aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

All Energy Day voor studenten

Workshops

image001.png

Workshop 1, TenneT: Ontwerpers gevraagd voor het transportnet van de toekomst

De transitie naar een duurzame samenleving zal leiden tot grote veranderingen in de Europese elektriciteitsvoorziening. Dit vanwege het feit dat niet alleen de elektriciteitsvraag sterk zal toenemen door nieuwe toepassingen, zoals de elektrische auto en de warmtepomp voor ruimteverwarming, maar ook het aanbod. Naar verwachting zal grootschalige opwekking door centrales voor een groot deel verdrongen worden door kleinschalige opties zoals zonnepanelen in de gebouwde omgeving en windturbines. Hoewel veel van deze systemen op distributienetwerken zullen worden aangesloten, maken vele kleintjes één grote en zullen alle TSO's (Transmission System Operators) in Europa rekening moeten houden met de specifieke eigenschappen van deze vormen van elektriciteitsopwekking. De vraag is dan ook hoe TenneT moet anticiperen op de transitie naar een duurzame energievoorziening in Europese context.

In deze workshop zal in een paar groepen gewerkt worden aan het vaststellen van de randvoorwaarden voor een duurzame Europese elektriciteitsvoorziening die voldoet aan het huidige betrouwbaarheidsniveau. Denken in energiebronnen en behoeften, maar daarnaast ook de vertaling naar bijbehorende transportvermogens zullen langskomen. De voorstellen voor het toekomstig transportnet zullen door de 'Investment Board' beoordeeld worden op creativiteit en maatschappelijke kosten waarbij het beste alternatief natuurlijk beloond zal worden.

Workshop 2, Alliander: Biogas

Steeds meer agrariërs gaan biogas produceren en onze overheid stimuleert deze ontwikkeling door het verstrekken van subsidies. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling voor het milieu, maar het stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Zeker in de zomermaanden, wanneer er nauwelijks sprake is van gasafname. Er is dan sprake van meer (decentraal) ingevoed groengas, dan dat er wordt afgenomen. Hierdoor loopt het net vol en moet Alliander initiatieven om groengas te gaan invoeden ‘afwijzen’. Wij willen als organisatie de energietransitie faciliteren, maar op deze manier is dit niet mogelijk.

Wil jij samen met ons nadenken over een klantgerichte en alternatieve technische oplossing voor dit probleem? Kom dan naar de biogascase van Alliander en denk mee.

Workshop 3, Alliander: De maatschappij op de stoep!

Al is het niet altijd zichtbaar, Alliander staat midden in de maatschappij. Als netwerkbedrijf zijn we via ons ondergronds netwerk van kabels en leidingen verbonden aan onze klanten. Die rekenen als vanzelfsprekend op stroom en gas. Maar Alliander wil meer betekenen voor de samenleving. Daarom hebben wij jaren geleden gekozen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat zich op de stoep afspeelt staat symbool voor de maatschappij en daar willen we niet omheen. Om andere mensen en ook onze eigen medewerkers hier bewust mee aan de slag te laten gaan hebben wij een tool ontwikkelt die de Maatschappij op de Stoep heet. De “stoeptegels” zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel om de thema’s waar wij positief aan kunnen bijdragen tastbaar en bespreekbaar te maken.

Ben jij geïnteresseerd in MVO en hoe jij kan bijdragen aan een betere samenleving? Laat je inspireren en schrijf je in voor de Alliander workshop “De Maatschappij op de stoep!”.

Workshop 4, Ernst&Young: Duurzame energie ontwikkeling; een afweging waard

Dagelijks worden er ideeën ontwikkeld om duurzame energie op te wekken. Te denken valt aan projecten als windenergie op land of op zee, biomassa centrales, de ontwikkeling van een groen gasleidingen infrastructuur, getijdencentrales, maar ook het bijstoken van restafval producten in een kolencentrale zijn projecten die in Nederland worden ontwikkeld.

De ontwikkeling van duurzame energieprojecten wordt vaak gedaan vanuit een maatschappelijk oogpunt, maar ook andere motieven zoals onafhankelijkheid en leveringszekerheid kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Om ideeën over een duurzaam energieproject om te zetten in realisatie, is het van belang de business case helder te hebben en de voorwaarden van investering scherp en eenduidig te definiëren. Alleen dan kan een goede afweging worden gemaakt en bepaald worden of het projectvoorstel een goede kans van slagen heeft. Deze door Ernst & Young georganiseerde workshop gaat in op de condities van een goed investeringsvoorspel. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

Wat zijn de karakteristieken van een duurzaam energieproject?
Welke stappen worden doorlopen van idee tot en met realisatie?
Welke risico’s dienen te worden gemanaged?

Ook zullen wij nader ingaan op het business case model en de parameters waarvan de uitkomsten een dergelijk model kunnen beïnvloeden.

In de workshop zal in een paar groepen worden gewerkt aan een eenvoudige business case met als doel een discussie te hebben over de uitkomst. Is het idee haalbaar of is het beter om de stekker eruit te trekken en niet (verder) te investeren?

Workshop 5, Eneco: Energy Trading(in English!)

Workshop 6, DHV: Hoe creëer je een positieve houding tegenover lokale duurzame energieprojecten?

De transitie naar een duurzamere energievoorziening heeft invloed op mensen en hun leefomgeving. Vaak wordt deze invloed onderschat. Hoe krijgen we alle betrokkenen bij lokale duurzame energieprojecten op één lijn? Hoe verleiden we ze? In deze interactieve workshop gaan we het spel van verleiden spelen en komen we van weerstand naar betrokkenheid.

Workshop 7, PEM, RAI Vereniging: Energiedragers in de mobiliteitssector (i.s.m. PON en Mercedes-Benz)

De mobiliteit van de toekomst zal anders ingericht (moeten) worden dan nu het geval is. Dit zal dus ook gelden voor het personenvervoer van de toekomst. De uitputting van fossiele brandstoffen dwingt ons daar toe, net zoals problemen op het gebied van uitstoot dit doen. De mobiliteitssector, en de autoindustrie in het bijzonder, speelt hier op in door voertuigen te ontwikkelen waarbij andere energiedragers gebruikt worden dan tot nu toe gangbaar is. Hierbij valt te denken aan Groen Gas, waterstof en batterijen. Tijdens de workshop wordt op een aantal vragen rondom deze nieuwe energiedragers in gegaan.

· Hoe zien deze energiedragers er uit?
· Wat zijn de verschillen met conventionele energiedragers?
· Welke voordelen brengen deze energiedragers?
· Wat zijn eventuele uitdagingen voor deze energiedragers?

De workshop zal bestaan uit een aantal presentaties over de inzet van nieuwe energiedragers bij verschillende gerennomeerde merken zoals Mercedes-Benz en Volkswagen. Vervolgens zullen er tijdens deze interactieve sessie sterkten-zwaktenanalyses per energiedrager worden opgesteld.

Workshop 8, Search: Energietransitie in de bestaande bebouwde omgeving

Workshop 9, Quintel:

Workshop 10, Spring Associates:

Workshop 11, Gen: balanshandhaving in een duurzaam energiesysteem

Energietransitie, ofwel de geleidelijke overgang van een op fossiele brandstoffen naar een op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde energievoorziening, wordt gedreven door de maatschappelijke belangen betaalbaarheid, zekerheid en duurzaamheid. De energietransitie kenmerkt zich door een langzame maar gestage verschuiving die voor de consumenten als vanzelfsprekend verloopt maar voor de marktpartijen, zoals system operators, netbeheerders, handelaren en leverancier echter een grote impact heeft.

Bij grote veranderingen staan er altijd nieuwe winnaars op die maximaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden. Waar liggen de kansen voor leveranciers, transporteurs, programmaverantwoordelijke partijen en afnemers van energie? Welke mogelijkheden zijn er ten aanzien van het elektriciteitsnetwerk? Opslag, slimme meters, uitbreiding van de infrastructuur of een ander marktmodel? Wat zijn de gevolgen voor de allocatie en reconciliatie bij elke optie? En wie profiteert er het meest?

Tijdens deze workshop worden deelnemers uitgedaagd om een business case op te stellen voor de energiemarkt van de toekomst, vanuit het perspectief van een van de betrokken (mogelijk nieuwe) partijen. Een business case omvat bijvoorbeeld de volgende punten:
• Oplossingen
• Beschrijving van de markt en de concurrentie (het speelveld)
• Sterkte, zwakte analyse (SWOT)
• Identificatie van risico’s en knelpunten
• Het opstellen van een ontwikkelplan (incl. kosten baten analyse)

Met uitwerken van de business case wordt een antwoord gezocht op de vraag: “Hoe kunnen we de energiemarkt van de toekomst stabiel en betrouwbaar houden?” De workshop wordt afgesloten met een discussie over de uitgewerkte business cases en de visie van GEN op deze problematiek.

Workshop 12, Enyini and TU Delft (in English!): designing a Business Model for a TUDelft technology (using the Business Model Generation methodology of A. Osterwalder)

During our contribution to the All Energy Day, we will explain how a specific business model methodology can be used in analyzing and starting-up sustainable enterprises. A Business model describes the rationale of how an organization creates, delivers and captures value and in the case of sustainable entrepreneurship this aims not only on financial value but also social and/or ecological value. We will use a business model methodology developed by Alexander Osterwalder & Yves Pigneur called ‘the Business Model Canvas’.

The Business Model Canvas is a tool for describing, analyzing and designing business models. The canvas consists of nine building blocks that show how a company or organization delivers a product or service to the customers or target group. The nine building blocks within the template represent nine elements that are essential for a successful enterprise. The nine blocks cover Customer Segments, Value Proposition, Customer Relationships, Channels, Key Activities, Key Partnerships, Key Resources, Revenue Streams and Cost Structure. The upper part of the canvas describes the way the organization is set up. The lower part shows the costs of the upper part blocks as well as the revenues of the initiative. Filling in the blocks forces the initiator to carefully think through the different aspects that could influence the final success of an initiative.

After the theoretical part, the participants of the workshop get the chance to apply the theory on different existing DUT Technologies.

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem