Intervisiebijeenkomst jongeren zonder startkwalificatie

Intervisiebijeenkomst jongeren zonder startkwalificatie

Programma

 

12.00 - 12.30uur Inloop met lunch
12.30 - 13.30 uur

Beschrijving knelpunten en handreiking
voor jongeren zonder startkwalificatie


Onderzoeksbureaus Oberon en DeBeleidsonderzoekers
hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een
beschrijving van de knelpunten voor jongeren
zonder startkwalificatie zoals aangedragen door gemeenten.
Zij lichten het document tijdens de intervisiebijeenkomst
toe. De handreiking voor de uitvoering om knelpunten
van praktische aard op te pakken wordt op dit
moment geschreven en zal tijdens deze bijeenkomst voor
een reactie aan jullie voorgelegd worden. Voorafgaand
aan de intervisiebijeenkomst worden beide documenten
aan jullie toegestuurd.

Tijdens dit onderdeel komen ook de uitkomsten van
en het vervolg op de Wethoudersbijeenkomst Kansen
voor jongeren zonder startkwalificatie aan de orde
waar de knelpunten van meer fundamentele aard
zijn besproken

13.30 - 14.00 uur

Bestandskoppeling voor jongeren zonder
startkwalificatie tot 23 jaar en van 23 tot 27 jaar


In 2017 wordt het mogelijk om de bestanden te koppelen
om jongeren zonder startkwalificatie  van 23 tot 27 jaar in
beeld te brengen. Wat is de stand van zaken? De
ontwikkelingen van de afgelopen maanden worden
geschetst en er wordt vooruitgeblikt.

In de 2e monitor Matchen op werk vroegen wij naar de
resultaten van de plaatsingen van jongeren zonder
startkwalificatie tot 23 jaar op een baan. Dit bleek geen
eenvoudige vraag. Zijn er mogelijkheden om bestanden
naast elkaar te leggen en zo de resultaten van jullie
inspanningen boven tafel te krijgen? We verkennen met
elkaar de ervaringen en eventuele oplossingen om
plaatsingen van jongeren zonder startkwalificatie tot
23 jaar inzichtelijk te maken.

14.00 - 14.15 uur Pauze
14.15 - 14.45 uur

Eerste inzichten pilot Scholingsvoucher

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid startte in augustus
samen met 8 regio’s de pilot Scholingsvoucher om
jongeren zonder startkwalificatie met hulp van
uitzendbureaus te matchen en verder te scholen. De
gemeenten van de deelnemende regio’s  selecteren
de jongeren, leggen contact met lokale
uitzendbureaus en dragen de jongeren aan hen over.
De uitzendbureaus zoeken, in overleg met de
jongeren,  een opleiding en matchen hen op werk. Voor
de pilot stelt STOOF 150 scholingsvouchers van 500
euro beschikbaar.
 
Hoe loopt de pilot? Wat werkt wel en wat werkt niet?
Welke eerste lessen kunnen we hieruit trekken? De
eerste inzichten uit de pilot worden gedeeld.

14.45 - 15.30 uur

Voorstel voor ondersteuning van de regio’s 
vanuit Divosa en Ingrado voor jongeren
zonder startkwalificatie


Ellen de Wit (Ingrado) en Jurgen Woudwijk (Divosa)
lichten het voorstel  toe hoe Ingrado en Divosa vanaf
2017 RMC en Werk & Inkomen willen ondersteunen
om jongeren zonder startkwalificatie te ondersteunen
richting werk, scholing of een combinatie van beide.
Sluit de ondersteuning aan bij jullie behoefte? Missen
jullie nog iets?

15.30 uur Afsluiting

 

uitnodiging
 uitnodiging