PARALLELSESSIES


Tijdens het congres neemt u deel aan vijf inspirerende en interactieve parallelsessies die worden geleid door experts en ervaringsdeskundigen uit de wereld van de brandveiligheid en de zorg. De nadruk is alle sessies ligt op risicogestuurde brandveiligheid in intramurale setting. In iedere sessie staat een onderdeel van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid centraal, het zesde onderdeel komt uitgebreid aan bod op het expertplein.  U neemt bij inschrijving voor het congres automatisch deel aan alle vijf de sessies.


ORGANISATIE & BELEID
INZICHT IN RISICO'S EN VERBETERPUNTEN
Een stevig integraal brandveiligheidsbeleid is essentieel om veiligheid van cliënten/patiënten, medewerkers en andere aanwezigen te garanderen. Een overzicht van de huidige status van brandveiligheid in uw zorgorganisatie is de basis om tot een beleid te komen en maatregelen te bepalen. Hoe werkt dat in de praktijk? Aan de hand van een praktijkcasus ‘Risicodenken’ wordt daar dieper op ingegaan, met speciale aandacht voor noodhulpverlening en BHV. De praktijkverhalen zijn afkomstig van het Kennisplatform Goede BHV Praktijken. Ook maakt u als een van de eersten kennis met BrandWijzer, een digitaal instrument dat momenteel door De Zorg Brandveilig en TNO wordt ontwikkeld. Met BrandWijzer maken experts, coördinatoren en medewerkers ieder op hun eigen niveau risico’s en verbeterpunten inzichtelijk om een totaalbeeld van hun organisatie te creëren.

Sprekers: dr. ir. IJsbrand van Straalen, senior scientist structural reliability bij TNO | Raphaël Gallis, projectleider certificatie bij TNO | (overige sprekers volgen)


INSTALLATIE & TECHNIEK
UIT DE PRAKTIJK: DE KEUZE VOOR EEN AUTOMATISCHE BLUSINSTALLATIE
Zorgorganisaties kiezen steeds vaker voor de toepassing van een automatische blusinstallatie. Zo ook gehandicaptenorganisatie Esdégé-Reigersdaal. In alle nieuwbouwprojecten worden blusinstallaties in de bouw meegenomen, als onderdeel van een totaalpakket aan (preventieve) maatregelen. In risicovolle situaties wordt door Esdégé-Reigersdaal ook in bestaande bouw achteraf voor een automatisch blussysteem gekozen. Hoe wordt dat aangepakt? Wat zijn de afwegingen? Voor welk blussysteem is gekozen en waarom? Welke andere preventieve maatregelen worden toegepast? Hoe is dat georganiseerd? En wat is de samenhang met de blusinstallatie? Een sessie vol waardevolle praktijkervaringen.

Sprekers: Rob van Amerongen, preventiemedewerker bij Esdégé-Reigersdaal | Aart Kerkhoven, leidinggevende Arbo en Gezondheid/Coördinator huisvesting bij Esdégé-Reigersdaal


CLIËNT & PATIËNT
RISICOPROFIELEN VAN CLIËNTEN EN PATIËNTEN
Voor een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid is inzicht nodig in alle risico’s op het ontstaan van brand en bij brand. Dus ook risico’s die worden veroorzaakt door cliënten en patiënten. Zij zijn bij een calamiteit vaak niet in staat om een ruimte of gebouw zelfstandig te verlaten. Bijvoorbeeld omdat ze zich fysiek niet kunnen verplaatsen, omdat ze uit angst niet in staat zijn te handelen of omdat ze de noodzaak van een ontruiming niet begrijpen. Ook kan het gedrag van cliënten, bijvoorbeeld voortkomend uit hun ziektebeeld, een groter risico vormen op het ontstaan van brand. Met het infoblad ‘Risicoprofielen cliënt of patiënt’ stelt u aan de hand van de risicofactoren ‘onveilig gedrag’ en ‘handelingsperspectief in een aantal stappen een risicoprofiel vast van een cliënt/patiënt of een groep cliënten/patiënten, op basis waarvan gerichte maatregelen genomen kunnen worden. Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in hoe dit werkt én wat deze werkwijze oplevert in de praktijk.

Sprekers: Peter Schut AIFire CCP - expert integrale veiligheid, zelfredzaamheid en informatievoorziening bij Octaaf Adviesgroep | Jan van Acker - adviseur (brand)veiligheid bij Dichterbij


MEDEWERKERS & GEDRAG
BRANDVEILIG GEDRAG IN DE PRAKTIJK
Iedere zorgprofessional kan in zijn of haar werk effectief bijdragen aan brandveiligheid. Vaak meer dan zij zelf inschatten. Maar hoe kunnen medewerkers vanuit hun eigen rol brandpreventief werken en zich efficiënt voorbereiden op een brand? Plan to Behaviour en Veiligheidsregio Utrecht hebben een toolbox ontwikkeld en met pilots getest in de praktijk om brandveilig gedrag in zorgorganisaties te stimuleren en het thema zorgcontinuïteit bij medewerkers onder de aandacht te brengen. Tijdens deze interactieve doe-sessie wordt de toolbox gelanceerd en maakt u als eerste kennis met deze praktische materialen, maatregelen en communicatiemiddelen voor een brandveilige praktijk.

Spreker: Ivonne Vliek - programmamanager bij Veiligheidsregio Utrecht | Maarten van Geresteijn - preventiemedewerker toezicht en handhaving bij Veiligheidsregio Utrecht | Koos Dros - preventiemedewerker toezicht en handhaving bij Veiligheidsregio Utrecht | Diana Bouwman - preventiemedewerker vergunningverlening en advisering bij Veiligheidsregio Utrecht | Etienne Kreutzer - Plan to behaviour


OMGEVING & DERDEN
S+AN, EXTRA HANDEN UIT DE BUURT
Bij een ontruiming is voldoende BHV-capaciteit van levensbelang. In de praktijk is het voor zorgorganisaties echter vaak niet haalbaar om 24/7 te beschikken over het benodigde aantal medewerkers die kunnen assisteren. S+an is een platform voor burgerhulpverlening dat zorginstellingen kunnen inschakelen als er extra handen nodig zijn bij een calamiteit. Het alarmeren van hulpverleners in de directe omgeving gebeurt vanuit de 112-meldkamer. Het platform komt voort uit HartveiligWonen, een vergelijkbaar burgerhulpverleningsinitiatief bij reanimaties dat al sinds 2008 zijn meerwaarde en successen bewijst. Na meerdere succesvolle pilots is S+an nu ook landelijk beschikbaar. Tijdens deze interactieve sessie vol vragen, stellingen en dialogen maakt u aan de hand van praktijkervaringen van Ziekenhuis St Jansdal en VVT-instelling Het Baken kennis met S+an en ontdekt u wat het platform in uw praktijk kan betekenen.

Spreker: Anthon Wolf en Eefje Peters - projectleiders HartveiligWonen & S+an