aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder 2013

Leergang 2012 puzzelstukken klein.jpeg

Meester in arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Collectieve arbeidsvoorwaarden vormen een belangrijk deel van de loonkosten in een bedrijf(stak). Arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Een veelheid aan veranderende belangen moet aan de cao-tafel in evenwicht worden gebracht, bij voorkeur in een goede onderhandelingssfeer. Dit vergt veel kennis en inzet en ook creativiteit van alle betrokkenen, zonder daarbij de sociaal-economische belangen uit het oog te verliezen.

In de "Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder" komen alle aspecten van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming aan bod. De psychologie van het onderhandelen en de vraag hoe met belangenconflicten en meningsverschillen wordt omgegaan, maken – naast inhoudelijke verdieping - onderdeel uit van het programma.
De leergang is ontwikkeld door MKB-Arbeidsvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, verbonden aan Universiteit van Amsterdam. Achmea levert een financiële bijdrage en staat garant voor prima faciliteiten.
In 6 bijeenkomsten geven aansprekende gastdocenten hun kijk op een aspect van collectieve arbeidsvoorwaarden, toegespitst op de belangen van het midden- en kleinbedrijf. Denkt u maar aan de noodzaak tot gezond langer doorwerken, de aanpassing van pensioenregelingen, én innovatie van het instrument cao.

Hoofdonderwerpen

  • Cao-vernieuwing, modernisering, sociale innovatie in
    samenhang met Flexicurity en flexibel belonen;
  • Cao-wetgeving, juridische kaders en ankers zoals algemeen verbindend verklaren en driekwart dwingend recht;
  • Pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde en de invulling hiervan door bedrijfstakpensioenfondsen;
  • Psychologie van het onderhandelen in de praktijk;
  • Europese integratie en arbeidsverhoudingen, fiscaliteiten en de rol van de loonheffingen, ZZP in relatie tot de cao.

Opzet

Elk van de 6 bijeenkomsten bestaat uit twee delen met daartussen een diner. U krijgt ruime gelegenheid voor uitwisseling met de gastdocenten* en met uw collega deelnemers. Tijdens de leergang is gelegenheid voor het bespreken van praktijksituaties. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Doel en deelnemerprofiel

Doel van de leergang is bij cao-onderhandelingen en arbeidsvoorwaardenbeleid betrokken personen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden, beleidsmedewerkers van bedrijven en (branche)organisaties goed beslagen ten ijs te laten komen bij de cao-onderhandelingen. U kunt de in het geding zijnde belangen beter doorgronden en afwegen, zodat een cao tot stand komt die aansluit op de bedrijfsprocessen in de eigen sector. Zowel deelnemers betrokken bij een ondernemingscontract als zij die zijn betrokken bij een branchecontract en ook onderhandelaars van werknemerszijde zijn van harte welkom.

Terugblik deelnemers Leergang

"De theorie en achtergronden zijn goed toepasbaar in de praktijk". "De praktische elementen uit de cursus vullen mijn theoretische kennis goed aan". "Verbreedt het zicht op samenhang in de verschillende thema's". "Heeft bijgedragen aan het vergroten van inzicht bij specifieke onderwerpen zoals: juridische kaders, flexibel belonen en de psychologie van het onderhandelen".

Data en locatie

In 2013 vinden de 6 bijeenkomsten plaats op donderdag
7 maart, 21 maart, 11 april, 25 april, 16 mei en 13 juni. De bijeenkomsten starten om 14.30 uur en zijn om 21.00 uur afgelopen. De laatste bijeenkomst op 13 juni start om 13.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij Achmea in Tilburg, Spoorlaan 298, 5017 JZ (dichtbij station NS)

Aanmelden

Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen. Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang. Op verzoek kunnen maximaal twee personen van dezelfde organisatie op 1 aanmelding deelnemen. Vermeld u dit bij uw aanmelding. De aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst verwerkt. U kunt zich tot 21 februari hier aanmelden. Na uw aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging van ontvangst van uw inschrijving. De factuur ontvangt u na de eerste dag. U kunt deze link uiteraard ook doorsturen naar een collega of iemand binnen uw eigen netwerk.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen voor leden van MKB-Nederland € 2.045,- per deelnemer. Voor niet-leden van MKB-Nederland bedragen de kosten
€ 2.825,- per deelnemer. Voor een tweede deelnemer van dezelfde organisatie ontvangt u korting en bedraagt de deelname voor leden van MKB-Nederland
€ 1.533,- en voor niet-leden € 2.118,-. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Annulering

Bij annulering vóór 21 februari 2013 wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, na deze datum 100%.

Nog vragen?

Neem contact op met één van de medewerkers van MKB-Arbeidsvoorwaarden,
T 015- 219 14 07 of mail naar arbeidsvoorwaarden@mkb.nl.

*De namen van de gastdocenten zijn onder voorbehoud. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

bezoekersregistratie excel
 bezoekersregistratie excel