Ontwikkeling “energietransitie”

Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen vanwege de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van klimaatveranderingen. De transitie vergroot de bewustwording van het klimaatprobleem. Waardoor diverse (lokale) initiatieven ontstaan met als doel om een bijdrage te leveren aan een duurzamer energiesysteem. Deze transitie creëert zeer veel nieuwe mogelijkheden vanwege het grote aantal innovaties die hiervoor nodig zijn. Denk hierbij aan grootschalige windenergie, ontwikkeling van zonne-energie en opslagsystemen. De productie van elektrische energie wordt niet meer centraal georganiseerd maar vooral lokaal. Deze verschuiving van elektriciteitsproductie heeft ook grote consequenties voor de transporteurs en distribiteurs van elektrische energie, de netbeheerders (openbare en private).

Wat merkt “het spoor” van de energietransitie?

De laatste jaren zijn de belangrijkste stakeholders in het spoor zich steeds bewuster geworden dat het spoorvervoer een belangrijke bijdrage levert aan een duurzamer energievoorzieningssysteem voor Nederland. Dit resulteert in concrete beleidsactiviteiten voor het energie- en materiaalgebruik en meer focus op de hele keten van vervoer van deur tot deur. Voor het totale spoorsysteem werkt de beheerder, de vervoerders, toeleveranciers en ingenieursbureaus nauw samen aan nieuwe initiatieven.

ProRail beheert, namens de overheid, het spoorsysteem, dat door reizigersvervoerders (oa. NSr) en goederenvervoerders wordt gebruikt. Onderdeel van dit spoorsysteem is de tractie energievoorziening. De functie van de tractie energievoorziening is het distribueren van elektrische energie van openbaar netbeheerder naar de trein. Het tractie energievoorzieningsnet bevindt zich, net als het spoor, nagenoeg in geheel Nederland en kent een aanzienlijk distributie capaciteit. De distributiespanning bestaat uit 1500V gelijkspanning en op een beperkt aantal tracés (Europese corridors) uit 25 kV wisselstroom. Met name de geografische ligging en de gelijkspanning maakt dat partijen mogelijk in een aankoppeling geïnteresseerd zijn.

Het spoor staat met haar netwerk midden in de energietransitie die nu gaande is. Zij worden regelmatig benaderd door externe partijen die met innovatieve ideeën gebruik willen maken van de assets. Er is ten aanzien van de energietransitie echter nog geen duidelijke positie gekozen. Hoe moeten wij omgaan met dergelijke initiatieven? Hoe verhoudt dit zich tot onze kerntaken? En hoe tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als belangrijke (publieke) dienstverlener? Kortom: wat is onze rol?

Er is een onderzoek gestart om haar positie in de energietransitie te kunnen gaan bepalen.

Wat zoeken wij?

Ondanks het feit dat de rol van de spoorsector (in casu ProRail) binnen de energietransitie nog niet bekend is zijn ideeën welkom.

De spoorsector is op zoek naar nieuwe ideeën, die bijdragen haar maatschappelijke rol om een duurzame tractie energievoorziening voor vervoerders en andere belanghebbenden te creëren en daarmee invulling te geven aan de toekomstvisie van de spoorsector.

Wij dagen daartoe alle genodigden uit om een voorstel/visie in te brengen op welke wijze volgens jou de spoorsector richting kan geven aan deze nieuwe toekomst. Het voorstel gaarne in max. 2 A4’tjes of 3 sheets. Een groep van 4 personen zal je inbreng beoordelen op creativiteit, passend bij het thema en haalbaarheid. De beste 4 voorstellen worden gehonoreerd. De indieners van deze voorstellen krijgen de gelegenheid om een 3 minuten pitch te geven tijdens de bijeenkomst van ‘Het spoor stelt zich voor’.

Voorstel s.v.p. indienen voor 1 augustus met vermelding van de naam van het voorstel, een korte beschrijving van het voorstel, de naam van het bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres.

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier