Welkom

 

Om meer kansen te creëren voor jongeren die minder zelfredzaam zijn, werken gemeenten, het Rijk en maatschappelijke organisaties uit de domeinen onderwijs, werk, zorg en veiligheid samen. Want niet alle jongeren slagen erin om, met steun van hun ouders en omgeving, op eigen benen te staan en hun plek in de maatschappij te vinden. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk. 
 

Juist om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen is het passend onderwijs ingevoerd en hebben gemeenten meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Maar de nieuwe beleidsuitgangspunten eigen regie en maatwerk blijken in de praktijk vaak lastig te realiseren. Jongeren en professionals ervaren beperkingen in het doe-vermogen, het nemen van regie. En juist waar beleidsterreinen samen komen bij overgangen en samenloop van problemen, is het bieden van maatwerk moeilijk. Het systeem is nog te verkokerd.
 

Aanmelding voor pilots en werkgroepen van start

We starten regionale pilots om een impuls te geven aan de samenwerking en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen om zo de overgang van bijvoorbeeld school naar werk te versoepelen, en beter maatwerk te bieden bij multiproblematiek. Ook zetten we in op professionalisering. In verschillende werkgroepen werken we aan het ontsluiten van kennis over jongeren, over wat werkt en over beleid en wet- en regelgeving. De Rijksoverheid is aan zet om de systeemwereld aan te pakken en oplossingen te vinden voor ervaren knelpunten in beleid en wet- en regelgeving.
 

Volgende Leercirkel 16-27 op 22 november in Utrecht

We leren en veranderen de komende jaren gaandeweg door te doen in de praktijk. Drie keer per jaar organiseren we een landelijke leercirkel. Hier krijgen onder andere de verschillende pilots en werkgroepen een podium.

 

 

registratieformulier online
 registratieformulier online