Congres leden CNV Dienstenbond 2014

Congres leden CNV Dienstenbond 2014

20 juni 2014

09:00 - 10:00

Inloop

10:00 - 13:00

Ochtendprogramma

 • Opening door voorzitter CNV Dienstenbond Dirk Swagerman
 • Inleiding door Mirella van Markus
 • Presentatie Esther Vergeer
 • Inleiding door Annet de Lange
 • Presentatie van de uitkomsten van een onderzoek in het kader van ‘Ontwikkeling en Loopbaan’
 • Paneldiscussie met:
  • Annet de Lange
  • Maurice Limmen
  • Jan Meerman
  • Hans van der Steen
  • Eddie Gerritsen
13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 17:00

Huishoudelijk gedeelte

 • Opening door de voorzitter Dirk Swagerman
 • Vaststelling presentielijst
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Verslag van het congres van 22 juni 2012
 • Algemeen Verslag over de jaren 2012 en 2013.
 • Financiële Zaken:
  1. Verslag van de penningmeester over de jaren 2012 en 2013
  2. Staat van Baten en lasten 2012
  3. Balans per 31 december 2012
  4. Staat van baten en lasten over 2013
  5. Balans per 31 december 2013
  6. Accountantsverklaring over de jaren 2012 en 2013
  7. Begroting 2014 en raming 2015
  8. Aanwijzing accountant voor de jaren 2014 en 2015.
 • Voorstellen:
  1. Voorstellen van de Bondsraad
  2. Voorstellen van de Vakgroepen
 • Communicatie en Marketing
 • Commissie van Beroep bij ontzetting uit het lidmaatschap
 • Verkiezing voorzitter van CNV Dienstenbond
 • Afscheid aftredende leden van de Bondsraad
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting van de vergadering.
17:00 - 18:00

Borrel

18:00 - 20:00

Diner

event registratie
 event registratie