Integrale Planvorming in de Delta

Integrale Planvorming in de Delta

Welkom

DIMI on Tour 2015 – Delta’s & Ports of the future!

Delft Infrastructures & Mobility Initiative gaat op tournee!
In 2015 zal het Delft Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI) een serie debatten organiseren binnen het overkoepelende thema ‘Delta’s & Ports of the future’. De nadruk zal liggen op de opgave om nader vorm te geven aan de recente 'Deltabeslissingen' van het rijk. Daarnaast zal er aandacht zijn voor duurzame havenontwikkeling in delta-gebieden en voor een aantal internationale activiteiten van de DIMI-wetenschappers binnen dit thema.  De serie zal worden afgesloten met een congres in het najaar.

U wordt van harte uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst:

4 februari 2015: Integrale Planvorming in de Delta 

In september 2014 heeft de Deltacommissaris aan de regering het Deltaprogramma overhandigd, dat eindigt met de zin:'Met een hoogwaardige programmatische aanpak van het Deltaprogramma na 2014 kunnen de deltabeslissingen een goede en slimme uitwerking en uitvoering krijgen.'
De wereld van professionals en academici staat nu voor de taak om voor die 'goede en slimme uitwerking en uitvoering' zorg te dragen.

Het onderzoeksproject Integrated Planning and Design in the Delta heeft in de afgelopen jaren voorstellen ontwikkeld om die goede en slimme uitwerking vorm te geven. Het project werd uitgevoerd door een breed samengesteld consortium van kennisinstellingen en adviesbureaus, geleid door de TU Delft en gefinancierd door NWO.
Tijdens de eerste bijeenkomst van DIMI on Tour worden de resultaten van het project gepresenteerd en bediscussieerd. Ook de eindpublicatie ‘Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta’ zal worden gepresenteerd.

Sprekers zijn Hans Leeflang die tot 1 januari directeur Kennis & Innovatie was bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu en nu aanjager en bestuurslid is van ‘Het Jaar van de Ruimte’; Gemma Smid-Marsman, directeur Ruimte & Mobiliteit bij de provincie Zuid-Holland; Marius Brants, coördinator Natuur Nederland en Delta expert wereldwijd bij het Wereld Natuur Fonds en Karel Luyben, Rector Magnificus van de TU Delft.
De middag wordt ingeleid en gemodereerd door Han Meyer, hoogleraar Stedenbouwkunde en onderzoeksleider van het IPDD project. Hij zal na afloop de eerste exemplaren van het boek ‘Nieuwe Perspectieven voor een Verstedelijkte Delta’ aanbieden aan de sprekers. Het boek zal tevens verkrijgbaar zijn voor andere belangstellenden.

U bent van harte uitgenodigd om dit event bij te wonen. 

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier