Workshops 11e Onderzoekersdag Instituut Gak

Werklozen na 1 jaar afgeschreven!?
Ronde 1, 13.15u – 14.30u

Op verschillende manieren is de afgelopen 30 jaar geprobeerd de WW (via wetgeving) activerender te maken: verkorting van de maximale ww-duur, strengere instroomeisen, een bredere opvatting van ‘passende’ arbeid, premiedifferentie voor werkgevers, subsidie voor aannemen oudere werklozen et cetera. Dit werkt allemaal maar zeer beperkt; bepaalde groepen blijven buiten de boot vallen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die langer dan een jaar in de WW zitten weinig kans meer hebben op een baan. Aan wie of wat ligt dit? En hoe veranderen we dat? Het kabinet wil het gesprek aangaan met de sociale partners over hoe de WW-uitkering activerender kan worden vormgegeven. In de workshop geven we daarvoor een voorzet. Wat kan de werkloze doen, de werkgever en de  overheid/wetgever? Deelnemers aan de workshop worden uitgedaagd om goede ideeën en ervaringen die werkelijk verschil maken te delen.
Marijke von Bergh, postdoctoraal onderzoeker Arbeidsrecht Universiteit Utrecht
Ed Berendsen, senior kennisadviseur UWV

 

Transformaties in het recente verleden; lancering van de online applicatie Parlementaire Geschiedenis Sociale Zekerheidsstelsel
Ronde 1, 13.15u – 14.30u

Tijdens deze sessie presenteren onderzoekers en dataspecialisten de online applicatie www.socialezekerheidsstelsel.nl. De applicatie is een onderdeel van het onderzoeksprogramma Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het sociale zekerheidsstelsel, 1980-2014. Welke transformaties heeft het stelsel ondergaan en waarop zijn die terug te voeren? Uniek aan dit project is de verbinding tussen content en wetgeving, tussen personen en gebeurtenissen, tussen parlementaire stukken en relevante rapporten. Het Parlementair Documentatiecentrum Den Haag en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Nijmegen laten zien wat de mogelijkheden zijn om uit de grote brij van wetsvoorstellen, wetswijzigingen en bijbehorende documenten, overzichtelijk informatie te destilleren. De nadruk ligt op het parlementaire werk: welke onderwerpen komen aan de orde in het parlement, hoe maak je een analyse van stemgedrag van Kamerleden, hoe breng je de ontwikkeling van wetgeving in beeld?
Bert van den Braak, webredacteur en onderzoeker Parlementair Documentatiecentrum Den Haag
Anne Bos, onderzoeker Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Nijmegen

 

Decentralisaties in het sociale domein…en toen was er plotseling de rechter
Ronde 1, 13.15u – 14.30u en Ronde 2, 15.00u – 16.15u

Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein, dat is het onderwerp van deze workshop. Onderzoeksleider Vonk geeft een korte toelichting op het onderzoek dat in 2015 en 2016 is verricht. Daarna gaan onderzoeker Tollenaar, advocaat Vermaat en rechter plaatsvervanger Bruggeman met elkaar en met de zaal in gesprek over de verhouding wetgever-uitvoerder-rechter in het sociale domein. Is maatwerk vanuit rechterlijk perspectief meer dan een synoniem van willekeur?  Waren de rechterlijke correcties op de uitvoering van de Wmo 2015 te verwachten? Wie is uiteindelijk de beste bondgenoot van het burgerbelang: de politiek, de gemeente of rechter? Wat zegt het antwoord op deze vraag over de kwaliteit van onze rechtsstatelijke verhoudingen?
Albertjan Tollenaar, universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
Matthijs Vermaat, advocaat Van der Woude de Graaf advocaten
Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen
Kees-Willem Bruggeman, auteur, docent en rechter plaatsvervanger rechtbank Gelderland

 

Niet langer in de Wajong…
Ronde 1, 13.15u – 14.30u en Ronde 2, 15.00u – 16.15u

Jonggehandicapten met arbeidsvermogen stromen vanaf 1 januari 2015 niet meer in de Wajong, maar vallen onder de Participatiewet. Hoe vergaat het deze jongeren: vinden zij een baan, zijn zij anderszins actief, hebben zij een uitkering? En welke rol spelen gemeenten in het aan het werk helpen van deze nieuwe doelgroep? Maakt hun dienstverlening een verschil met de (voormalige) dienstverlening door UWV? Wat gaat goed en wat gaat niet goed bij de invulling van hun re-integratietaak voor de doelgroep banenafspraak?
Lucy Kok, clusterhoofd Zorg & Sociale Zekerheid SEO Economisch Onderzoek
Hans Bosselaar, projectleider van het project “Niet langer in de Wajong…” en academic
manager/senior onderzoeker Bestuurswetenschap & Politicologie VU
Antoinette de Ruijter, senior beleidsadviseur gemeente Amsterdam

 

Dichterbij cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: waarom en wat levert het op?
Ronde 2, 15.00u – 16.15u

Nabijheid is een centraal uitgangspunt van de drie decentralisaties. In deze workshop vragen we ons af of het helpt dat professionals dichterbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen, door hen thuis of in de buurt te bezoeken. Uit eerder onderzoek blijkt dat bijstandscliënten het belangrijk vinden dat er aandacht en erkenning is voor hun levensverhaal, belang en perspectief. Helpt nabijheid om dit te verwezenlijken? Het beleid geeft aanleiding om te denken van wel. Nabijheid zou kunnen leiden tot inzicht in de situatie van bijstandscliënten, uitzicht op participatiemogelijkheden in de buurt en toezicht op het nakomen van afspraken en verplichtingen. Op grond van drie jaar onderzoek in zes gemeenten in Nederland staan we stil bij de vraag of de betrokkenen dit inderdaad zo ervaren. Welke dilemma’s ervaren professionals, wat zijn de gevolgen voor bijstandscliënten? In de workshop is ook aandacht voor praktijkervaringen.
Thomas Kampen, universitair docent Universiteit voor Humanistiek
Femmianne Bredewold, universitair docent Universiteit voor Humanistiek
Loes Verplanke, onderzoeker afdeling Sociologie Universiteit van Amsterdam
Jan de Vries, klantmanager Maatwerk Ontwikkelteam gemeente Amsterdam


Vertaalslag van wetenschap naar praktijk en vice versa
Ronde 2, 15.00u – 16.15u

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen binnen het sociale domein, maar hoe zorg je ervoor dat dit in de juiste vorm bij de juiste persoon terechtkomt? In deze workshop gaan we in op de vertaalslag die nodig is om wetenschappelijke kennis bruikbaar te maken en hierdoor de impact van onderzoek te vergroten. Hoe maak je wetenschap toegankelijk voor de praktijk en hoe maak je als praktijk kenbaar wat je nodig hebt aan de wetenschap? Op welke wijze kun je als uitvoeringspraktijk meedenken met wetenschappelijk onderzoek en dit deel uit laten maken van je organisatie en beleid? Wetenschappers worden uitgedaagd om na te denken hoe je ervoor zorgt dat de praktijk écht van je resultaten profiteert, beleidsmakers leren meer over het aangeven van hun kennisbehoefte.
Hidde Boersma, freelance wetenschapsjournalist & documentairemaker

registratie software
 registratie software