Bedrijfsvoering en Transities

Bedrijfsvoering en Transities

27 februari 2014

12:30 - 13:00

Ontvangst met koffie/thee en registratie deelnemers

13:00 - 14:30

Welkom door dagvoorzitter Anouschka Laheij

Openingswoord door Jan Peters, wethouder gemeente Oosterhout
Opening door Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Zaaldiscussie waarbij een aantal mogelijke toekomstscenario's wordt geschetst met:
Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Jan Fraanje, gemeente secretaris gemeente Boxtel en bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen

Korte pauze

14:30 - 15:30

Eerste parallelle sessies op de deelgebieden:

1. Organisatie: bouwstenen voor bedrijfsvoering
Om de transformatie in het Sociaal Domein vorm te geven is integrale bedrijfsvoering een absolute noodzaak. Jonas Onland, programmamanager decentralisaties gemeente Eindhoven, presenteert de bouwstenen en bespreekt de dilemma’s voor de herinrichting van de bedrijfsvoering in het Sociale Domein.

Verzorgd door:
Jonas Onland, Programmamanager Decentralisaties, gemeente Eindhoven

2. Dienstverlening: kanaalkeuze in het sociaal domein
De afgelopen jaren heeft u als gemeente geïnvesteerd in allerlei vormen van klantcontact zoals het 14+netnummer-KCC, Centrum voor Jeugd en Gezin, Werkplein, Wmo-loket en de (Toptaken) website. Met de decentralisaties in het sociaal domein komen daar nu de ‘keukentafel’ en het wijkteam bij. Hoe verhouden deze nieuwe contactpunten zich tot de bestaande? En hoe kunnen contactpunten zo goed mogelijk en in samenhang worden ingezet om inwoners optimaal van dienst te zijn?

Om u te helpen bij deze en andere vragen, organiseert BZK de workshop 'Kanaalkeuze in het sociaal domein'. Tijdens de workshop gaat u samen met collega gemeenten aan de slag met vijf scenario’s voor de kanaalkeuze in het sociaal domein.

Verzorgd door:
Aty de Groot, adviseur Programma Regeldruk, Ministerie van BZK
Patrick Nelen, Programmamanager Dienstverlening, gemeente Tholen

3. Informatievoorziening: uitvoeringsaspecten en antwoord categorieën
Bij de organisatie en inrichting van de decentralisaties in het sociaal domein maken gemeenten eigen keuzes. De keuzes ten aanzien van toegang, signalering, integraliteit van dienstverlening, wijze van verantwoording, monitoring bepalen de noodzakelijke en gewenste inrichting van de informatievoorziening voor zowel de korte als de lange termijn.

KING presenteert een, recent ontwikkeld, overzicht van de uitvoeringsaspecten en biedt handvatten om met uw collega’s in gesprek te gaan om de informatievoorziening af te stemmen op de invoering van de 3D’s en het nodigde hiervoor te implementeren. In de workshop worden een aantal aspecten samen met de deelnemers verdiept. Ook wordt toegelicht hoe de verschillende ‘living labs’ zich rondom deze aspecten organiseren.

Verzorgd door:
Joost Broumels, Inhoudelijk projectleider Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein, KING
Anita Potters, voorzitter KAG-I en Informatie architect, Equalit

4. Inkoopbureau: Contractmanagement in het sociale domein
Vanaf 1 januari 2015 liggen de contracten er met de zorgaanbieders en dan? Het Inkoopbureau West-Brabant wil u tijdens deze workshop meenemen in het vervolgvraagstuk na de contractering. Hoe gaat u als gemeente het contractbeheer- en contractmanagement organiseren? Wat komt hier allemaal bij kijken? Aan de hand van voorbeeldverhalen uit de Gooi- en Vechtstreken en inspirerende stellingen, willen wij samen met u de discussie aangaan om na te gaan wat er allemaal op het gebied van contractmanagement georganiseerd moet zijn voor 1 januari 2015.

Verzorgd door:
Sander Clement, Senior Inkoopadviseur, Inkoopbureau West-Brabant
Bjorn Marijnissen, Inkoopadviseur (Sociaal Domein), Inkoopbureau West-Brabant
Marco van der Spek – Stikkelorum, Inkoopstrateeg Sociaal Domein, regio Gooi- en Vechtstreken

5. Finance & Control: Financiële aspecten van de 3 decentralisaties
Op 17 februari heeft er bij de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het ministerie van BZK voor de regio een bijeenkomst plaatsgevonden waar deze workshop een vervolg aan geeft. Vanuit een samenvatting met highlights van de 17e zal dieper op lopende vraagstukken worden ingegaan zoals risicomanagement, vereffeningsvraagstukken en de planning en control cyclus van de 3 decentralisaties. Hierbij wordt nadrukkelijk een verbinding gelegd met de interne organisatie, op welke wijze de integraliteit van de uitdagingen moet worden bewaakt. Vanwege de omvang van de decentralisaties is het van belang dat gemeenten elkaar weten te vinden om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan.

6. Personeelsbeleid: sociale professionals voor de transities; durf jij het aan?
Over welke competenties moeten sociale professionals beschikken om de omslag waar te maken in het sociale domein? Niet helpen, maar eigen kracht aanspreken en organiseren. Van zorgen voor, naar zorgen dat. Organiseren van burgers in plaats van voor burgers. Hoe komt een gemeente aan deze sociale professionals en hoe maak je die omslag met je huidige medewerkers?

Verzorgd door:
Paul Vlaar, senior projectleider vakmanschap bij Movisie, het landelijk instituut voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

15:30 - 16:30

Tweede ronde van parallelle sessie op bovenstaande deelgebieden

16:30 - 17:30

Blik op de Toekomst
Afsluiting door Anouschka Laheij en Mariska Asmus met aansluitende borrel

jouw online aanmeldformulier
 jouw online aanmeldformulier