aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

BAG zelf-audit en Benchmark

Algemene voorwaarden DATA-Kracht B.V. ALGEMEEN Artikel 1 Termen 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen c.q. afkortingen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  Wederpartij: Elke wederpartij, waarmee DATA-Kracht een overeenkomst sluit dan wel waarmee DATA-Kracht in gesprek of onderhandeling is voorafgaand aan het aangaan van een relatie c.q. het sluiten van een overeenkomst; Opdracht: De tussen Wederpartijen DATA-Kracht overeen te komen c.q. overeengekomen werkzaamheden die door, in naam dan wel in opdracht van de DATA-Kracht verricht dienen te worden; Personeel: Een of meer professionals die ten behoeve van DATA-Kracht werkzaamheden uitvoeren in het kader van een Opdracht dan wel die namens of vanuit DATA-Kracht bij Wederpartij te werk worden gesteld; Detachering:Het door DATA-Kracht ter beschikking stellen van zijn Personeel bij Wederpartij om onder de leiding en verantwoordelijkheid van Wederpartij en op een door Wederpartij aan te geven locatie werkzaamheden te verrichten. Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, door DATA-Kracht gebruikte documenten zoals offertes, werkopdrachten, opdrachtformulieren en prijsoverzichten, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen DATA-Kracht en Wederpartij, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De toepasselijkheid van standaardvoorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; voorwaarden van de Wederpartij gelden uitsluitend wanneer deze door DATA-Kracht zijn aanvaard en schriftelijk zijn bevestigd.  2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op een Opdracht aan DATA-Kracht, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DATA-Kracht en Wederpartij zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  4. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder DATA-Kracht ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht. DE OPDRACHT Artikel 3 Offertes 1. Offertes van DATA-Kracht zijn gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt. 2. De door DATA-Kracht gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. DATA-Kracht is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.  3. Door schriftelijke aanvaarding door Wederpartij van de offerte en de hierna in artikel 5 lid 2 omschreven Aanvullend Document komt tussen partijen een overeenkomst tot stand.  4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend-, administratie - en reiskosten, tenzij anders aangegeven.  5. Indien de Wederpartij het in de offerte opgenomen aanbod aanvaardt maar zonder overleg met DATA-Kracht in de offerte aanpassingen aanbrengt, is DATA-Kracht aan dergelijke aanpassingen niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DATA-Kracht anders aangeeft. 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht DATA-Kracht niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie, privacy en gegevensverwerking 1. Wederpartij verstrekt DATA-Kracht op of voor de in de offerte afgesproken datum alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht. 2. Indien DATA-Kracht dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Wederpartij DATA-Kracht desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Wederpartij uitvoering  geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van  persoonsgegevens.  3. Wederpartij vrijwaart DATA-Kracht voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn  geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan DATA-Kracht toegerekend moeten worden.  4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door DATA-Kracht  verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Wederpartij. Wederpartij staat er jegens DATA-Kracht voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn  en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Wederpartij vrijwaart DATA-Kracht tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de  uitvoering van de overeenkomst. Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht en betrokken derden partijen 1. DATA-Kracht voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 2. De specificaties van de Opdracht, zoals aanvang, duur en inhoud van de werkzaamheden, uren, tarieven, in te zetten Personeel, zullen worden opgenomen in aan de offerte van DATA-Kracht toe te voegen documenten, te weten een opdrachtformulier en/of een prijsoverzicht en/of een werkopdracht, hierna zowel ieder afzonderlijk als tezamen te noemen: het “ Aanvullend  Document”. Het Aanvullend Document maakt integraal onderdeel uit van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Bij afwijking tussen de bewoording van de offerte en het Aanvullend Document zal het Aanvullend Document tussen partijen leidend zijn.  3. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft DATA-Kracht het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. DATA-Kracht zal dit in overleg met Wederpartij doen. DATA-Kracht verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.  4. DATA-Kracht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Wederpartij is aangegaan. 5. DATA-Kracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DATA-Kracht is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DATA-Kracht kenbaar behoorde te zijn. 6. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan DATA-Kracht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 7. Indien door DATA-Kracht of door DATA-Kracht ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, verzorgt de Wederpartij voor eigen rekening de gewenste faciliteiten voor die medewerkers.  Artikel 6 Wijziging van de Opdracht, meerwerk 1. Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.  Indien door toedoen van Wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal DATA-Kracht in overleg met Wederpartij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Wederpartij in rekening worden gebracht. DATA-Kracht is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan Wederpartij in rekening te brengen.  2. In afwijking van lid 1 zal DATA-Kracht geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan DATA-Kracht kunnen worden toegerekend.  Artikel 7 Verspreiding van rapportages, adviezen en/of communicatie aan Wederpartij 1. Dit artikel is van toepassing op alle door DATA-Kracht ingevolge een opdracht geoffreerde of verrichte diensten, ingeval de overeengekomen prestatie een schriftelijke of mondeling mededeling van DATA-Kracht betreft die bestemd is voor Wederpartij. 2. De door DATA-Kracht ingevolge de opdracht vervaardigde prestatie alsmede communicaties aan Wederpartij mogen, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, niet aan overige ontvangers worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DATA-Kracht. Toestemming van DATA-Kracht voor het verspreiden van overeengekomen prestaties of communicaties aan Wederpartij onder specifieke derden, waaronder begrepen 3. Het is Wederpartij echter wel toegestaan om prestaties of een communicatie aan Wederpartij in volle omvang aan eigen gremia, groepsmaatschappijen of professionele adviseurs te verstrekken, mits Wederpartij daarbij uitdrukkelijk vermeldt: a. Dat zij de prestatie of de communicatie aan Wederpartij uitsluitend mogen aanwenden om Wederpartij te helpen bij de beoordeling van transacties of zakelijke beslissingen waarop de opdrachtbevestiging betrekking heeft, met dien verstande dat Wederpartij ervoor dient te zorgen dat de prestatie of de communicatie niet door deze gremia, groepsmaatschappijen en/of professionele adviseurs verder worden verspreid, openbaar gemaakt of geciteerd en dat zij de betreffende transacties of zakelijke beslissingen niet in verband brengen met DATA-Kracht; en b. dat verdere verspreiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden is, behoudens voor zover zulks intern geschiedt binnen de interne organisatie, de organisatie van groepsmaatschappijen en/of de professionele adviseur indien en voor zover dat dienstbaar is aan de beoordeling van transacties of zakelijke beslissingen; alsmede c. dat DATA-Kracht voor zover dit naar Nederlands recht is toegestaan geen zorgplicht, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens hen aanvaard in verband met de diensten. 4. DATA-Kracht bepaalt naar eigen inzicht of prestaties, communicaties aan Wederpartij of overige documenten geschikt zijn voor vrijgave aan Wederpartij of overige ontvangers. Ingeval DATA-Kracht van mening is dat een bepaalde prestatie of communicatie niet voor vrijgave geschikt is, zal DATA-Kracht – op schriftelijk verzoek van Wederpartij – zo spoedig mogelijk zorgen voor een bewerkte, voor vrijgave geschikte prestatie of mededeling aan Wederpartij. 5. Wederpartij is gerechtigd te verlangen dat bepaalde onderdelen van de prestatie of van de communicatie aan Wederpartij niet worden vrijgegeven aan een partij aan wie de rapportage of de documenten in gevolge de opdracht zou moeten worden vrijgegeven, mits Wederpartij die partij op de hoogte stelt van het feit dat vrijgegeven prestatie of communicatie aan Wederpartij bewerkt of onvolledig is. Artikel 8 Opleidingen 1. DATA-Kracht zal een opdracht tot het verzorgen van een cursus, instructie of coaching van medewerkers van Wederpartij uitvoeren met inachtneming van een redelijke zorgplicht afhankelijk van de tijdige aanlevering van volledige en juiste gegevens omtrent de kwalificaties, opleiding en ervaring van de cursisten door Wederpartij. 2. Mededelingen van DATA-Kracht in verband met een scholings- of cursusprogramma worden geacht van hoogwaardig niveau te zijn, zijn uitsluitend bestemd voor onderwijsdoeleinden en mogen niet worden opgevat als professioneel advies over hoe cursisten zich in specifieke omstandigheden zouden moeten gedragen. 3. Om redenen van efficiency is DATA-Kracht gerechtigd een studieprogramma, cursus of scholingsbijeenkomst uit te stellen, te verplaatsen of samen te voegen met een of meer andere studieprogramma’s, cursussen of scholingsbijeenkomsten, een en ander met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen als vermeld in artikel 28 van de Algemene Voorwaarden. Artikel 9 duur en uitvoeringstermijn van de Opdracht  1. De Opdracht wordt aangegaan voor een tussen partijen concreet af te spreken vaste periode, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Wederpartij DATA-Kracht dus schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 10 Prijsbepaling en kosten 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van DATA-Kracht vastgesteld aan de hand van een uurtarief. Er wordt altijd minimaal vier uur in rekening gebracht (exclusief de reiskosten).  2. Per Opdracht zal tussen partijen worden afgesproken of sprake is van een vaste prijs (“fixed price”) dan wel van een prijs die wordt berekend op basis van nacalculatie. 3. In het tarief van DATA-Kracht is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Met betrekking tot de reistijd wordt 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. 4. De tarieven van DATA-Kracht zijn exclusief BTW. 5. DATA-Kracht heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. 6. Daarnaast is DATA-Kracht in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de tarieven te verhogen. Wederpartij is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien deze verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging minder dan 10% bedraagt dan wel indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.  7. DATA-Kracht zal Wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. DATA-Kracht zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  8. Indien Wederpartij de door DATA-Kracht kenbaar gemaakte verhoging van het tarief op grond van artikel 6 niet wenst te aanvaarden, is Wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de Opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van DATA-Kracht genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.   Artikel 11  Facturering en betaling 1.DATA-Kracht factureert Wederpartij de gehele waarde van de opdracht altijd bij ondertekening van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. 2. Na de vervaldatum is Wederpartij in gebreke en heeft DATA-Kracht het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.  3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan DATA-Kracht de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen van DATA-Kracht op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 5. DATA-Kracht heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te gebruiken in de eerste plaats voor mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DATA-Kracht kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DATA-Kracht kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.  6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de Wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke. Artikel 12 Afsluiting opdracht 1. De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door Wederpartij is goedgekeurd of nadat de Wederpartij het onderhavige project decharge heeft verleend. De Wederpartij dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien Wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.  Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van DATA-Kracht, totdat deze door Wederpartij zijn betaald.  Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en verlening van rechten 1.  Alle door DATA-Kracht geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van DATA-Kracht.  2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht DATA-Kracht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 5. Door DATA-Kracht geleverde zaken, die Krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de Wederpartij slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 6. Voor het geval dat DATA-Kracht zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DATA-Kracht of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DATA-Kracht zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  7. Voor zover rechten, waaronder gebruiksrechten, aan Wederpartij worden verleend of  overgedragen, gebeurt dit steeds onder de voorwaarde dat Wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen geheel heeft voldaan. Indien partijen voor het verlenen van een gebruiksrecht een voor Wederpartij geldende periodieke betalingsverplichting zijn overeengekomen, komt Wederpartij het gebruiksrecht toe zolang de periodieke betalingsverplichting wordt nagekomen.  Artikel 14 Onderzoek, reclames en klachten 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Wederpartij binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DATA-Kracht. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DATA-Kracht in staat is adequaat te reageren. 2. Indien een klacht gegrond is, zal DATA-Kracht de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal DATA-Kracht slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.  BEEINDIGING EN AANSPRAKELIJKHEID Artikel 15 Opzegging en overdracht van rechten 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.  2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Wederpartij. Bij voortijdige beëindiging door Wederpartij heeft DATA-Kracht recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. 3. Bij voortijdige beëindiging door Wederpartij zal DATA-Kracht desgevraagd en in overleg met Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DATA-Kracht extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht.  5. Wederpartij is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van DATA-Kracht rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen. Artikel 16 Opschorting, ontbinding en schadevergoeding  1. DATA-Kracht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien: -  Wederpartij de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt. -  Na het sluiten van de Opdracht DATA-Kracht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. -  Wederpartij bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is DATA-Kracht bevoegd de Opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.  3. Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van DATA-Kracht op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DATA-Kracht de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Opdracht. 4. Indien zich een omstandigheid voordoet als in lid 1 van dit artikel heeft DATA-Kracht tevens steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 1. Indien DATA-Kracht aan Wederpartij bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Wederpartij gehouden het geleverde op diens schriftelijk verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 2. Indien Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft DATA-Kracht het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Wederpartij te verhalen.  Artikel 18 Aansprakelijkheid 1. Voor elke door DATA-Kracht aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. DATA-Kracht kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. DATA-Kracht is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.  2. Bij eventuele aansprakelijkheid zal DATA-Kracht nimmer aan te spreken zijn voor indirecte schade en aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de offerte exclusief BTW.  3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door verlies van inkomsten van Wederpartij (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.  5. Wederpartij zal in de relatie tot zijn klanten steeds volledig verantwoordelijk zijn a) voor de kwaliteit van te leveren diensten welke in het kader van een overeenkomst tussen Wederpartij en DATA-Kracht door DATA-Kracht wordt geleverd aan de klanten van Wederpartij en b) voor de tussen Wederpartij en zijn klanten gemaakte afspraken. Eventuele claims van de klanten van Wederpartij zal Wederpartij nimmer kunnen verhalen op DATA-Kracht. Artikel 19 Vrijwaringen 1. Wederpartij vrijwaart DATA-Kracht voor aanspraken van derden in relatie tot de door DATA-Kracht voor Wederpartij uitgevoerde werkzaamheden, zoals claims met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Het hiervoor aangehaalde voorbeeld is uitdrukkelijk niet-limitatief bedoeld. 2. Indien Wederpartij aan DATA-Kracht informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.  3. Uit hoofde van leiding, verantwoordelijkheid en zeggenschap van Wederpartij over door DATA-Kracht ter beschikking te stellen Personeel vrijwaart Wederpartij DATA-Kracht voor iedere aansprakelijkheid jegens derden op grond van aansprakelijkheid voor ondergeschikten of niet-ondergeschikten.  4. Wederpartij vrijwaart DATA-Kracht tevens voor aanspraken van het ter beschikking gestelde Personeel als bedoeld in artikel 7:658, lid 4 BW.  Artikel 20 Risico-overgang 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.  Artikel 21 Overmacht 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch Krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DATA-Kracht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DATA-Kracht niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DATA-Kracht, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 3. DATA-Kracht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien een door DATA-Kracht ingezette derde partij de ten behoeve van Wederpartij uit te voeren werkzaamheden niet verricht met een beroep op overmacht. 4. Daarnaast heeft DATA-Kracht het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DATA-Kracht zijn verplichtingen had moeten nakomen. 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  6. Voor zover DATA-Kracht ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DATA-Kracht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.  DETACHERING Artikel 22 Ter beschikking stellen van Personeel 1.In geval van Detachering beperkt de verantwoordelijkheid van DATA-Kracht zich tot het ter beschikking stellen van zijn Personeel aan Wederpartij, dat Artikel 23 Duur en verlenging van de Detachering 1. De duur van de Detachering wordt in de vorm van een afgesproken periode met een vastgestelde hoeveelheid uren vastgelegd in de in artikel 5 lid 2 omschreven Term Sheet. 2. Verlenging van de eerder overeengekomen duur van de Detachering zal tot stand komen door middel van ondertekening van een nieuwe Term Sheet. Artikel 24 Plaats Detachering  1. Wederpartij is gerechtigd de plaats, waar het Personeel van DATA-Kracht te werk is gesteld, te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor DATA-Kracht leidt tot aantoonbaar hogere kosten en/of tot vertraging, is DATA-Kracht gerechtigd vergoeding van deze kosten te verlangen. 2. Wederpartij zal het Personeel voorzien van adequate werkruimte, materialen en informatie. 3. Wie bij Wederpartij als leidinggevende en wie als contactpersoon zijn aangewezen voor de duur van de detachering zal onder meer in het Aanvullend Document worden vermeld. Artikel 25 Vervanging Personeel en verlof 1.DATA-Kracht zal zoveel mogelijk dezelfde personen inzetten ter bestendiging van de continuïteit van de Detachering, doch kan niet garanderen dat het Personeel niet vervangen zal worden. Ook kan DATA-Kracht niet over de hele looptijd van de Opdracht de beschikbaarheid van het Personeel garanderen. Bij iedere vervanging van het Personeel zal DATA-Kracht er naar streven vervangend Personeel beschikbaar te stellen, welke qua deskundigheid, opleiding en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het oorspronkelijk ingezette Personeel. 2. Indien in geval van vervanging van Personeel een inwerktijd noodzakelijk is, zullen DATA-Kracht en Wederpartij in gezamenlijk overleg de duur van die inwerktijd vaststellen. Gedurende de inwerktijd zal DATA-Kracht samen met Wederpartij bepalen welk uur- dan wel dagtarief voor de terbeschikkingstelling aan Wederpartij in rekening wordt gebracht. 3. Indien na overleg tussen DATA-Kracht en Wederpartij ander Personeel ter vervanging van het oorspronkelijke Personeel wordt ingezet, is DATA-Kracht gerechtigd de uurtarieven voor de nieuw ingezette persoon of personen te verhogen, wanneer het niveau van deze persoon of personen qua deskundigheid, ervaring en opleiding hoger is dan dat van het oorspronkelijk ingezette Personeel. 4. DATA-Kracht is gerechtigd de Detachering te onderbreken in verband met verlof van het Personeel. Verlof zal slechts na voorafgaand overleg met Wederpartij worden opgenomen. 5. Gedurende een periode van 5 werkdagen na de start van de Detachering is Wederpartij gerechtigd de Detachering onder gemotiveerde opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wederpartij moet dan de schade vergoeden van DATA-Kracht, indien het Personeel wel voldeed aan de overeengekomen eisen wat betreft opleiding en ervaring maar Wederpartij om andere hem moverende reden de Detachering heeft beëindigd. DATA-Kracht zal alsdan terstond tegen een zelfde tarief vervangend Personeel aanbieden van vergelijkbaar niveau qua opleiding en ervaring.  6. Indien DATA-Kracht niet in staat is adequaat Personeel aan te bieden, is Wederpartij gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder hierdoor enig recht op schadevergoeding te verkrijgen. Artikel 26 Urenverantwoording en Vergoedingen 1. DATA-Kracht zal in een door Wederpartij te ondertekenen werktijdenoverzicht, wekelijks, opgaaf doen van het gewerkte aantal uren. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de vastgestelde procedures met betrekking tot dit werktijdenoverzicht.  2. Wederpartij zal DATA-Kracht wekelijks het werktijdenoverzicht als bedoeld in lid 1 doen toekomen, uiterlijk in de eerstvolgende werkweek. 3. DATA-Kracht zal betreffende de door hem te verrichten werkzaamheden aan Wederpartij vergoedingen in rekening brengen op basis van nacalculatie conform het in de Opdracht gespecificeerde uur- of dagtarief, tenzij een vaste prijs is overeengekomen.  4. Voor overwerkuren die worden verricht buiten de in het Aanvullend Document vermelde werktijden zal het in het Aanvullend Document gespecificeerde overwerkuurtarief (of bij gebreke daarvan het dan geldende) in rekening worden gebracht. 5. Gedurende de Opdracht kan het Personeel door opleiding, ervaring en deskundigheid in niveau stijgen. Indien dit is bevestigd binnen het beoordelingssysteem zoals dat bij DATA-Kracht wordt toegepast is DATA-Kracht gerechtigd de uurtarieven voor het in niveau gestegen Personeel aan te passen. 6. De tarieven zijn exclusief normaal te achten reiskosten voor woon-werkverkeer en incidentele korte zakelijke reizen, tenzij in het Aanvullend Document anders is overeengekomen. Voor reisuren worden in het Aanvullend Document specifieke afspraken gemaakt. Kosten voor het in het kader van de Opdracht te ondernemen reizen naar andere locaties dan de kantoren van Wederpartij of DATA-Kracht worden afzonderlijk in rekening gebracht, volgens vooraf tussen partijen overeengekomen en vastgelegde afspraken. 7. Verblijfkosten en overige kosten zullen Wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij in het Aanvullend Document anders is overeengekomen. VARIA Artikel 27 Concurrentiebeding  1. Gedurende de Opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een Opdracht, is het Wederpartij niet toegestaan om Personeel van DATA-Kracht, dat in welke vorm dan ook betrokken is geweest bij de uitvoering van de Opdracht betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden.  2. Op overtreding van deze bepaling staat een boete van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro). Artikel 28 Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DATA-Kracht gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DATA-Kracht zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DATA-Kracht niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  Artikel 29 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DATA-Kracht zich de rechten en bevoegdheden voor die DATA-Kracht toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Wederpartij voor de uitvoering van de Opdracht, zijn en blijven eigendom van DATA-Kracht. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van DATA-Kracht. 3. DATA-Kracht behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  Artikel 30 Disclaimer 1. DATA-Kracht houdt met betrekking tot haar organisatie een website aan, welke met de grootst mogelijke zorg is samengesteld. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. 2. Elk gebruik dat wordt gemaakt van de website is voor eigen risico van de bezoeker van de website. DATA-Kracht is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website. 3. Informatie die door DATA-Kracht op de website ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend worden gebruikt voor eigen doeleinden. Een bezoeker dient zich te onthouden van gebruik voor andere doeleinden en in het bijzonder van commerciële exploitatie van deze informatie. 4. Voor zover de website van DATA-Kracht hyperlinks bevat naar andere websites, inclusief de websites van partners van DATA-Kracht, staat DATA-Kracht niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites noch is zij op enigerlei wijze aansprakelijk te houden voor de inhoud van deze websites.  Artikel 31 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te
overige ontvangers, geschiedt altijd onder voorwaarde van ontvangst van een door de desbetreffende derde ondertekende brief in een voor DATA-Kracht aanvaardbare vorm waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de prestatie of mededeling aan Wederpartij aan de ontvanger worden vrijgegeven. voldoet aan de tussen hem en Wederpartij overeengekomen eisen met betrekking tot opleiding en werkervaring. lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.  3. Op elke Opdracht tussen DATA-Kracht en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing; ook indien Wederpartij woonachtig of gevestigd is in het buitenland. 4. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de

 

registratiedesk
 registratiedesk