De Hiërarchie voorbij?

01 november 2016

-

De hiërarchie voorbij?
Begeleidingskunde in bedrijf

Op dit symposium stellen we de vraag centraal hoe organisaties kunnen worden begeleid als de ‘ontmanaging’ doorzet. Al te gemakkelijk lijkt de oplossing gevonden te worden in zelfsturende teams. Echter, waar ligt het leiderschap in deze nieuwe situatie? Wie is er eigenaar van de processen? Hoe ziet het ideale zelfsturende team eruit en wat moeten we ons voorstellen bij gespreid leiderschap?

De beweging van ‘de hiërarchie voorbij’ is volop gaande en begeleidingskunde lijkt in dat proces een onmisbare medespeler te worden.

Het symposium laat zien hoe je met begeleidingskunde een nieuwe dimensie op kan pakken en in kan vullen. We gaan in op de vraag hoe je individuele begeleiding combineert met teamcoaching, en hoe je daarbij omgaat met het punt van macht en invloed. Creativiteit speelt een belangrijke rol en we stellen het scheppend vermogen van de groep in de organisatie aan de orde.

Kortom, begeleidingskunde in bedrijf! In die dynamiek word je als deelnemer meegenomen door een gevarieerd programma met interactieve lezingen, inspiratiesessies en masterclasses in een unieke omgeving.

Accreditatie is in aanvraag.

Voor wie?
Voor iedere professional die een succes wil maken van verandering binnen de organisatie, als begeleidingskundige die zelf aan de slag wil, als manager die de successen van begeleidingskunde wil benutten of als teamplayer die ziet dat je met begeleidingskunde het verschil kan maken.

Sprekers plenair deel symposium

Veranderen van binnenuit!
Dr. Michiel de Ronde en Dr. Hans Vermaak

De aard van de veranderingen waar organisaties (en professionals) nu mee te maken hebben, vraagt om een integratie tussen onderzoeken, leren en veranderen. Niemand is in staat om het geheel te overzien; veeleer moeten we al (onder)zoekend onze weg vinden met alle onzekerheid en wrijving die zich daarbij voordoet. Veranderingen van bovenaf veronderstellen overzicht. De complexiteit en dynamiek waar wij tegenwoordig mee te maken hebben vereisen verandering van binnenuit.
Welke rol vervult begeleidingskunde daarin? Hoe kan begeleidingskunde bijdragen aan de horizontale afstemming tussen professionals bij het gezamenlijk vormgeven van de weg en het beantwoorden van de maatschappelijke vragen? Hoe kan begeleidingskunde een bijdrage leveren aan de verticale afstemming tussen het beleidsmatige en het uitvoerende, het management en de professionals?

Michiel de Ronde zal de resultaten van zijn onderzoek onder oud-studenten begeleidingskunde over bovenstaande vragen presenteren. Samen met Hans Vermaak zal hij verkennen wat deze resultaten voor jou of jouw organisatie betekenen. Praktijkvoorbeelden worden verhelderd met behulp van theoretische concepten. Theorie zal geconcretiseerd worden met praktijkverhalen.

Naast zijn werk als lector en hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam is Michiel de Ronde verbonden aan de Academie Mens & Organisatie en de kenniskring ‘Dienstbaar organiseren’ van Christelijke Hogeschool Ede. Ook is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.

Hans Vermaak is zelfstandig gevestigd als adviseur, docent en onderzoeker en is associate partner van Twynstra Gudde. Hij is lid van de wetenschappelijke raad van de Orde van Organisatieadviseurs. Hij publiceerde diverse artikelen en boeken over veranderkunde, systeemdenken, leerprocessen en onderzoek. Zijn laatste boek ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’ kreeg de prijs van het beste boek van zowel het Netwerk voor Kwaliteitsmanagement als van de Orde van Organisatieadviseurs.

Anders organiseren: de bureaucratie voorbij

Dr. Annemarie van Dalen
Steeds meer organisaties zoeken naar manieren van organiseren met minder bureaucratische druk en meer eigen regelruimte. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Hoe kun je in een bedrijf en instelling werken aan meer gedeelde verantwoordelijkheid? Hoe zorg je ervoor dat de regelgeving niet verstikkend en vervreemdend werkt. Wat gebeurt er in de praktijk als mensen zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor ‘de output’ van de dienstverlening. Hoe ontwikkelt een organisatie zich van regelsturing naar waarde sturing? Welke rol vervult coaching (van individuen en teams) daarbij?
Annemarie van Dalen heeft jarenlang onderzoek gedaan in en naar organisaties waar bewust werd gezocht naar andere manieren van organiseren en waar ruimte voor eigen verantwoordelijkheid met veel succes wordt gepraktiseerd. Echter, het succes van de ene organisatie is niet zomaar te kopiëren naar andere organisaties. Hoe kunnen we er dan wel van leren? Annemarie is nu zelf directeur-bestuurder. Welke plaats heeft het anders organiseren in haar eigen instelling?
Annemarie van Dalen werkt als bestuurder, organisatieadviseur en toezichthouder van zorgorganisaties. Zorgvernieuwing is haar expertise. Als organisatieantropoloog heeft zij meerdere innovatieve zorgorganisaties van binnenuit onderzocht.

De adviseur op de rem
Dr. Arend Ardon

We weten steeds meer over het leiden van veranderprocessen, maar ondanks al die kennis gaan we in organisaties regelmatig de fout in. Met defensief gedrag en moeite om daarnaar te kunnen kijken ontstaan ingesleten gedragspatronen. Maar gelukkig kunnen adviseurs, die zichzelf doorgaans beschouwen als neutrale buitenstaanders, de situatie objectief beschouwen en effectieve interventies doen. Ze kunnen de zaak vlottrekken. De vraag is echter: hoe neutraal zijn adviseurs, veranderaars en begeleidingskundigen eigenlijk? En zijn zij wel minder defensief dan hun opdrachtgever? Een reflectie op het proces in theorie en praktijk.

Arend J. Ardon is sociaal en organisatiepsycholoog én bedrijfskundige. Sinds 2001 is hij vennoot bij Holland Consulting Group. Hij is een gepassioneerd veranderkundige en begeleidt veranderingsprocessen, meestal op het snijvlak van strategie-implementatie, cultuurverandering en leiderschap.

Professionaliteit als theater
Dr. Bart van Rosmalen

In de muzen zijn hoofd, hart en handen verbonden. Het ambacht van professionals kan beschouwd worden als een spel, een gezamenlijke act, gefundeerd in een telkens opnieuw verteld verhaal.
Een musische reflectie op het thema van de dag en een verwerking van indrukken.

Bart van Rosmalen is onder andere werkzaam bij De Baak als programmavernieuwer, is in verschillende rollen als adviseur, opleider, moderator en lector aan de HKU betrokken bij het versterken van het internationale kunstvakonderwijs door praktijkgericht onderzoek. Hij is daarnaast ook cellist en regisseur. Van Rosmalen werkt aan nieuwe duurzame verbindingen tussen kunst, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Zijn focus ligt daarin altijd bij de mens: de professional die het moet doen.

Decentraal deel symposium: Inspiratiessessies, masterclasses, voordrachten

Sessie A
(inspiratiesessie en masterclass)

Dr. René Brohm: Levenskunst bedrijven bij het ontmanagen
In deze sessie ontvang je beschouwingen vanuit de filosofie. René Brohm neemt interventies onder de loupe en de rol daarbij van de begeleidingskundige. Welke vragen stelt een begeleidingskundige zichzelf om te interveniëren in een praktijk? Wat doet een begeleidingskundige met ‘het niet weten’?
Je krijgt het belang te zien van praktijkwetenschappelijk (begeleidingskundig) handelingsonderzoek in een organisatie en het effect hiervan op de medewerkers.
René Brohm is kerndocent bij de Masteropleiding Begeleidingskunde en verbonden aan verschillende hoger- onderwijsinstellingen

Sessie B
(voordracht en inspiratiesessie)

Dr. Bert Coenen; Loslaten van Macht - Ontmanagen, ontmannen, ontmenselijken

Het moderne management is een uitvinding uit de vorige eeuw. In deze sessie gaan we aan de hand van tekstfragmenten (Sprawl trilogy), beeldfragmenten (film, video, foto) en geluidsfragmenten (ten Holt) na in hoeverre feminisering (glazen plafond) en ontmenselijken (cyborgs in zorg en onderwijs, automatisering, robotisering) passende eigentijdse reacties bieden. Welke eisen stellen deze ontwikkelingen aan professionals en aan leidinggevenden. Wat vraagt dit van de begeleidingskundige, van de executive coach? Deelnemers aan de sessie wordt uitdrukkelijk gevraagd om een kort geluid- en/of beeldfragment (op I-phone of tablet) mee te brengen over feminisering en ontmenselijking in hun praktijk.
Bert Coenen (voormalig kerndocent en lector Begeleidingskunde) werkt als zelfstandig adviseur en gastspreker in organisaties.

Sessie C
(werkplaats)

Drs. Cor Vernooij: Onthiërarchisering in de praktijk.
Als deelnemer word je aan de hand van een casus in een dienstverlenende instelling meegenomen bij het veranderen van focus binnen een team. Welke obstakels kom je met een team tegen? Wat wordt er met de mond beleden en in daden gedaan? Als deelnemer ga je reflecteren op de inhoud van gedrag en met elkaar aan de hand van een casus de spanning van een vraagstuk opzoeken. Welke rol vervult de begeleider in deze casus?
Cor Vernooij is werkzaam als docent in de Master Begeleidingskunde en verbonden aan verschillende hoger- onderwijsinstellingen

Sessie D
(werkplaats en inspiratiesessie)

Dr. Mieke Moor & drs. Mieke Koldewee: Stilstaan en bewegen voorbij de hiërarchie.
Denken met het hoofd, voelen met het lijf; reflectie met woorden, woorden en hun stilte; reflectie ook met het lichaam, het lichaam en zijn beweging. Als de verticale verhoudingen veranderen, gebeurt er ook iets in het horizontale veld. De organisatiefilosoof (de ene Mieke) en de organisatie-choreograaf (de andere Mieke) laat je stilstaan en in beweging komen bij deze vragen.
Mieke en Mieke verbinden kunst en filosofie aan organisatieverandering.
Mieke Moor en Mieke Koldewee werken vanuit hun organisatieatelier in Utrecht.

Sessie E
(voordracht en inspiratiesessie)

Prof. Dr. Alexander Maas: De kunst van slenteren in organisatie- en veranderkunde
Er zijn zowel maatschappelijk als organisatorisch allerlei veranderingen tegelijk aan de gang die ons denken over organisatie en ons eigen werk in praktijk op zijn kop zetten. Enerzijds staat hier centraal de vraag: welke alternatieven van organiseren zien we eigenlijk langskomen in Begeleidingskunde? Anderzijds stellen we de vraag hoe we kunnen 'slenteren' door organisaties? Slenteren is een begrip binnen de praktijkwetenschap van Begeleidingskunde.
Alexander Maas neemt je mee in de kunst van activeringsonderzoek en geeft voorbeelden van effecten van begeleidingskundig onderzoek in een veranderende context. Theorie en praktijk komen samen in zijn bijdrage in deze unieke inspiratie sessie.
Alexander Maas is werkzaam als universitair hoofddocent bij de RSM / EUR en bijzonder Hoogleraar Humanisering en verandering van zorg(organisaties) bij de Universiteit voor Humanistiek, alsmede kerndocent bij de opleiding Master Begeleidingskunde aan Hogeschool Rotterdam

Sessie F
(voordracht en inspiratiesessie)

Meino Terwel MSc, M HOB: De reis van de held... coachen op zelfsturing en het betreden van het onbekende gebied
De ontwikkeling van mens en organisatie kan vergeleken worden met een reis. Binnen coaching begeleiden we mensen in dit avontuur. Als mensen zijn we echter geneigd te kiezen voor de veilige weg. We vinden het soms moeilijk om om te gaan met het onverwachte, het onvolmaakte, het onzekere en het ontbreken van vertrouwde structuren. En soms gaan we vol goede moed op weg maar hapert de reis halverwege en blijven we steken in de stroperigheid van patronen en systemen. Als deelnemer word je aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden meegenomen in de reis van de held en wat het betekent om anderen te begeleiden op hun avontuur.
Meino is als docent verbonden aan de opleiding Master Begeleidingskunde, heeft een zelfstandige praktijk als begeleidingkundige en is werkzaam bij verschillende hoger-onderwijsinstellingen.

Sessie G
(werkplaats en inspiratiesessie)

Drs. Inge Hoogeveen M HOB: Begeleidingskundig perspectief in de wirwar van een organisatie; De lemniscaat bij veranderen.
Het loslaten is een bijzonder fenomeen in ons dagelijks werk. Wat komt er kijken bij ontregelen en wat vraagt het van medewerkers en hun leidinggevende om te veranderen? Pak je het groots aan of begin je klein. Hoe ga je om met de niet meer te stoppen beweging? Hoe houd je contact met alle betrokkenen en wat moet je daarbij wel vasthouden als je loslaat?
Inge zal vanuit de begeleidingskundige praktijk inspelen op de rol van de begeleidingskundige. Haar focus zal in deze sessie liggen op de zorgsector.
Inge Hoogeveen is als docent verbonden aan de Master Begeleidingskunde en heeft een zelfstandige adviespraktijk Unbalanced Rock

Sessie H
(inspiratiesessie )

Astrid Mersmans M HOB: Het doorbreken van de hiërarchie. Begeleidingskunde in de bouw!
Begeleidingskundige interventies; waarbij wordt ingebroken in de bestaande cultuur, macht, gezag en invloed. Letterlijk in de bouwput! Een voorbeeld over de effecten van non-communicatie en niet samenwerken. Reflectie met behulp van begeleidingskundig handelingsonderzoek. Hoe werkt onderzoek in de praktijk als bijv. de bouwsector.

Over faalkosten en het inzetten van een begeleidingskundige om faalkosten te voorkomen. Een bijzonder verhaal in een bijzondere context welke doorgetrokken kan worden naar andere praktijken. Hierbij kun je denken aan gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Astrid Mersmans heeft een zelfstandige adviespraktijk als begeleidingskundige en is werkzaam voor verschillende sectoren waaronder de bouw.