aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Masterclass: Methode om gedrag van mensen en organisaties te simuleren

Masterclass: Methode om gedrag van mensen en organisaties te simuleren

Agent-Based Modeling (ABM) is een modeleertechniek waarbij besliseenheden, zog. ‘agents’, worden geprogrammeerd met bepaalde eigenschappen en gedragsregels, alsmede de interactie tussen de agents. Hiermee kan het gedrag van individuele mensen en organisaties worden gesimuleerd, en bestudeerd onder verschillende omstandigheden (modelscenario’s). De “agents” kunnen bijvoorbeeld burgers zijn die een bepaald gedrag vertonen bij verschillende omstandigheden (bv beleid).

Agent Based Modelling (ABM) is een relatief nieuwe modeleer techniek uit het veld van Complexe Adaptieve Systemen. In een ABM hanteert men een "bottom-up" benadering, waarbij de systeem word beschreven als een heterogene populatie individuen (“agents”), waarbij systeem gedrag een emergente (spontaan optredende) eigenschap is van de interactie van deze agents met elkaar en hun omgeving. Agenten kunnen cellen, personen, bedrijven, landen enz, zijn. Het voornamelijkste toepassingsgebied van ABM is in strategische “wat-als” simulaties, voornamelijk door middel van doorrekenen van mogelijke toekomsten onder grote aantalen (beleids-)scenario’s.

Momenteel bouwt het TU Delft team een agent-based model, waarmee de mogelijke impact van beleidsopties op ‘servicizing’ (een switch van het verkopen van producten naar het leveren van diensten) en ‘absolute decoupling’ (economische groei zonder toename van milieuschade) zal worden onderzocht. Daartoe zullen in het model de besluitvorming en het gedrag van bedrijven en consumenten worden gemodelleerd, d.w.z. de keuze van bedrijven tussen het leveren van producten en diensten, en de keuze van consumenten tussen het kopen van verschillende producten en diensten. Dit model wordt gebouwd in het kader van het SPREE-project (http://www.spreeproject.com/)

Inhoud van de masterclass:
• Algemene inleiding complexe adaptieve systemen
• Uitleg over wat Agent Based Modeling is, en voorbeelden uit verschillende disciplines
• Wanneer en hoe kan deze techniek worden ingezet
• Wat voor soort vragen kunnen met ABM worden beantwoord
• Dit alles wordt belicht vanuit een servicizing/resource use perspectief (ter illustratie, en ter bespreking van het SPREE project)

Programma

12.30 - 13.00 uur inloop met koffie/thee

13.00 – 14.00 1e lesuur

14.00 – 14.30 Pauze met koffie en thee

14.30 – 15.30 2e lesuur

15.30 – 17.00 Netwerkborrel

De masterclass wordt gehouden op dinsdag 11 juni a.s. aan de Technische Universiteit Delft, in de commissiekamer 3 van de Aula. Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

English/dutch website www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl

Dutch Linked-In groep: Duurzaam Grondstoffenbeheer: http://www.linkedin.com/groups?gid=3924103&trk=hb_side_g

English Linked-In group: Sustainable Resource Management: http://www.linkedin.com/groups?gid=4365844&trk=myg_ugrp_ovr
Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

workshopsoftware
 workshopsoftware