Innovatieprijs

Doel

Doel van de prijsvraag is het genereren van ideeën voor alternatieve concepten in en rond de Spoorzone Delft, tijdens de bouw van de Spoortunnel maar mogelijk ook erna. Zij dienen gericht te zijn op het garanderen of verbeteren van de bereikbaarheid, de vitaliteit en de leefbaarheid van de Spoorzone en het omringende gebied. Het is de bedoeling dat deze ideeën later kunnen worden opgepakt door belanghebbenden, zoals de Gemeente, OBS, ondernemers, bouwers, bewoners e.d. Mogelijkerwijs wordt het winnende concept (gedeeltelijk) gerealiseerd, zodra het een goed uitkomst biedt voor de knelpunten binnen de Spoorzone.

Prijsvraag

Ontwerp een concept dat kan bijdragen aan de verbetering van de Spoorzone Delft rondom een van de drie thema’s Bereikbaarheid, de Vitaliteit of de Leefbaarheid. Rekening moet gehouden worden met de bouwfasering van de spoortunnel en andere relevante ontwikkelingen in de omgeving van het project, zoals de vernieuwing van de Sebastiaansbrug en de doortrekking van tramlijn 19 (zie verderop meer uitwerking over de drie thema’s).

Systeemgrenzen

Als systeemgrenzen gelden alle fysieke objecten (gebouwen, infrastructuur) en ruimtelijke activiteiten die van belang zijn voor de Bereikbaarheid, Vitaliteit en Leefbaarheid van de Spoorzone. Het gaat om alle bewoners, bedrijfsactiviteiten en bezoekers van het gebied van de Spoorzone en de directe omgeving daarvan. Al het (potentieel) doorgaande verkeer en bestemmingsverkeer door en in de Spoorzone, de alternatieve routes voor dat verkeer, de parkeervoorzieningen in de omgeving van de Spoorzone en de mogelijkheden het gedrag van gebruikers te beïnvloeden. In onderstaande figuur is het gebied aangegeven. Ruwweg gaat het om het gehele grondgebied van de gemeente Delft met een focus op het Spoorzone gebied, in kleur aangegeven in onderstaande figuur.

alt tekst

Figuur 1 Ruimtelijke afbakening van de systeemgrenzen van het Spoorzone gebied

Randvoorwaarden

Concepten die worden voorgesteld dienen te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
- ze dienen niet meer te kosten dan de huidige plannen, inclusief uitruilmogelijkheden tussen verschillende kostendragers.
- niet te leiden tot vertraging in de uitvoering van de spoortunnel en daaraan gekoppelde voorzieningen (St Sebastiaansbrug, tramlijn 19)
- kunnen rekenen op voldoende draagvlak.

Indientermijn, prijs en beoordeling

Ideeën en concepten in de vorm van schriftelijke of elektronisch uitgewerkte projectplannen, maquettes en of visuele uitingsvormen kunnen tot 15 april worden ingeleverd, zie documenten.

De prijsuitreiking van de prijsvraag, o.m. bestaande uit een prijs van 500 Euro zal worden uitgereikt tijdens het Symposium.

Voor de beoordeling van de verschillende inzendingen zal een jury worden samengesteld die de inzendingen zal beoordelen op de criteria (alle drie even belangrijk):
1. Originaliteit
2. Relevantie voor de Spoorzone (toepasbaarheid, verwacht draagvlak)
3. Kwaliteit van de uitwerking (onderbouwing)
4. Aansluiting bij doelstellingen Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD), een van de organisatoren van het symposium.

Onder documenten vind je een pdf vinden met de opdrachtomschrijving en achtergrondinfo.

Schrijf je op de aanmeldpagina even in, zodat we jouw contactgegevens hebben. Dit is tevens je gratis toegang tot het symposium.

kaartverkoop
 kaartverkoop