1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het congres Jeugd in Onderzoek 2018, dat op donderdag 24 mei 2018 wordt georganiseerd.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2. Definities

 • De organisator: Het congres Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door:
  • NCJ - Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • NJi - Nederlands Jeugdinstituut 
  • NRO - Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
  • TNO
  • ZonMw 
 • De deelnemer: de individuele participant aan het congres Jeugd in Onderzoek 2018
 • Het congres: het kennisevenement dat door de organisator wordt georganiseerd voor de deelnemers op donderdag 24 mei 2018
 • De registratie: de aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van de organisator tot deelname aan het congres door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de website www.jeugdinonderzoek.nl

3. Registratie

 • De registratie voor het congres vindt plaats door middel van een door (of namens) de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet door (of namens) de deelnemer is verzonden en is ontvangen door de organisator.
 • Aanmelden kan tot en met vrijdag 11 mei 2018.
 • Organisator bevestigt zo spoedig mogelijk per e-mail de aanmelding. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor het congres tot stand.
 • Elke registratie geeft het recht op deelname aan de plenaire sessies, deelsessies en de catering gedurende het congres.
 • Door het invullen van het aanmeldformulier gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Met een inschrijving via de website http://www.jeugdinonderzoek.nl/verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • Het is een aangemelde deelnemer toegestaan om de reservering over te dragen aan derden.

4. Betaling

 • Door het registreren verplicht de deelnemer zich tot betaling van de congresbijdrage.
 • Betalingen kunnen gedaan worden met creditkaart, PayPal en iDeal.
 • Na de registratie en betaling ontvangt de deelnemer van organisator een betalingsbevestiging van de congresbijdrage. Er is geen restitutie mogelijk.
 • De congres bijdrage is inclusief btw, tenzij anders vermeld.

5. Annulering

 • Bij annulering is geen restitutie mogelijk. Deelnemer kan wel iemand anders in zijn plaats laten deelnemen aan het congres mits deelnemer de organisatie tijdig de naamswijziging doorgeeft, o.a. ten bate van de deelnemerslijst en badge. Een naamswijziging kunt u opgeven tot uiterlijk 20 mei naar congres@uva.nl
 • Indien het evenement niet door kan gaan, bijvoorbeeld door overmacht, zal de organisator het bedrag, dat zij van de deelnemer heeft ontvangen voor inschrijving van het congres, aan de deelnemer retourneren. Eventuele rente en andere kosten zijn voor uw eigen risico en worden niet vergoed.

6. Wijzigingen voorbehouden

 • Organisator spant zich maximaal in om een inhoudelijk kwalitatief goed programma met gekwalificeerde sprekers neer te zetten. Organisator behoudt zich het recht programmawijzigingen aan te brengen en eventuele wijzigingen door te voeren in sprekers voor zover de namen van de sprekers bekend zijn gemaakt bij (potentiële) deelnemers.
 • Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie via de website www.jeugdinonderzoek.nl en/of e-mail.

7. Beperking aansprakelijkheid

 • Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het congres of het wijzigen van de datum van het congres uit.
 • Organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het congres uit.
 • Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.
 • Roken is niet toegestaan. Het in achtnemen van de brandveiligheid is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot brandschade en/of schroeischade. Door u en/of uw medewerkers veroorzaakte brandschade of schroeischade zal te allen tijde op u worden verhaald.

8. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Organisator houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen, indien daar aanleiding voor is. Eventuele veranderingen in de geldende algemene voorwaarden zullen op de website van het congres kenbaar worden gemaakt.

ticketverkoop
 ticketverkoop