Eerste evaluatie graskuilen 2019

De eerste snede is intussen goed geconserveerd en onze staalnemers zijn volop in de weer met het bemonsteren van de eerste kuilen. Op basis van deze eerste aantallen geeft Eurofins Agro u graag de eerste algemene bevindingen mee die worden waargenomen. 

Gemiddelde waarden 2019

Dit jaar is de eerste snede gemaaid in 3 etappes. Een groot deel rond Pasen, een ander de eerste week van mei en de laatste hebben midden mei de eerste snede gemaaid. Tabel 1 geeft de gemiddelde resultaten weer die tot nu toe werden gemeten. Indien we meer in detail gaan kijken, zien we veel afwijkingen van deze gemiddelden. Daarom belichten we graag enkele opmerkelijke zaken die van belang kunnen zijn voor uw rantsoensamenstelling. 

Tabel 1: Overzicht gemiddelde waarden van de 1e snede 2019. Eind april geeft de gemiddelde waarden van kuilen met maaidatum tussen 18 en 25 april 2019, begin mei geeft de gemiddelde waarden van kuilen met maaidatum tussen 1 en 10 mei 2019 en midden mei geeft de gemiddelde waarden van kuilen met maaidatum tussen 12 en 19 mei 2019. April - mei geeft het totale gemiddelde van kuilen met een maaidatum tussen 1 april en 31 mei.
 

DS

(g/kg)

VEM

 

VCOS

 

Suiker

(g/kg DS)

RE totaal

(g/kg DS)

eind april 478 947 81 118 179
begin mei 406 920 79 96 162
midden mei 454 911 78 98 170
april-mei 451 905 78 93 171

Eiwitkwaliteit: penseiwit

Het penseiwit (WRE) bepaald de eiwitkwaliteit van de kuil. Hoe hoger het aandeel WRE, hoe onbestendiger het eiwit in de pens van de koe. Bij kuilen die later zijn ingekuild en een hoger droge stofpercentage hebben zien we het aandeel kuilen boven het streeftraject dalen (figuur 1).

Figuur 1: De figuur geeft enerzijds in de verticale as het procentueel aandeel kuilen weer met een oplosbaar ruw eiwit <70g, tussen 70g - 80g en >80g. Anderzijds wordt boven de staven het procentueel aandeel geanalyseerde kuilen per maaiperiode weergegeven. 

Verteringssnelheid: kd NDF 

De afbraaksnelheid van NDF is naast VCOS een goede maat om de verteringssnelheid van ruwvoer weer te geven. In tabel 1 is te zien dat er verschillen zijn in de gemiddelde VCOS voor de 3 maaiperiodes. Toch wil Eurofins Agro hier even de aandacht op vestigen, aangezien we ook zien dat 50% van de kuilen een VCOS heeft boven het streeftraject. Dit aandeel ziet Eurofins Agro ook terugkomen in de kd NDF (figuur 2).  

Figuur 2: De figuur geeft enerzijds in de verticale as het procentueel aandeel kuilen weer met verteringssnelheid (kd NDF) die traag, goed of snel is. Bij trage kuilen is de kd NDF <4,3; bij een goede verteringssnelheid bevindt de kd NDF zich tussen 4,3 en 4,7; kuilen met een snelle verteringssnelheid hebben een kd NDF boven 4,7. Anderzijds wordt in de staven het procentueel aandeel geanalyseerde kuilen per maaiperiode weergegeven.

Gezien de resultaten die Eurofins Agro waarneemt bij kd NDF en penseiwit zal men voornamelijk bij de vroege maaiperiode moeten uitkijken bij de samenstelling van het rantsoen om een goede vertering van de kuilen te krijgen. 

Totaal ruw eiwitgehalte : RE totaal

In tabel 1 is te zien dat er verschil is tussen het RE totaal van de 3 maaimomenten. Dit verschil is echter beperkt en voor de 3 maaimomenten wordt een gemiddelde RE totaal waargenomen binnen de streefzone.

Toch neemt Eurofins Agro ook hier waar dat 30% boven deze streefzone ligt. Dit is een verschijnsel dat over de voorbije jaren telkens opnieuw werd waargenomen. Als landbouwer bent u hier op het eerste zicht tevreden over, maar Eurofins Agro wil ook graag wijzen op de keerzijde van de medaille. 

Een eerste reden waarom een te hoog RE totaal niet moet nagestreefd worden is voor de conservering. Eiwitten zijn in tegenstelling tot zetmeel en suiker moeilijk te conserveren waardoor het veel langer duurt voor de kuil stabiel wordt. Een tweede reden volgt vaak uit de oorzaak van het hoge RE totaal. Wanneer u als landbouwer bemest, brengt u stikstof aan in de bodem die kan worden opgenomen door uw gras en kan worden omgezet tot eiwit. Echter, niet al het stikstof dat wordt opgenomen door de plant wordt opgezet in eiwit. Bij een (te) hoge bemesting ziet Eurofins Agro in de analyse ook het nitraatgehalte toenemen in de kuilen en dit houdt risico's in. Naast nitraatvergiftiging kunnen runderen ook kalveren gaan verwerpen ten gevolge van het hoge nitraataandeel in het rantsoen. 

Voor de kuilen van de 1e snede ziet Eurofins Agro een te hoog nitraat gehalte bij 17% van de kuilen met een hoog RE totaal. Dit is 90% van alle kuilen met een te hoog nitraatgehalte. Het is dus van belang dat u dit laat analyseren en kan op anticiperen door het rantsoen hierop af te stellen. 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren