de voorzitter actief is voor WDTM aanzienlijk hoger liggen.

Begroting
In de aan de ALV gepresenteerde begroting voor 2019 is een tekort van € 40.000 opgenomen die op basis van het voorstel uit de reserve wordt gehaald. Na vragen vanuit de ALV heeft het bestuur besloten om de inzet voor het KetenKeurmerk 3.0 zijnde € 27.000 te activeren over de komende 5 jaar (€ 5.400 per jaar aan afschrijving). Hiermee komt het begrotingstekort voor het jaar 2019 uit op € 18.400. Gezien de reserve waarover WDTM kan beschikken, gezien de ledengroei zoals deze in 2018 heeft plaatsgevonden en gezien het belang om met name de voorzitter aan WDTM te binden, acht het bestuur het verstandig om het tekort over 2019 aan de reserve te onttrekken. De reserve per ultimo 2018 is € 85.700 en komt einde 2019 neer op naar verwachting € 66.400.
   
In de begroting 2019 is het aantal nieuwe leden bewust conservatief begroot. Er is rekening gehouden met 5 nieuwe betalende leden die een bedrag van € 4.750 oplevert. Het bestuur ziet het als haar missie om dit aantal te verhogen zodat het tekort lager zal uitvallen.      
   
Ook over de ontwikkeling van het WDTM Ketenkeurmerk 3.0 zijn tijdens de ALV vragen gesteld. Versie 1.9, de versie die momenteel in gebruik is, dateert uit 2012. In 2016 is versie 2.0 ontwikkeld, maar hierin waren mobiele en vaste alarmering geïntegreerd. In 2017 is de separate module Mobiele Alarmering ontwikkeld. Daarmee moesten we voor vaste alarmering tijdelijk terugvallen op versie 1.9. Op dat moment eiste de ontwikkeling van de module Toegang tot Zorgwoningen veel aandacht van de bij het keurmerk betrokken personen. En in 2018 heeft de overdracht van QAEH naar Kiwa veel tijd en energie gekost. Sinds het einde van de afgelopen zomer maakt het bestuur zich druk om de nieuwe versie van het Ketenkeurmerk Personenalarmering te gaan ontwikkelen. Dat heeft onder meer ook te maken met de druk vanuit stakeholders om de eisen van het ketenkeurmerk op te schroeven en om onder meer triage in het keurmerk op te nemen. Deze hogere eisen worden onder meer gesteld om de voorgenomen verruiming van indicatie voor personenalarmering te laten ingaan. In de nieuwe versie van het Ketenkeurmerk Personenalarmering worden mobiele en vaste alarmering weer vanuit een keurmerk beschreven en bekeken.
 
Wat betreft de inhuur van externe krachten is de goedgekeurde begroting voor 2019 ons uitgangspunt. Mocht er behoefte ontstaan om kennis van externe krachten in te huren, dan zal daarvoor ruimte binnen de begroting moeten worden gevonden. Is die ruimte er niet en is de nood hoog, dan zullen wij de leden raadplegen.  
   
Jaarplan 2019
Naast het onderhouden en verder uitbouwen van de lobbycontacten en -werkzaamheden met de relevante stakeholders – bestaande en nieuwe – worden de volgende activiteiten in 2019 voorzien:
·         Informatiebijeenkomst NEN over Keurmerk Slimme Zorg Thuis: 24 januari
·         Ronde Tafel Connectiviteit
·         Ronde Tafel Open standaarden
·         Ronde Tafel VEBON-NOVB Alarmcentrales en WDTM Zorgcentrales
·         ANBO: deelname aan Veiligheids10Daagse – mei 2019
·         Nieuwjaarsbijeenkomst WDTM 9 januari – Down Under
·         Informatiebijeenkomst SET
·         Symposium in co-productie met ZorgThuisNL (tbd)
·         WDTM netwerkbijeenkomsten
·         WDTM Open
·         WDTM gala diner: keurmerkhouders in het zonnetje!

 

Graag tot 9 januari a.s.

 

Namens het WDTM bestuur

Tonko Wedda, voorzitter


  
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren