Workshops ‘Vo-hbo: dat is andere taal!’

 

1. De relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces is groot. Daar moeten we iets mee!

Uit onderzoek is gebleken dat er een duidelijke correlatie is tussen de resultaten van eerstejaars studenten op de test hbo-taalvaardigheid en hun studiesucces. Wat verwachten wij van studenten? Hoe kunnen we studenten met een tegenvallend resultaat begeleiden? Nog belangrijker: hoe zorgen we ervoor dat de taalvaardigheid van de studenten bij instroom goed is? Bij deze workshop zijn ook peercoaches aanwezig, die ervaring hebben met de begeleiding van taalzwakke studenten. Vo en hbo stellen samen aanbevelingen op om te komen tot het gewenste instroomniveau betreffende schrijfvaardigheid en leesvaardigheid.

 

2. Spreken is zilver……….beoordelen goud?

In deze workshop willen we met elkaar nagaan hoe in het vo en hbo spreekvaardigheid wordt aangeboden en beoordeeld. We doen dit aan de hand van twee beoordelingsmodellen waarmee een presentatie van de inleider wordt beoordeeld. Het doel van deze workshop is een aanzet te geven om het onderricht in spreekvaardigheid in het vo en hbo beter op elkaar te laten aansluiten en uiteindelijk te komen tot een doorlopende leerlijn spreekvaardigheid.

 

3. Geen woorden, maar data - Samen staan we sterk

In de praktijk merken we dat bij zowel het voortgezet onderwijs als bij het hoger beroepsonderwijs onduidelijkheid bestaat over wat ‘de ander’ eigenlijk doet in de lessen Nederlands/communicatie. In deze workshop proberen we met elkaar via speeddate dit ‘kennisgat’ te vullen en gaan we in op de voorwaarden voor docentenuitwisseling vo-hbo.

De workshop heeft drie doelen:

  • Uitwisselen van informatie van docenten Nederlands van voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs over didactiek, methodiek en thema’s.
  • Nagaan hoe we, door samen te werken, studenten een betere voorbereiding op een vervolgstudie kunnen geven.
  • Verkennen hoe structurele docentenuitwisseling eruit kan zien.

 

4. Schrijven van 3F naar 4F

In het hbo leert de praktijk dat de schrijfvaardigheid van studenten vaak niet voldoende is, hoewel zij niveau 3F zouden moeten beheersen. Is 3F in het hbo hetzelfde als 3F in het vo? Daarnaast ontbreekt nog een uitwerking van de ‘tertiaire leerlijn’. Hoe moet de ontwikkeling van 3F (eind havo, begin hbo) naar 4F (eind vwo; vergelijkbaar met propedeuse hbo) plaats gaan vinden? In deze workshop willen we samen met docenten uit het vo en hbo komen tot een uitwerking van de referentieniveaus op het gebied van Schrijfvaardigheid om aansluiting te bevorderen. Daarbij geven de workshopbegeleiders voorbeelden uit de praktijk van respectievelijk het vo en het hbo.

 

5. Nederlands is niet saai!

Scholieren beschouwen Nederlands als een van de saaiste vakken op school. Daarom moet het vak op de schop, vindt het ministerie van OCW. Docenten Nederlands gaan de uitdaging aan door tijdens hun lessen meer in te spelen op de actualiteit en de belevingswereld van de jeugd van tegenwoordig. Maar volgens de begeleiders van deze workshop moet de inspiratie van de bovenbouwleerlingen ook gezocht worden in de aansluiting en voorbereiding op de werkwijze in het hbo. De havo is niet alleen algemeen vormend, maar ook bedoeld ter voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs. Dus het is een logische stap dat vo- en hbo-docenten elkaar inspireren en samen onderzoeken hoe zij de inhoud van het vak Nederlands/communicatie interessanter kunnen maken.

 

6. Heeft differentiatie grenzen?

De regio Rotterdam wordt gekenmerkt door inwoners met een grote verscheidenheid aan talen en culturen. Mede daarom is de behoefte aan meertalige beroepsbeoefenaars in de regio groot. In de onderwijspraktijk blijken meertalige studenten soms over een lager taalvaardigheidsniveau Nederlands te beschikken. Verwachten we van alle studenten hetzelfde betreft de Nederlandse taalvaardigheid? Wanneer is differentiatie nodig of mogelijk zonder afbreuk te doen aan de eindkwalificaties? Deze thema’s staan centraal in deze interactieve workshop!