Welkom

 

Om meer kansen te creëren voor jongeren die minder zelfredzaam zijn, werken gemeenten, het Rijk en maatschappelijke organisaties uit de domeinen onderwijs, werk, zorg en veiligheid samen. Want niet alle jongeren slagen erin om, met steun van hun ouders en omgeving, op eigen benen te staan en hun plek in de maatschappij te vinden. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk. 

Juist om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen is het passend onderwijs ingevoerd en hebben gemeenten meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Maar de nieuwe beleidsuitgangspunten eigen regie en maatwerk blijken in de praktijk vaak lastig te realiseren. Jongeren en professionals ervaren beperkingen in het doe-vermogen, het nemen van regie. En juist waar beleidsterreinen samen komen bij overgangen en samenloop van problemen, is het bieden van maatwerk moeilijk. Het systeem is nog te verkokerd.

Pilots en werkgroepen van start

In november 2018 zijn de regionale pilots van start gegaan! De pilots geven een impuls aan de samenwerking en ontwikkelen nieuwe werkwijzen om zo de overgang van bijvoorbeeld school naar werk te versoepelen, en beter maatwerk te bieden bij multiproblematiek. Ook zetten we in op professionalisering. In verschillende werkgroepen werken we aan het ontsluiten van kennis over jongeren, over wat werkt en over beleid en wet- en regelgeving. De Rijksoverheid is aan zet om de systeemwereld aan te pakken en oplossingen te vinden voor ervaren knelpunten in beleid en wet- en regelgeving.


Volgende Leercirkel 16-27

We leren en veranderen de komende jaren gaandeweg door te doen in de praktijk. Drie keer per jaar organiseren we een landelijke leercirkel. Hier krijgen onder andere de verschillende pilots en werkgroepen een podium. Op 22 november vond de Leercirkel in Utrecht plaatst waarbij vijf pilots van start zijn gegaan. De datum voor de volgende leercirkel wordt bekendgemaakt via deze website.
 

 

 

check in op events
 check in op events