De GGZ: zittenblijven of overgaan

Prof. Dr. Jo Hermanns

Jo Hermanns, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de UvA, beleidsadviseur bij H&S Consult pleit al jaren voor een community based jeugdhulp die als belangrijkste doel heeft dat kinderen en jongeren geholpen worden bij hun sociale en maatschappelijke participatie. Hij zal zijn visie geven welke rol gespecialiseerde behandeling daarbij kan spelen. Hij bespreekt wat deze stellingname  betekent voor de aanbieders van gespecialiseerde zorg in het nieuwe stelsel.

 

‘Als opvoeden te kort schiet ….’

Gevolgen van vroege traumatisering op de ontwikkeling naar volwassenheid

Prof. Dr. Ramón Lindauer

Kinderen maken allerlei ingrijpende gebeurtenissen mee van ongeval tot seksueel misbruik en huiselijk geweld. Soms al op heel jonge leeftijd. Wat zijn de gevolgen van deze vroege traumatisering voor de ontwikkeling naar volwassenheid? Welke risico- en beschermende factoren zijn daarbij van belang? Vroege herkenning van traumaklachten en het creëren van veiligheid is belangrijk. Wat is hiervoor nodig? Soms blijft onveiligheid voortduren en komt de vraag of ouders in staat zijn om hun kind op te voeden. Een multidisciplinaire aanpak is van belang, waarbij veiligheid, individuele en systemische behandeling de kern vormen. Maar hoe organiseren we die zorg? Wie speelt daarbij welke rol? In allerlei richtlijnen staat dat er effectieve behandelingen zijn voor de verwerking van trauma. Maar welke behandeling zetten we wanneer voor wie in? En, wat als een behandeling onvoldoende effect heeft? Tijdens de presentatie wordt ingegaan op bovenstaande vragen, waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen klinische ervaring, wetenschappelijke literatuur en resultaten van onderzoeksprojecten die verricht zijn bij AMC en de Bascule.

 

‘Why would I want access to your crappy service’ Headspace.nl: van kopzorg naar vroeghulp voor jongeren.  

Rianne Klaassen & Arne Popma

De hamvraag van jongeren:‘Why would I want access to your crappy service’ samen met epidemiologische gegevens die er niet om liegen (50% van psychische ziekten begint voor het 14e jaar, 75% voor het 25e jaar, slechts 20% krijgt de benodigde zorg) heeft internationaal tot een ‘youth mental health’ beweging geleid, met als concreet voorbeeld “Headspace" in Australië. Headspace is een Australisch nationaal initiatief gericht op een laagdrempelige, verwelkomende aanpak met en voor jongeren op GGZ gebied, waar milde problemen besproken kunnen worden er bij ernstigere problemen meegekeken worden wat de oorzaak zou kunnen zijn zodat het juiste behandeltraject kan worden ingezet.

 

HEADSPACE.NL is gebaseerd op de Australische ‘youth mental health’ aanpak van Orygen in Melbourne, Australië, met een landelijke dekking, waarbij jongeren zich gehoord en geholpen voelen (www.headspace.org.au). De headspace centra hanteren een “no-wrong-door-approach”: Iedereen wordt ontvangen en te woord gestaan.

 

Doelmatigheidsonderzoek in de jeugdpsychiatrie, steeds meer volwassen 

Leona Hakkaart-van Roijen

Psychische problemen bij kinderen van 0-19 jaar vormen een belangrijk maatschappelijk probleem. Vaak gaat de maatschappelijke aandacht helaas vooral uit naar cases waarbij de samenwerking tussen hulpverlening faalden. Ook ligt de focus op hoge maatschappelijke kosten. In een tijd van kritische geluiden over de gezondheidszorgkosten is er steeds meer behoefte om de waarde van behandelingen en preventie aan te tonen. Doelmatigheidsonderzoek kan helpen de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van de jeugd-ggz verder te verbeteren. Bij doelmatigheid gaat het om de balans tussen kosten (menskracht, geld, bredere maatschappelijke besparingen) én opbrengsten (gezondheidsverbetering, kwaliteit van leven van het kind en zijn/haar omgeving). In Nederland is veel kennis en ervaring met doelmatigheidsonderzoek. Doelmatigheidsonderzoek werd aanvankelijk vooral binnen de volwassenzorg (buiten de ggz) toegepast. Inmiddels, heeft dit type van onderzoek ook zijn intrede gedaan binnen de jeugdpsychiatrie. Binnen deze sessie worden de (on)mogelijkheden van doelmatigheidsonderzoek besproken en de wetenschappelijke uitdagingen bij toepassing binnen de jeugdpsychiatrie. 

 

 

e ticketverkoop
 e ticketverkoop