Geachte ondernemer,

 

Het zijn bijzondere tijden en toch willen we hierbij de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de SPAR Detaillistencoöperatie aan u presenteren. We nodigen jullie van harte uit op dinsdag 22 september 2020 in de Geozalen op het forteiland GeoFort in Herwijnen.

 

Met een aangepast programma en de nodige voorzorgsmaatregelen willen we de geplande jaarlijkse Algemene Ledenvergadering doorgang laten vinden. Het middagprogramma korten we in. We vragen daarvoor uw begrip. Daarom ziet de agenda er als volgt uit:

 

09.30 – 10.00 uur         Ontvangst – koffie/thee

10.00 – 11.15 uur         ALV

11.15 – 11.30 uur         Korte pauze

11.30 – 13.00 uur         ALV (vervolg)

13.00 – 14.00 uur         Aangeklede lunch

14.00 – 14.30 uur         Afronding ALV

14.30 – 16.00 uur         Aangepast middagprogramma o.b.v. vrijwillige deelname

16.00 – 17.00 uur         Borrel

 

Vooruitlopend op de agenda voor de ALV, die u ontvangt na aanmelding, vragen we alvast uw aandacht voor de volgende zaken die op de agenda zullen staan:

 

Zoals afgesproken tijdens de extra ALV in november 2019 staat de uitkering dividend 2019 op de agenda en ook een voorstel van de Commissie Participaties t.a.v. het aanhouden of terugbetalen van de inleg in SPAR Participaties.

 

Er zal bestuursverkiezing zijn. Het bestuur zal bij de agenda voor de ALV haar kandidaten voordragen voor (her-)verkiezing. Daarop vooruitlopend brengen we het volgende onder uw aandacht. De termijn van onze voorzitter loopt af en hij zit volgens het huishoudelijk reglement aan het maximum aantal termijnen. Echter op dit moment is door de overige bestuursleden een beroep gedaan op de voorzitter om in overweging te nemen zijn termijn eenmalig te verlengen met maximaal drie jaar. Reden is dat volgens de statuten het bestuur uit haar midden een voorzitter moet kiezen en daar een knelpunt voorziet omdat geen van de huidige bestuursleden op dit moment daarvoor klaar is, in aanmerking nemend dat ook komende jaren enkele bestuursleden de maximale zittingstermijn bereiken. De voorzitter is daartoe bereid gevonden.

In het belang van continuïteit, vooral ook gezien de actualiteit, zal daarom aan de vergadering voorgelegd worden om de termijn van A.J. Kleis eenmalig met maximaal drie jaar te verlengen. Dit heeft als doel om de komende tijd te gebruiken om een opvolgend voorzitter op te kunnen leiden.

 

Graag ontmoeten we u de 22e september. U kunt zich aanmelden via aanmelder.nl. Daarop ontvangt u bij de bevestiging de agenda voor de ALV en stukken voor de vergadering.

 

Tot slot merken we op dat het bovenstaande programma aangeboden wordt onder voorbehoud dat er geen (aanvullende) beperkende maatregelen zijn ter bestrijding van het Covid-19 virus. Indien nodig zullen we dan de datum uitstellen.

 

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

 

B.J. van der Beek, secretaris

 

 

 

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie