Scenarioverkenning

Zoals u in de ledenbrief hebt kunnen lezen zijn we een verkenning gestart naar de toekomst van de coöperatie Deltaplan Dementie na 2020. Het adviesbureau Common Eye voert de verkenning uit in de personen van Wilfrid Opheij en Tim Dees. De kernvraag is op welke wijze het huidige ledenplatform (en de activiteiten daarvan) het beste kan worden georganiseerd en welke vorm daar het beste bij past.

De inbreng van de leden is hierbij onontbeerlijk. Graag nodigen we u uit om hierover mee te denken tijdens één van de online rondetafelgesprekken die door Common Eye worden gehouden op 24 en 28 april en op 4 mei.

De verkenning bouwt voort op de uitkomsten van de ledenraadpleging uit 2019 en leidt tot een aantal mogelijke varianten voor een vervolg. Op maandagochtend 15 juni zullen we deze tijdens de algemene ledenvergadering in Amersfoort aan de leden voorleggen en nemen we hierover een besluit.

Data gesprekken 
Vrijdag 24 april van 9:00 - 10.30 uur
Dinsdag 28 april van 9:00 - 10:30 uur
Maandag 4 mei van 15:00 - 16:30 uur 

Online 
De groepsgesprekken vinden online plaats. U ontvangt tijdig praktische informatie en de inloggevens.

Aan elk groepsgesprek kunnen maximaal 10 leden deelnemen.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Tim Dees, tim@commoneye.nl   

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren