aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Training: Circulair Inkopen

Trainingsdag: Circulair Inkopen

Met een snel groeiende hoeveelheid consumenten in Azië en Afrika, neemt de druk op grondstoffen steeds meer toe. Dit zorgt voor ongewenste prijseffecten, geostrategische strubbelingen en uitputting van eindige voorraden. Daarnaast wordt veel gebruikt materiaal weg gegooid en worden de levenscycli van producten korter. Onverantwoord grondstoffengebruik wordt niet meer door de klant geaccepteerd en kan de brand-value van het bedrijf schaden. De kringlopen moeten gesloten worden en ideeën als de Circulaire Economie zijn hierbij belangrijk.

Bij het sluiten van de kringloop speelt de inkoper een grote rol. Bij de inkoop wordt niet alleen bepaald welk product wordt gekocht, maar ook hoe die wordt gekocht. Door afspraken te maken met de leverancier kunnen kringlopen worden gesloten. De leverancier kan ook worden bevraagd om het product niet te verkopen maar te leasen of huren. Door anders in te kopen kan de Circulaire Economie verder worden ontwikkeld.

Deze 1-daagse training wordt gegeven door Ruurd-Jan Rauwerda, NPR Procurement bij CRH (waar onder andere de Gamma en Karwei onder vallen) en Jan-Henk Welink, oprichter van het kennisplatform duurzaam grondstoffenbeheer. De training is zodanig opgezet dat de deelnemer met een aanpak voor haar/zijn organisatie naar huis gaat.

Het programma is als volgt:

8:30 - 9:00 uur Inloop met koffie en thee

9:00 - 10:30 uur 1e blokuur: ontwikkelingen op grondstoffengebied, basistheorie, visies op circulaire economie, inkoopvraag (wat is nodig?) en nieuwe business modellen

10:30 - 11:00 uur koffie/thee pauze

11:00 - 12:00 uur 2e blokuur: levensduur product, selectie leveranciers (uitvragen), total cost of usage en toolkit
12:00 - 12:30 uur Toelichting MVO-toolkit


12:30 - 13:30 uur Lunch en benen strekken op de campus

13:30 - 14:00 uur Voorbeeld case inkoop overheid
14:00 - 15:00 uur Bezig met eigen case: wat zijn de mogelijkheden

15:00 - 15:30 uur koffie/thee pauze

15:30 - 17:00 uur Bezig met eigen case: hoe opzetten in eigen organisatie

17:00 - 18:00 uur Napraten met borrel
 

De lesdag wordt gehouden op 13 november in zaal B1.300, in de faculteit TBM aan de Technische Universiteit Delft.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een lesdag en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 350 euro (exclusief 21% BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor deze lesdag. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door een e-mail te sturen aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

evenementsregistratie
 evenementsregistratie