Met de hele keten in actie

 

In de afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. Deze ontwikkeling heeft een forse invloed op het klimaat. Het gebruik van hernieuwbare materialen, waaronder hout, wordt dan ook steeds belangrijker. Circulair inkopen kan echter alleen gerealiseerd worden door goed samen te werken met de hele keten. Van aannemers, tot inkopers, tot leveranciers, tot communicatieadviseurs, zowel in de GWW als in de houtsector.

In dit kader is er afgelopen jaar met meerdere partijen gewerkt aan een verkenning naar een ketensamenwerking voor hout in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Hieruit is gebleken dat er vanuit publieke en private partijen een gezamenlijke ambitie is om een sterke ketensamenwerking te creëren om het aandeel (duurzaam) hout en de kennis hieromheen in de GWW te vergroten.

Nadat we vorig jaar hard hebben gewerkt aan het betrekken van de keten hebben we ons begin dit jaar gericht op het opstellen van een programmaplan. Het doel van dit programmaplan is om vanuit de keten gezamenlijk acties te ondernemen om de ambitie voor meer hout in de GWW ook te realiseren. Hiervoor is uw hulp en medewerking vereist. Het is de bedoeling dat ketenpartners gezamenlijk invulling geven aan de uitvoering van het programma. Rijkswaterstaat zal hier een bijdrage in leveren maar zal niet de volledige uitvoering van het programma voor haar rekening nemen. Kortom, tijd voor u als ketenpartner om in actie te komen.

Bent u actief op het gebied van circulariteit, hout en/of in de GWW, maar niet betrokken bij het voortraject? Geen probleem. We zouden het erg waardevol vinden als u ook wilt deelnemen in dit netwerk. 
 
Op dinsdag 18 juni van 14:00-17:30 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle netwerkpartners, in Lopik. Tijdens deze bijeenkomst staat het programmaplan centraal. Dit programmaplan is opgesteld op basis van de input die verzameld is in de partnerbijeenkomsten van het afgelopen jaar. In het programmaplan zijn  de gezamenlijke ambities opgenomen voor de aankomende twee jaar. Deze ambities richten zich onder andere op kennis, innovatie en communicatie. Op 18 juni willen we dit programmaplan met elkaar aanscherpen, ook met input vanuit nieuwe netwerkpartners. Tegelijkertijd willen we voor de verschillende thema’s werkgroepen samenstellen die de komende periode de handschoen opnemen om de verschillende thema’s verder te brengen. Hierbij is uw inzet dan ook erg gewild.
 

Wat heeft voor u/ uw organisatie prioriteit komende twee jaar? Wat speelt er al? Waar wilt u zelf aan bijdragen? Op gebied van:

- Kennis/onderzoek

- Innovatie/implementatie

- Communicatie/imago

 

Wij hopen u te zien 18 juni! 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren