aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Afval anders gescheiden inzamelen

Seminar: Afval anders gescheiden inzamelen

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn proeven uitgevoerd om afval op een andere manier gescheiden in te zamelen bij huishoudens. Uit deze proeven is gebleken dat door afval anders gescheiden in te zamelen, de hoeveelheid recyclebaar materiaal zeer fors toenam (met de helft tot zelfs 95% van het restafval). In dit seminar wordt ingegaan op de ervaringen en resultaten van drie proeven van verschillende organisaties.

Vooraf op deze proeven wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de beweegredenen van de burger om afval (al dan niet) gescheiden in te zamelen. Deelnemers krijgen een reader over dit onderzoek een week voor de seminar opgestuurd.

Programma

12.30 - 13.00 uur inloop met koffie/thee

13.00 – 13.30 Welkomstwoord en overzicht van wetenschappelijke literatuur over beweegredenen van afval gescheiden inzamelen door de burger, door ir. Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13.10 – 14.00 “Bespiegelingen op best practices op inzamelmethodieken”, door Pieter Reus, SRE Milieudienst.

14.00 – 14.30 Pauze met koffie en thee

14.30 – 15.00 “Één jaar omgekeerd inzamelen”, door Natascha Spanbroek, ROVA

15.00 – 15.30 “Uw afval als grondstof: het werkt!”, door Koos van Dael, MWH Global

15.30 – 16.00 Netwerkborrel

De masterclass wordt gehouden op dinsdag 19 maart a.s. aan de Technische Universiteit Delft, in het gebouw van Civiele Techniek en Geowetenschappen in collegezaal B.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

English/dutch website www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl

Dutch Linked-In groep: Duurzaam Grondstoffenbeheer: http://www.linkedin.com/groups?gid=3924103&trk=hb_side_g

English Linked-In group: Sustainable Resource Management: http://www.linkedin.com/groups?gid=4365844&trk=myg_ugrp_ovr
Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

congres organiseren
 congres organiseren