Beleidsevaluaties

 

Gebruik van CBS-microdata in evaluaties op het terrein van innovatiebeleid

Piet Donselaar, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In deze presentatie worden ervaringen besproken die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft opgedaan met het gebruik van microdata van het CBS in evaluaties van beleidsinstrumenten op het terrein van innovatie. Er wordt ingegaan op econometrische methodieken die in deze evaluaties worden gehanteerd en de microdata van het CBS die hierbij worden benut. Naast de mogelijkheden die de microdata bieden worden ook beperkingen bij het gebruik ervan belicht.

____________________________________________________________________________________________

Parallelsessie 1:

____________________________________________________________________________________________

1. Effectmeting afschaffing AOW-partnertoeslag en deelname aan economische missies

Sophie Doove, Tommy Span, CBS

Effectmeting van de afschaffing van de AOW-partnertoeslag

Op verzoek van het ministerie van SZW hebben we met behulp van Regression Discontinuity het effect van de afschaffing van de AOW-partnertoeslag op de inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden onderzocht.

Effectmeting naar de gevolgen voor de internationale activiteiten van deelnemers aan economische missies

Met behulp van Propensity Score Matching en Difference-in-Difference is op verzoek van het ministerie van BZ de invloed van deelname aan een economische missie op de internationale activiteiten in het doelland geschat. Die activiteiten kunnen bestaan uit de import en export van goederen en diensten en uit directe buitenlandse investeringen.

____________________________________________________________________________________________

2. Effecten verhoging minimumjeugdloon en lage-inkomensvoordeel

Jelle Zwetsloot, Tobias Vervliet, SEO

Effecten (eerste) verhoging minimumjeugdloon

Op basis van CBS Microdata heeft SEO de gevolgen van de eerste verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 in beeld gebracht. Specifiek is gekeken naar de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie, de lonen en de onderwijsdeelname van 15- tot en met 25-jarige jongen. De effecten zijn vastgesteld via een zogeheten difference-in-difference analyse.

Effecten lage-inkomensvoordeel

SEO kijkt momenteel naar de effecten van het lage-inkomensvoordeel (LIV) op de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het LIV betreft een vergoeding aan werkgevers voor werknemers met een laag inkomen. Dit verlaagt de loonkosten voor werkgevers en heeft als doel om bedrijven te stimuleren om werknemers met een laag inkomen in dienst te houden of te nemen. Aan de hand van CBS Microdata en gekoppelde gegevens vanuit UWV over LIV-toekenningen analyseert SEO of dit ook het geval is.

____________________________________________________________________________________________

3. Beleidsevaluaties rondom onderwijs en armoede bij de gemeente Amsterdam

Frederique van Spijker, Alain Kras, Renske Hoedemaker en Susanna van Santen, gemeente Amsterdam

Onderzoekers van de gemeente Amsterdam laten twee beleidsonderzoeken zien die recent gedaan zijn rondom onderwijs (lerarentekort) en armoede (aantal minima, uitstroom en bereik voorzieningen) met behulp van microdata. Beleidsmedewerkers zullen vanuit hun perspectief een reflectie geven op de onderzoeken.

____________________________________________________________________________________________

Parallelsessie 2:

________________________________________________________________________________

1. Vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering

Thomas Minten, London School of Economics

We bestuderen de keuze van het vrijwillig eigen risico van Nederlanders in 2015. Met behulp van kostenschattingen op basis van eerdere gezondheidsuitgaven, besluiten we dat vele individuen niet als rationele beslissingsnemers handelen: het vrijwillige eigen risico wordt te weinig opgenomen, en dit kan niet verklaard worden met normale hoeveelheden van risico-aversie. De opname van het vrijwillig eigen risico verschilt overheen verschillende opleidings- en inkomenscategorieën, zelfs na het controleren voor gezondheid. We bespreken de distributionele gevolgen alsook mogelijke alternatieven voor de huidige keuze van het vrijwillig eigen risico.

____________________________________________________________________________________________

2. Cohortstudie asielzoekers en statushouders en evaluatie Participatiewet

Sander Muns, Emily Miltenburg, SCP

Longitudinale cohortstudie asielzoekers en statushouders

In deze cohortstudie (op verzoek van SZW, J&V, OCW en VSW) wordt samengewerkt tussen het SCP, WODC, RIVM en CBS. In een deelstudie richten we ons op Syrische statushouders die recentelijk in Nederland een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen en bestuderen we hoe hun integratie verloopt, welke ontwikkelingen zich in de integratie voordoen en hoe de verschillen in integratie zijn te verklaren. De deelstudie is gebaseerd op een survey onder ruim 3200 Syriërs, met daaraan gekoppelde registergegevens van het asielcohort van het CBS. Hoewel het strikt niet om een beleidsevaluatie gaat, maar om monitoring van een groep, is er veel interesse vanuit beleidsmakers en biedt ons onderzoek inzicht om het nieuwe inburgeringsstelsel vorm te geven.

Evaluatie Participatiewet

De Participatiewet werd in 2015 ingevoerd en heeft de toegang tot de Wsw en Wajong afgeschaft (tenzij er duurzaam geen arbeidsvermogen is). Hierdoor zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groeiende doelgroep van nieuwe arbeidsgehandicapten die voorheen onder de Wsw of Wajong zouden vallen. Op verzoek van het ministerie van SZW heeft SCP de effecten van de invoering van de Participatiewet in kaart gebracht. Een vraag is in hoeverre de aandacht voor de nieuwe doelgroep de toeleiding naar werk van reguliere bijstandsgerechtigden negatief beïnvloedt, of dat er juist extra aandacht is gekomen voor gemeentelijk beleid voor werk en inkomen. In deze deelstudie van de eindevaluatie analyseren we daarom met behulp van CBS-registerdata wat de effecten zijn op de groep van circa 400.000 bijstandsgerechtigden die geen arbeidshandicap hebben.

____________________________________________________________________________________________

3. Evaluatie WBSO 2011-2017. Voorbij de bang voor de buck

Pim den Hertog, Dialogic en Maartje Gielen, APE

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is in 2018 uitgebreid geëvalueerd. Naast econometrische analyse is daarbij gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, analyse van administratieve data RVO (deels in combinatie met gekoppelde CBS-data), online enquête, (groeps)interviews en textmining. Dialogic en APE zullen kort stil staan bij de aanpak van de evaluatie en overall conclusies en aanbevelingen op het vlak van doelgroepbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling. Zij zullen dieper ingaan op de toegepaste user cost benadering en de wijze waarop zij hiervoor gebruik hebben gemaakt van de CBS-microdata.

____________________________________________________________________________________________