Over de presentaties

Uitkomsten van het GOMA onderzoek
Gedurende 2013 liet De Letselschade Raad onderzoeken in hoeverre het handelen van zorgverleners en professionals uit de letselschadepraktijk aansluit bij de aanbevelingen uit de GOMA. Onderzoekster Rolinka Wijne vergeleek de uitkomsten van dit kwantitatieve onderzoek met de bevindingen uit diverse kwalitatieve studies. Directeur Deborah Lauria van De Letselschade Raad gaat in op de aangrijpingspunten voor verdere verbetering en vertelt op welke wijze haar organisatie een brede implementatie van de gedragscode wil ondersteunen.


Wonderpillen bestaan niet maar medicijnen wel
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis streeft naar kwalitatief goede en veilige zorg. Erkend wordt dat dit niet altijd lukt, feitelijk dan wel in de beleving van de patiënt. In de optiek van het TweeSteden Ziekenhuis is GOMA geen doel op zich of een project dat moet worden geïmplementeerd. Het is een handvat voor die situaties, waar het niet helemaal goed is gegaan. VIM, klachten, claims, calamiteiten… het is input voor verbetering. De GOMA, die door het TweeSteden Ziekenhuis wordt omarmd, legt de verbinding met de patiënt.

Openheid spel je met 5 E’s
De meeste artsen vinden dat zij op een adequate manier communiceren met hun patiënten en zich goed in hen kunnen inleven. Helaas ervaren veel patiënten dit anders. Hier ligt een probleem. Anton Zürcher en Baptist Trimbos, gynaecologen van het LUMC, analyseerden casussen en komen tot vijf aanbevelingen: de vijf E’s. Recent verscheen van hun hand het artikel ‘Durf sorry te zeggen na medisch misser’.

De Wkkgz en open communicatie na incidenten in de zorg: kans of bedreiging?
Het voorstel voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) introduceert een andere manier van geschilbeslechting. De achterliggende gedachte is dat polarisatie valt te voorkomen door klachten in een zo vroeg mogelijk stadium laagdrempelig en informeel op te vangen. Erkenning van de onvrede of teleurstelling is daarbij een sleutelwoord. Het voeren van een tijdig en open gesprek tussen patiënt en arts is daartoe van groot belang, zo vindt ook de KNMG. Toch bevat het wetsvoorstel ook elementen die in de ogen van de artsenorganisatie juist een bedreiging vormen voor dat open gesprek en voor naleving van de GOMA in het algemeen. Prof. Aart Hendriks gaat in op de visie van de KNMG op de Wkkgz.

Over de schotten heen kijken!; Werkgroep Zorgvuldige communicatie
De communicatie na een medisch incident is een groot knelpunt. Op initiatief van CentraMed zochten de leden van de Werkgroep Zorgvuldige communicatie naar oplossingen. Ze brachten de diverse fase na een medisch incident in beeld en met per fase de informatiebehoefte van patiënten. Aan de werkgroep namen deel de KNMG, NPCF, LSA/ASP, Slachtoffer in Beeld, VKIG, CentraMed en MediRisk. Marlout Corba vertelt tot welke inzichten van de werkgroep kwam.Van droom naar daad
Stef Verhoeven en Matthijs Buikema van de Stichting Patiënt Veilig spreken met de aanwezigen over samen werken aan verandering.Optimisme na een medische fout
Marc de Hond, tv-presentator, ondernemer, schrijver en rolstoelbasketballer

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw