Huisregels Kootwijkerbroeksedagen

De bezoekers van de Kootwijkerbroeksedagen krijgen te maken met een aantal huisregels. U bent verplicht zich aan deze regels te houden.

* Zorg er altijd voor een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

* U dient uw medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en/of het personeel op te volgen. Indien u uw med ewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

* Het is verboden alcohol te nuttigen of in bezit te hebben voor personen onder de 18 jaar.

* Het is verboden a lcohol door te geven door een 18+er aan een persoon ond er de 18 jaar.

* Het is ten strengste verboden drugs te gebruiken of in uw bezit te hebben.

* Het is ten strengste verboden materialen, zoals wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.

* De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd.

* Het is niet toegestaan eigen consumpties op het terrein mee te nemen.

* Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond de feestl ocatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie en/of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

* De organisatie, Wessel on Tour, eigenaar van de locatie, dan wel personen die voor de o rganisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel e n/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

* Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

* Gekochte consumptiemunten worden niet teruggenomen.

* Roken in de feesttent is verboden.

* Het betreden van de feestlocatie is geheel voor eigen risico van de bezoekers

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren