Workshopronde 1 (13.30 - 14.20 uur)


Workshop 1

MET-team on tour: alles wat je moet weten over onbegrepen gedrag

Omring

Ruth Samuels, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie & Manja Poulus, psycholoog

Wijkteams krijgen steeds vaker te maken met onbegrepen en complex gedrag. Na weken en soms maanden van multidisciplinaire zorg komt het voor dat er geen passende zorg en begeleiding meer wordt geboden. Een hoge werkdruk met overbelasting, te weinig ervaring met dementie, angst en gebrek aan uniformiteit spelen hierbij vaak een rol. Het Mobiel Expertise Team (MET) van Omring geeft u in deze boeiende en interactieve workshop praktische en objectieve handvatten en tips rondom onbegrepen gedrag waarmee u direct aan de slag kunt. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbeelden vanuit uw eigen organisatie.


Workshop 2

Migranten met dementie: hoe komt deze doelgroep zo vroeg mogelijk in beeld?

Arteria Consulting en Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

Malou van Bentum, adviseur Arteria Consulting, Atena Shirazi Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) 

Het vroegtijdig in beeld brengen van mensen met dementie is een uitdaging. Deze uitdaging is nog vele malen groter wanneer de inwoners van een wijk, zoals Amsterdam Nieuw-West, voor een groot deel uit migranten bestaat. Tijdens de workshop presenteert Arteria Consulting de resultaten van het onderzoek dat zij uitvoerden in opdracht van SAG, MC Slotervaart en Amstelring. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: ‘Hoe komen allochtone ouderen met dementie in Amsterdam Nieuw West, zo vroeg mogelijk in beeld bij de juiste zorgverlener voor inrichting van zorg en ondersteuning?’ In deze workshop wordt stilgestaan bij de implementatie van de oplossingen die in september is gestart. Ook gaat u in gesprek over geformuleerde oplossingsrichtingen en in hoeverre deze ook toepasbaar zijn in uw regio.  


Workshop 3

Inzicht in (gezonde) slaap

Hersenstichting

Laura Rigter & Koko Beers, senior medewerkers Gezonde Hersenen

Slaap is belangrijk voor het gezond houden van uw hersenen; het heeft een positieve invloed op het geheugen en het afweersysteem. Als u langere tijd slecht slaapt, heeft u een verhoogd risico op onder andere dementie, depressie en hart- en vaatziekten. Toch heerst er nog veel onbekendheid over gezonde slaap. Ook weten professionals zich niet altijd raad met slaapproblemen. In deze interactieve workshop krijgt u meer inzicht in slaapgedrag, factoren die een belangrijke rol spelen bij slaapproblemen en tips voor een gezonde slaap.


Workshop 4

De kracht van contact door CareClowns

Stichting CareClowns

Hanneke Heessels, artistiek leider

 Een CareClown stapt zonder vooroordelen de wereld van iemand met dementie binnen. Welke onvoorspelbare ingeving degene met dementie ook heeft, alles wordt gebruikt. Dit leidt tot gekke fantasieën, prachtige samenzang of maffe rijmelarij. En soms is het ook genoeg om even naast iemand te zitten en samen zachtjes te neuriën. In deze workshop hoort u alles over de manier waarop CareClowns communiceren met ouderen met dementie. Deze werkwijze gaat vooral over contact zoeken met de mens achter de ziekte en ontdekken wat allemaal wél kan. Het spel van de CareClown is een middel om zich daar zonder oordeel en zonder gêne aan over te kunnen geven. Waarom werkt deze aanpak?


Workshop 5

Het Geheugenkabinet: de bibliotheek als partner in het lokale dementienetwerk

NBD Biblion

Rikkert Boonstra, programmamanager (NBD Biblion) & Jenna Kleingeld, manager New Business (The Alignment House & NBD Biblion)

Het Geheugenkabinet is een programma voor bibliotheken, gericht op het ondersteunen van mensen met beginnende dementie en hun naasten. Het programma is ontwikkeld met een vijftal bibliotheken in nauwe samenwerking met lokale partners. Het bestaat uit een speciale selectie uitleenmaterialen gericht op voorlichting, contact en activatie met daarbij een programmering voor bijeenkomsten van mensen met dementie, mantelzorgers en naasten. In deze workshop maakt u kennis met de Openbare Bibliotheek als partner in het lokaal verbinden van mensen en informatie. Ook verkent u de mogelijkheden voor het verder ontwikkelen en inbedden van Het Geheugenkabinet met lokale en landelijke partners. De ambitie is namelijk om dit programma per januari 2018 uit te rollen bij alle bibliotheken in Nederland.


Workshop 6

Onvergetelijke ontmoetingen

Geriant

Nanda Leeuw, sociaal werker (Stichting Netwerk Hoorn)

In deze workshop komt u meer te weten over Onvergetelijke Ontmoetingen, dat mensen met geheugenproblemen en/of (een vermoeden van) dementie op een laagdrempelige manier een aangename vrijetijdsbesteding biedt in het wijkcentrum. Deelnemers en vrijwilligers bepalen de inhoud van de activiteiten. Onvergetelijke Ontmoetingen richt zich met name op de doelgroep die (nog) geen indicatie hebben voor dagbesteding of hier nog niet aan toe zijn, en voorziet in een behoefte van mantelzorgers aan respijtzorg.


Workshop 7

School of Care: de Sociale Benadering Dementie in de zorgpraktijk

Tao of Care

Mark Smit, onderzoeker, trainer Sociale Benadering Dementie

Bij dementie spelen drie wezenlijke vragen een rol: wat verandert er bij mij/mijn naaste met dementie (medisch domein), hoe ga ik daarmee om (psychologisch domein) en hoe vormt dit mijn sociale relaties (sociaal domein)? Om goede zorg te kunnen bieden, thuis of in het verpleeghuis, moeten deze drie gebieden elk genoeg aandacht krijgen. Wat betekent dat in de praktijk voor de zorgprofessional, mensen met dementie én hun naasten? Hoe kunnen zij elkaar hierbij helpen en hun omgeving erbij betrekken? In deze workshop krijgt u een korte introductie van de Sociale Benadering Dementie in de praktijk.


Workshop 8

Geneesmiddelen en dementie

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Gerard Schouw (directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) & Caroline Doornebos (medisch directeur bij geneesmiddelenbedrijf MSD)

Dementie is door de vergrijzing een steeds groter wordende uitdaging voor onze maatschappij. Bovendien heeft de ziekte een grote impact op het zorgbudget. Wat zijn momenteel de bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden tussen innovatieve geneesmiddelenbedrijven? Welke geneesmiddelen kunnen nu al iets betekenen in de strijd tegen dementie? Zijn er binnen enkele jaren doorbraken te verwachten op dit gebied? En waarom is het eigenlijk zo moeilijk om een effectief geneesmiddel tegen deze ziekte te ontwikkelen? Deze workshop geeft u een inkijkje in struikelblokken en successen.


Workshop 9

Herken de dementie

ZonMw

Prof. dr. J.C. van Swieten, hoofd Alzheimercentrum zuidwest Nederland

U krijgt in deze workshop een aantal casussen voorgelegd van mensen met dementie, waarbij u wordt uitgenodigd om samen met de andere deelnemers tot een diagnose te komen. Prof. dr. Van Swieten geeft u inzicht in de complexiteit van diagnostiek bij uiteenlopende (zeldzame) vormen van dementie. Wat leren we van onderzoek naar zeldzame vormen van dementie? En wat betekent dat onderzoek voor adequate diagnostiek?


Workshop 10

Mensen met dementie aan het woord

Alzheimer Nederland

Moniek Bloemen, Henk van Pagée, Dick Rijksen, ervaringsdeskundigen (zij hebben de ziekte van Alzheimer) en Anne-marie Bruijs, medewerker belangenbehartiging Alzheimer Nederland.

Voor we het weten praten we op het Jaarevent van het Deltaplan Dementie vooral óver mensen met dementie en niet mét hen.
Dick, Moniek en Henk zijn lid van de kerngroep van Alzheimer Nederland. Met hen worden regelmatig vraagstukken besproken en getoetst. Zij zijn daarmee de belangenbehartigers namens de doelgroep. In deze workshop laten zij hun (top 5) adviezen horen. Hoe ervaren zij het leven met dementie? Eén van die adviezen is: ‘Blijf met mij in gesprek’. Waardevolle inzichten voor alle bezoekers van het Jaarevent. 


Workshop 11

Transitie naar lokale netwerkzorg voor dementie

Radboudumc

Minke Nieuwboer, promovendus en Marieke Perry, huisarts en wetenschappelijk onderzoeker

Sinds 2014 loopt het DementieNet programma, gericht op het versterken van eerstelijnszorgnetwerken om betere inter-professionele dementiezorg te leveren. Natuurlijk ontstond logischerwijs de vraag: wat levert het op? Om deze vraag te beantwoorden, hebben we een evaluatie onderzoek uitgevoerd, dat mogelijk is gemaakt door Alzheimer Nederland. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat over het algemeen een groei is te zien richting een meer geïntegreerde samenwerking in de netwerken. Graag delen we enkele mooie bevindingen in deze workshop.


Workshop 12

Zorgen voor een naaste hoef je niet alleen te doen

WeHelpen

Jessica Slijpen, community strateeg

Na een diagnose dementie staat je wereld even stil. Tegelijkertijd komt er enorm veel op je af. Ook uitgestoken handen: ‘Laat het weten als ik iets kan doen!’ Je wilt graag je vrienden en familie aangehaakt houden. Of je zwijgt er liever over, omdat je je schaamt. Zou het fijn zijn als wat buurtgenoten betrokken zijn? Een goed sociaal netwerk is heel belangrijk voor iemand met dementie en zijn of haar mantelzorger(s). Maar hoe stimuleer je mensen om daarmee aan de slag te gaan? Tijdens de workshop hoort u meer over de ideeën van WeHelpen en ontwikkelt u deze verder, samen met de andere deelnemers.


Workshopronde 2 (14.30 - 15.20 uur)


Workshop 13

Het waarom en hoe van Dementie Netwerk Nederland

Stichting Dementie Netwerk Nederland

Hansje Portier & Els van der Veen

Op 2 augustus 2017 is stichting Dementie Netwerk Nederland (DNN) opgericht. In deze stichting zijn de coördinatoren van de regionale dementienetwerken in Nederland verenigd, vanuit de overtuiging dat ketenzorg (samenwerking en samenhang) noodzakelijk is voor kwaliteitsverbetering en efficiency in dementiezorg. DNN wil regionale samenwerking bevorderen en initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan optimale zorg en welzijn voor mensen met dementie. In de workshop, bedoeld voor vertegenwoordigers van regionale netwerken, wordt op interactieve wijze duidelijk gemaakt hoe de inspraak van de netwerken in DNN ook een vorm van samenwerking en maatwerk is. Een must voor iedere coördinator of ketenregisseur die nog twijfelt of deelname nuttig is. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook welkom.


Workshop 14

Aan de slag met optimale dementiezorg in uw regio #hoedan?

Zorgverzekeraar CZ

Janneke van Leijen & Willeke Vos, projectleiders dementie

Het is makkelijker gezegd dan gedaan: optimale dementiezorg organiseren. Zorgverzekeraar CZ werkt sinds 2015 in verschillende experimentregio’s met zorg- en welzijnsorganisaties aan de verbetering van zorg en ondersteuning voor iedereen die leeft met dementie. Inmiddels is er een uitgebreide ‘toolbox’ met ervaringen, producten en diensten, die helpt om direct aan de slag te gaan met het verbeteren van de regionale zorg en ondersteuning. Wat zijn de drie grootste knelpunten op het gebied van dementiezorg in uw regio? Neem ze mee naar deze workshop, zodat u samen met zorgverzekeraar CZ en de andere deelnemers op zoek kunt gaan naar de best passende oplossing!


Workshop 15

Jet en de kansen van een aanbodrijke omgeving

Ervarea

Barbara Oppelaar & Jan van der Hammen, eigenaren

In ‘De dementie van Jet en Harrie’ staat Jet voor alle mensen met dementie en Harrie voor alle mensen om hen heen. Harrie vindt het ontzettend zwaar dat Jet nauwelijks nog initiatief neemt en op veel vragen afwijzend reageert. Hoe creëren we een omgeving waarin Jet als vanzelf tot een gesprek komt, als vanzelf met een activiteit aan de slag gaat en als vanzelf in beweging komt? In de afgelopen maanden zijn zes verzorgenden met deze aanpak aan de slag gegaan, met behulp van de materialen van Ervarea. In deze workshop maakt u kennis met deze aanbodrijke benadering. Ook worden de eerste resultaten van de zes verzorgenden gedeeld.


Workshop 16 

Langer én waardig thuis blijven wonen met dementie. Hoe helpt het onderzoek van ZonMw daarbij?

ZonMw

Onderzoekers van het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel

Onderzoek kan bijdragen aan oplossingen die zorgen voor meer eigen regie, mobiliteit, zorg en begeleiding voor een volwaardig leven thuis met dementie. In deze workshop bespreken drie onderzoekers welke oplossingen zij kunnen aandragen. Denk bijvoorbeeld aan (ICT-)hulpmiddelen voor mensen met dementie, ondersteuning voor mantelzorgers en deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals. Hoe zijn mensen met dementie en hun naasten hiermee het beste geholpen? En zijn er ook voldoende aanknopingspunten voor beleidsmakers en financiers van zorg? Wat wilt u over deze oplossingen weten? Welke vragen wilt u de onderzoekers stellen? En wat geeft u hen mee?


Workshop 17

Kwaliteitssysteem PREZO Dementie op jonge leeftijd

Kenniscentrum Jonge mensen met Dementie

Ineke Nijburg, expertisemanager specialistische doelgroepen (Florence) & Chantal Bekker, auditcoördinator (Stichting Perspekt)

Het kwaliteitssysteem PREZO Dementie op jonge leeftijd is ontwikkeld door Stichting Perspekt in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. In dit kwaliteitssysteem is beschreven waar de cliënt op mag rekenen zonder gedetailleerd uit te werken wat medewerkers of organisaties moeten doen om dat resultaat te bereiken. Dat is een zaak van de medewerkers en organisaties zelf, in overleg met de cliënten en hun familieleden. Het gaat hierbij om het voeren van het goede gesprek met de cliënt, zijn familie en alle andere betrokkenen bij het zorgproces. Tijdens deze interactieve workshop ziet en ervaart u wat PREZO in de praktijk voor cliënten kan betekenen. Dit biedt inspiratie en handvatten om ook in uw organisatie met dit kwaliteitssysteem aan de slag te gaan.


Workshop 18

Nationaal platform hersenonderzoek.nl Go e! Digitale tools voor diagnostiek en wetenschap

VUmc Alzheimercentrum

Prof. Wiesje van der Flier, hoofd onderzoek & Niels Prins, neuroloog VUmc Alzheimercentrum

Hoe kan e-health bijdragen aan diagnostiek en onderzoek bij dementie? In deze workshop presenteren we twee recent ontwikkelde digitale tools: ADappt en hersenonderzoek.nl. ADappt is een applicatie ter ondersteuning van interpretatie van Alzheimer biomarker uitslagen bij patiënten met milde cognitieve stoornissen. Hersenonderzoek.nl is een online platform voor het werven en selecteren van deelnemers voor hersenonderzoek in Nederland. Benieuwd hoe u deze tools kunt gebruiken? In deze workshop vertellen wij u hier graag meer over.


Workshop 19

Werken aan kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten

Vilans

Monica Riewald, senior adviseur kwetsbare ouderen en dementie & Margreet Reitsma, senior onderzoeker

In deze workshop gaat u aan de slag met kwaliteit van leven. Wat betekent dit voor u? En wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten? En hoe kunt u binnen uw eigen organisatie hiermee aan de slag? Ook deelt Vilans ervaringen uit de projecten ‘Uitkomstindicatoren Dementiezorg’ en ‘Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren’, waarin wordt onderzocht wat kwaliteit van leven is en waarmee het samenhangt. Kortom: een aanrader voor iedereen die bezig is met ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.


Workshop 20

Door de ogen van een laaggeletterde. In co-creatie eenvoudig voorlichtingsmateriaal ontwikkelen

Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen

Chandra Verstappen, programmamanager Ouderen en gezondheid & Jennifer van den Broeke, senior projectleider en adviseur

Op zoek kunnen naar goede hulp en ondersteuning begint met het vinden van informatie over dementie en aanbod (in de regio). Maar wat als iemand de informatie niet begrijpt omdat het te ingewikkeld is opgeschreven? In deze workshop gaat u aan de slag met (eventueel door uzelf meegenomen) voorlichtingsmateriaal. U leert naar voorlichtingsmateriaal (folders, posters, flyers, websites) te kijken door de ogen van een laaggeletterde. Vervolgens werkt u samen met een ervaringsdeskundige aan uw materiaal.

Let op! Deze workshop neemt twee workshopronden in beslag. Wilt u deze workshop volgen dan dient u zich ook in ronde 3 voor workshop '24' aan te melden.


Workshop 21

Leven met dementie

Proeftuin Sociale Benadering Dementie

Bert Bokma, programmamanager

Dementie is nog niet te voorkomen of te genezen. Wel kunnen we het leven van mensen met dementie en hun naasten van perspectief voorzien, aangenamer maken of ten minste het leed verzachten. Juist de beginfase van dementie biedt daarvoor tal van aanknopingspunten. In de Proeftuin Sociale Benadering Dementie is een pakket in ontwikkeling dat mensen met dementie én hun naasten helpt, vanaf het eerste vermoeden dat dementie speelt tot en met de laatste fase. Tijdens deze workshop krijgt u een introductie.


Workshop 22

FIT: Langer thuis wonen met dementie met behulp van ondersteunende producten en diensten

Dementiewinkel.nl

Jacqueline Rempt (eigenaresse Dementie-winkel.nl), Franka Meiland (onderzoeker VUmc) & Marieke Janssen (projectleider FIT/Hogeschool van Amsterdam)

Technologie en andere producten kunnen mensen met dementie enorm helpen bij het dagelijks leven thuis. Toch is het niet altijd makkelijk om de juiste producten te vinden. In het onderzoeksproject FIT krijgen mensen hulp bij het maken van de ‘fit’ tussen de behoefte en het beschikbare (relevante) aanbod. Met een stappenplan, gesprekskaarten en digitale keuzehulp wordt het gesprek over wat nodig is ondersteund en worden producten gesuggereerd. In het onderzoek wordt geëvalueerd in hoeverre die producten bijdragen aan het thuis kunnen blijven wonen. In deze workshop maakt u kennis met de aanpak, de gesprekskaarten en een digitale keuzehulp. Ook worden de eerste resultaten gedeeld van producten die door mensen met dementie zijn getest.


Workshop 23

AlzheimerFluisteren: hoe doorbreek ik mijn eigen verlegenheid?

Female Economy/Adelheid Roosen

Anne-Marth Hogewoning, projectleider MamOnTour/AlzheimerFluisteren en Anyta Brouwer, manager kwaliteit en innovatie WZC Humanitas Deventer

De meeste mensen die met Alzheimer te maken krijgen, weten niet hoe zij hiermee moeten omgaan. Anne-Mei The gaf Adelheid Roosen vanwege haar open toenadering de geuzennaam ‘AlzheimerFluisteraar’. In samenwerking met Humanitas Deventer is de zogenaamde AlzheimerFluister-methodiek uitgewerkt. Deze gemakkelijk overdraagbare methode daagt de mantelzorger uit echt te kijken, te luisteren en waar te nemen wat iemand met dementie nodig heeft. De methodiek raakt aan de verlegenheid en verleidt tot aanraken, voelen en spelen. Tijdens de workshop krijgt u een inkijkje in deze methodiek en nemen een aantal familieleden u mee in het proces van het AlzheimerFluisteren door hun eigen ervaringen met u te delen.


Workshopronde 3 (15.30 - 16.20 uur)


Workshop 24

Door de ogen van een laaggeletterde. In co-creatie eenvoudig voorlichtingsmateriaal ontwikkelen

Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen

Chandra Verstappen, programmamanager Ouderen en gezondheid & Jennifer van den Broeke, senior projectleider en adviseur

Op zoek kunnen naar goede hulp en ondersteuning begint met het vinden van informatie over dementie en aanbod (in de regio). Maar wat als iemand de informatie niet begrijpt omdat het te ingewikkeld is opgeschreven? In deze workshop gaat u aan de slag met (eventueel door uzelf meegenomen) voorlichtingsmateriaal. U leert naar voorlichtingsmateriaal (folders, posters, flyers, websites) te kijken door de ogen van een laaggeletterde. Vervolgens werkt u samen met een ervaringsdeskundige aan uw materiaal.

Let op! Deze workshop neemt twee workshopronden in beslag. Wilt u deze workshop volgen dan dient u zich ook in ronde 2 voor workshop '20' aan te melden.


Workshop 25

Een niet-Westers perspectief op dementie(diagnostiek): ervaringen vanuit de Migrantenpoli van het Erasmus MC

Alzheimercentrum ZWN (Erasmus MC)

Janne Papma, universitair docent en coördinator Alzheimercentrum Zuidwest Nederland & Sanne Franzen, promovenda en neuropsycholoog

Dementiediagnostiek bij niet-Westerse migranten wordt belemmerd door een aantal factoren, zoals een taalbarrière en laag opleidingsniveau, verschillen in (culturele) opvattingen ten opzichte van het zorgsysteem en relatieve onbekendheid met de aandoening dementie. Tijdens deze ervaart u dementie laten vanuit een niet-Westers perspectief, om vervolgens gezamenlijk ideeën uit te wisselen over een cross-culturele uitleg van deze aandoening. De workshopleiders hopen u daarnaast handvatten te kunnen bieden voor dementiediagnostiek en zorg bij niet-Westerse migranten.


Workshop 26

Verzekeraars stimuleren netwerkzorg dementie

Zorgverzekeraars Nederland

Annette de Ruiter, projectleider (Zorgverzekeraars Nederland) & Gert-Jan Schuinder, zorginkoper (a.s.r.)

Zorgverzekeraars willen de komende jaren in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers, mantelzorgers en professionals goede zorg voor mensen met dementie borgen. Met de mensen die elke dag hard werken aan goede zorg, onderzoeksinstituten en mede ook op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoeken zorgverzekeraars welke indicatoren dit het best zichtbaar maken en dus een gespreksonderwerp voor verbetering kunnen zijn. Tevens willen zij hiermee in de toekomst hun zorginkoop voor deze patiënten/verzekerden beter kunnen verantwoorden. Ook gaan zorgverzekeraars aan de hand van deze inzichten in gesprek gaan met de regionale dementienetwerken over de mogelijkheden om de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers verder te verbeteren. Benieuwd naar de stand van zaken? Kom dan naar onze workshop.


Workshop 27

Een dementievriendelijke gemeente: hoe pakken we dit aan?

Geriant

Jente Bosma, projectmedewerker & Lotte van der Eng, communicatie en PR

Steeds meer gemeenten zetten zich in om dementievriendelijk te worden. Maar de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen per gemeente verschillen. Hoe kom je er als gemeente achter wat de wensen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van langer thuis wonen, ondersteuning voor de mantelzorger en de informatievoorziening over dementie? In deze workshop ontdekt u hoe behoeftenonderzoek de juiste richting kan aangeven op de weg naar een dementievriendelijke gemeente. 


Workshop 28

Het Leer- en InnovatieNetwerk voor mensen met dementie

V&VN

Robbert Gobbens, Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen (Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland)

Het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) is ruim een jaar geleden gestart binnen de Zonnehuisgroep Amstelland. Het doel is om met elkaar (medewerkers en studenten) te leren en te innoveren. Tijdens deze workshop zullen betrokkenen bij dit netwerk ervaringen met u delen en aandacht besteden aan het opzetten van een LIN. Ook worden enkele projecten gepresenteerd, waaronder de resultaten van metingen van kwaliteit van leven, het levensboek en dementia care mapping.


Workshop 29

Lerend vermogen. Kansen en mogelijkheden voor mensen met dementie, zorgverleners, gemeenten en betrokken organisaties bij dagbesteding

Gemeente Den Haag en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)

Janneke van Reeuwijk, senior beleidsadviseur participatie (gemeente Den Haag) en Mari Groenendaal, lecturer practitioner (WZH)

Mensen met dementie kunnen leren. De voorbeelden en de betekenis die lerend vermogen heeft voor mensen met dementie spreken voor zich en smaken naar meer. Lerend vermogen zorgt voor een andere kijk op dementie. Zo ziet de gemeente Den Haag mogelijkheden voor de inzet van lerend vermogen ter ondersteuning van de ‘age-friendly city’-aanpak en daarbinnen de dementievriendelijke Haagse wijken. In deze interactieve workshop hoort u meer over de mooie voorbeelden van lerend vermogen. Ook worden ideeën gedeeld over de potentiële mogelijkheden van lerend vermogen voor mensen met dementie die thuis wonen en een dagbesteding bezoeken.


Workshop 30

Een bijzondere multi-sensorische ervaring voor mensen met dementie

CRDL

Ger Schuivens, directeur

Maak kennis met de CRDL, die contact mogelijk maakt voor mensen die moeite hebben met sociale interactie – zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking – en hun omgeving. Het moderne instrument, een Nederlandse uitvinding en ontwikkeling, brengt 25 verschillende geluiden ten gehore die worden geproduceerd op basis van vijf manieren van aanraken. Het zijn herkenbare geluiden die veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De CRDL kan zowel één-op-één als in een groep worden gebruikt. Mensen kunnen dan de kring uitbreiden als schakels in een ketting.


Workshop 31

Omgaan met veranderend gedrag (online training)

Trimbos-instituut (i.s.m. Alzheimer Nederland)

Iris van Asch, wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut en Rob Groot Zwaaftink, Alzheimer Nederland

 Eén van de kenmerken van dementie is dat het gedrag van een naaste kan veranderen: hij of zij kan opeens achterdochtig of agressief worden. Of stelt zich juist erg afhankelijk op. Hoe ga je hier mee om? De online training ‘Omgaan met veranderend gedrag’ helpt mensen om het veranderende gedrag van hun naaste met dementie te begrijpen en geeft praktische tips om hier beter mee om te kunnen gaan. In deze workshop hoort u meer over de recente ervaringen met deze online training. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe deze training nu en in de toekomst het beste kan worden ingezet.


Workshop 32

Dementiezorg voor elkaar: met professionals samen de dementiezorg verbeteren

Vilans/NIVEL, namens consortium waarin ook Trimbos, Movisie en Pharos participeren

Robbert Huijsman, programmaleider Dementiezorg voor Elkaar (Vilans) & Anneke Francke, projectleider werkpakket Register (NIVEL)

In deze workshop gaat u zelf aan de slag met kwaliteitsverbetering van zorg en ondersteuning van mensen met dementie in uw werk en regio. Na een korte introductie over het programma Dementiezorg voor elkaar  formuleert u uw eigen ondersteuningsvraag en ontvangt snel een eerste reactie. Tijdens rondetafelgesprekken bespreken de deelnemers onderling een aantal gestelde vragen. De workshop eindigt met een korte wrap-up, waarin een teamlid ingaat op gestelde vragen en tips geeft. Na deze workshop heeft u eerste antwoorden op ervaren praktijkvragen en weet u de weg naar mogelijke ondersteuning vanuit Dementiezorg voor elkaar.


Workshop 33

Mensen met dementie aan het woord

Alzheimer Nederland

Moniek Bloemen, ervaringsdeskundige (zij heeft de ziekte van Alzheimer) en Anne-marie Bruijs, medewerker belangenbehartiging Alzheimer Nederland.

Voor we het weten praten we op het Jaarevent van het Deltaplan Dementie vooral óver mensen met dementie en niet mét hen.
Moniek is lid van de kerngroep van Alzheimer Nederland. Met haar en haar collega's worden regelmatig vraagstukken besproken en getoetst. Zij zijn daarmee de belangenbehartigers namens de doelgroep. In deze workshop laat zij haar (top 5) adviezen horen. Hoe ervaren zij het leven met dementie? Eén van die adviezen is: ‘Blijf met mij in gesprek’. Waardevolle inzichten voor alle bezoekers van het Jaarevent. 

inschrijvingen evenement
 inschrijvingen evenement