11 februari 2020

14:30 - 15:00

Inloop

15:00 - 15:15

Opening dagvoorzitters Herman Sibbel | Movares & Peter Vaessen | TU Delft

15:15 - 15:35

Blok 1 Hoe bereiden Rijkswaterstaat, ProRail, het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol zich voor op de Energietransitie?

Wat is de impact van de Energietransitie op RWS als infrastructuurbeheerder?
Ernst Menten | Rijkswaterstaat 

Het ministerie van IenW wil in 2030 zelf energieneutraal zijn en wordt tevens gevraagd ruimte te bieden aan de grootste maatschappelijke uitdaging van dit moment: de Energietransitie. Ernst zal in het kort toelichten wat de verduurzamings-strategie van RWS-organisatie zelf is en op welke wijze ruimte kan worden geboden aan de maatschappelijke vragen en welke actuele openstaande issues nog spelen. 

15:35 - 15:55

Impact van de verduurzaming op de energievoorziening van Schiphol.
Marco van der Ham | Schiphol 

Waar staat Schiphol als het gaat over de Energie Transitie?
Hoe gaat Schiphol om met de verduurzaming en de toename van de vraag naar elektriciteit die daarvan het gevolg is?
Wat gebeurt in de omgeving van Schiphol en welke maatregelen kan Schiphol nemen om bedrijfscontinuïteit te waarborgen?
Welk spanningsvelden zijn er bij het toepassen van duurzame technieken?

15:55 - 16:15

Welke ambities heeft ProRail met betrekking tot de energietransitie.
Gerald Olde Monnikhof | ProRail 

Nederland wordt steeds drukker, de ruimte is beperkt en de vraag om duurzame mobiliteit blijft toenemen. Het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer. En als spoorbeheerder kijkt ProRail voortdurend hoe het nóg duurzamer kan. We gaan slim om met de ruimte die we hebben, zo laten we over hetzelfde spoor meer treinen rijden en zorgen voor goede aansluiting op voor- en natransport. We minimaliseren de CO2-uitstoot van het spoor. Dit doen we door te besparen op het energiegebruik en de uitstoot van de hele sector en het stimuleren van circulair materiaalgebruik. Ook wekken we zelf energie op voor eigen gebruik.In drie stappen naar een duurzame haven.

16:15 - 16:45

Pauze

16:45 - 17:05

Maike Akkers of Randolf Weterings | Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf zet zich samen met de bedrijven in de haven in voor een CO2 neutrale haven in 2050. Een uitdagende, maar mooie opgave. Hiervoor heeft het havenbedrijf een strategie ontwikkelt die ze samen met veel partijen tot uitvoering brengt. Wat deze strategie inhoudt, wat er nodig is om de doelstellingen te bereiken en wat de huidige stand van zaken is, zal in de presentatie worden toegelicht. 

17:05 - 17:25

Blok 2 Hoe spelen netbeheerders in op de ontwikkelingen bij grote infrastructuur beheerders?

Duurzaam verbinden
Maarten Noom | Enexis

Bij Enexis Netbeheer werken we hard aan het realiseren van de doelen van de energietransitie. We sluiten veel duurzame opwek aan en helpen bijvoorbeeld bij het verduurzamen van de warmtevoorziening of realiseren laadpunten voor elektrisch vervoer. We moeten hiervoor nieuwe samenwerkingen smeden in de RESsen maar ook bestaande wet- en regelgeving aangepast krijgen. Daarnaast investeren wij fors in onze netten met (ook) innovatieve oplossingen.

17:25 - 17:45

Het effect van de E-tranistie op het hoogspanningsnet. 
Jan Vorrink | TenneT TSO

TenneT staat voor de grote uitdaging om vanuit haar rol als TSO de energietransitie mede vorm te geven. Waarbij zowel grootschalige duurzame opwekking zowel op land als op zee op het hoogspanningsnet ingepast moet worden. De variaties in de invoeding van duurzame elektriciteit leiden tot grotere nationale en internationale transporten.  De handhaving van de stabiliteit van het hoogspanningsnet vereist dat de netbeheerders onderling betere informatie uitwisseling dienen te orden als de andere netbeheerders moeten realiseren om de verdere energietransitie mogelijk te maken. 

17:45 - 18:05

Netwerkplanning in transitie
Edward Coster | Stedin

In deze presentatie wordt ingegaan op de uitdaging waar de regionale netbeheerder voor staat om de energienetten tijdig geschikt te maken voor de energietransitie. De focus ligt op het plannen van elektriciteitsnetten in een dynamische en onzekere omgeving waarbij wordt toegelicht wat dit voor Stedin betekent. In de presentatie wordt ingegaan op scenario analyses, lange termijn plannen maar ook de positie die netplanning en berekeningen innemen bij een toenemend aantal afdelingen binnen Stedin.
 

18:05 - 18:15

Afsluiting

18:15 - 19:30

Dinerbuffet en netwerken