19 november 2019

10:30 - 11:00

Inloop

11:00 - 11:10

Welkom door TW hoofdredacteur Jan Spoelstra

11:10 - 11:55

Ad Louter, voorzitter Nucleair Nederland & Algemeen Directeur  Urenco Nederland

Nederland in energietransitie: alle vormen van energie doen mee

Als we in Nederland serieus aan de gang willen om CO2-emissies terug te dringen, moeten we alle CO2-arme opties open houden. Naast hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, is er behoefte aan een stabiele baseload. Kernenergie is hiervoor uitermate geschikt omdat het efficiënt, veilig en CO2-arm is. Leg alle CO2arme bronnen langs dezelfde lat en creëer een bestendig beleid voor investeerders en burgers. Dan bewaken we onze energie-onafhankelijkheid, onze leveringszekerheid én reduceren we onze CO2-emissies. 

11:55 - 12:25

Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Klimaatakkoord: Werk aan de winkel voor Ingenieurs

Waar kunnen Ingenieurs in Nederland snel mee aan de slag tegen de achtergrond van klimaatbeleid in Nederland? De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het klimaatakkoord. NVDE Directeur Olof van der Gaag zal op geheel eigen wijze kort en bondig ingaan op het energiebeleid in Nederland. Waar liggen de technische uitdagingen voor ingenieursbureaus? Welke expertise is er nodig om de doelen in het akkoord te halen? Wat kunt u bijdragen?

12:25 - 12:55

Jasper Vis, North Sea Wind Power Hub, TenneT

In 2030 moet 70% van onze elektriciteitsvoorziening uit wind- en zonne-energie komen, een groot deel daarvan komt van offshore windparken. Hoe zorgen we voor een stabiele stroomvoorziening ondanks de afhankelijkheid van wind en zon? Hoe verbinden we verschillende offshore wind locaties met het netwerk op land en met elkaar? Volgens Jasper Vis is het bouwen van grote North Sea Wind Power Hubs voor de langere termijn een goede aanpak. Energie-eilanden in de Noordzee die grootschalige offshore windparken met elkaar verknopen en Noordwest Europa voorzien van groene stroom uit zee. Jasper Vis neemt u mee in TenneT’s werk aan het energiesysteem van de toekomst en de noodzaak om Ingenieurs aan dit soort grote energieprojecten te laten werken.

12:55 - 13:10

Minipanel met Jasper Vis en Olof van der Gaag

13:10 - 13:55

Lunch

13:55 - 14:20

Ballard Asare-Bediako, Lecturer & Researcher at Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Energietransitie: Gedragsveranderingen in combinatie met technische oplossingen

Om de energietransitie mogelijk te maken moeten we vraag en aanbod van energie slimmer op elkaar afstemmen. Wat is het ideale moment om een elektrische auto op te laden? Hoe programmeren we warmtepompen zo slim mogelijk? Of hoe sla je lokaal geproduceerde (zonne-)energie op, en hoe zet je deze in? Slimme technische oplossingen zijn niet voldoende, energietransitie vergt ook een gedragsverandering.

14:20 - 14:45

Han Slootwegdirecteur Assetmanagement bij Enexis Groep

Voor wat betreft de rol van de elektriciteitsnetten in de energietransitie is de eerste uitdaging om de bestaande capaciteit van het elektriciteitsnet optimaal te benutten en zoveel mogelijk duurzame elektriciteitsproductie op het netwerk aan te sluiten. Als de grenzen van het huidige net worden bereikt, dan moet dit worden verzwaard. Om het Klimaatakkoord te realiseren, is dat laatste van cruciaal belang. Maar Han Slootweg kijkt nog verder vooruit. Met name in de zomer zullen in een duurzaam systeem de elektriciteitsvraag en het aanbod niet in de pas lopen, en er is noodzaak om seizoenschommelingen op te vangen. Hoe gaan we ons elektriciteitsnetwerk op lange termijn integreren met Warmtenetten en met het gasnetwerk?

14:45 - 15:00

Minipanel met Han Slootweg en Ballard Asare-Bediako

15:00 - 15:20

Pauze

15:20 - 15:50

Aart Kooiman, consultant, Berenschot, Robert de Kler, lead engineer H-Vision TNO

Geen groene waterstof zonder blauwe waterstof


Deze zomer presenteerde een consortium van vijftien bedrijven uit het Rotterdamse havengebied een uitgebreide studie naar blauwe waterstof. Twee reformers op Maasvlakte 2 moeten aardgas omzetten in waterstof en de vrijgekomen CO2 moet via CCS opgeslagen worden onder de Noordzee. Raffinaarderijen en warmtekrachtcentrales mengen vervolgens de blauwe waterstof bij in hun fornuizen. Op deze wijze kan de industrie in Rotterdam grote stappen zetten in uitstootreductie van CO2. De infrastructuur kan bovendien uiteindelijk ook voor groene waterstof gebruikt worden.

15:50 - 16:30

Zaaldiscussie, ingeleid door Eveline Buter van NL Ingenieurs

16:30 - 18:00

Netwerkborrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren