Privacy & Security (NL/ENG)

Maandag 10 april | 10.30 - 13.15 uur

Het Internet of Things verbindt objecten met elkaar die data uit hun omgeving verzamelen en combineren met data uit andere bronnen. Op basis daarvan kunnen ze autonoom handelingen verrichten, acties in gang zetten, maar ook verschijnselen monitoren. Dat biedt niet alleen talrijke nuttige mogelijkheden en kansen, maar verhoogt ook de kwetsbaarheid, vooral op het gebied van privacy en veiligheid. Door het Internet of Things groeien de kansen op  aanvallen die complete systemen en structuren kunnen ontregelen. Net als het beschermen van de persoonlijke levenssfeer wordt het garanderen van veiligheid een lastige en complexe opgave.  

 

Keynote (ENG):  Networks of Trust:  Blockchain Technologies and Distributed Computing | Eric Pauwels (CWI)

10.30 - 11.15 uur | Wijnhaven 107, 5e verdieping

Increasingly, our social and technological world is organised around complex systems. These are dynamic networks of interacting nodes (agents) that continuously exchange digital or physical resources, including data or information, energy, materials and products.  The agents in these systems face real problems, as they often only have access to partial, intermittent and noisy information and need to operate in constantly changing and uncertain environments. As a consequence, reaching consensus across the network and deciding who or what to trust is highly non-trivial.  

We will show how the combination of relatively simple mathematical ideas gives rise to powerful new methodologies in distributed computing that allows one to tackle these challenges.


Workshopronde 

11.45 - 13:15 uur | Wijnhaven 107, 4e verdieping

Binnen het programmaonderdeel Privacy & Security kunt u kiezen uit een drietal workshops. Heeft u zich reeds aangemeld voor deelname aan het programmaonderdeel, dan kunt u middels de wijzigingslink van uw registratie uit de bevestigingsmail uw workshopkeuze doorgeven.

 

Workshop #1 (NL) | IoT

Susan van den Braak & Maaike Harbers

Steeds meer alledaagse objecten  zullen met elkaar, en het internet, verbonden worden: in 2020 zullen naar verwachting 20 tot 30 miljard objecten deel uitmaken van het IoT. Deze ontwikkelingen gaan razendsnel en de grootschalige adoptie van IoT-toepassingen in onze samenleving is een gegeven: het IoT is geen toekomstmuziek en is er voor een (groot) deel al. Het IoT biedt enerzijds (economische) kansen door nieuwe technologische mogelijkheden. Anderzijds brengt het bedreigingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity en privacy. Om de kansen van het IoT te benutten en de bedreigingen te minimaliseren moet hier tijdig op worden ingespeeld. Om deze reden heeft het WODC, in opdracht van de Cyber Security Raad (CSR), een onderzoek uitgevoerd naar het IoT, de impact ervan op de maatschappij en de handelingsperspectieven van relevante stakeholders.

Uit dit onderzoek blijkt dat het IoT een breed scala aan mogelijkheden verschaft om welzijn, duurzaamheid, productiviteit en welvaart in onze maatschappij te verhogen. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat IoT-toepassingen op dit moment slecht beveiligd zijn en daarmee een bedreiging vormen voor onze veiligheid en privacy, maar ook voor de kansen. Het is daarom van belang dat deze veiligheids- en privacyrisico’s worden aangepakt om schade zoveel mogelijk te beperken en voorkomen. Om te kunnen profiteren van de kansen die het IoT biedt moet er tevens, op een veilige manier, ruimte worden geboden voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie.

In deze lezing zal uitgebreid stil worden gestaan bij verschillende factoren die de ontwikkeling en het gebruik van veilige en privacygevoelige IoT-toepassingen belemmeren en bij de maatregelen die genomen kunnen worden om dit te ondervangen. Op basis van deze inventarisatie gaan wij graag met de deelnemers in discussie over wat de verschillende stakeholder in Nederland (waaronder bedrijfsleven, overheid en wetenschap) zouden moeten doen om het IoT in Nederland positief te beïnvloeden.


Workshop #2 (ENG) | Challenges and Opportunities of Collaborative/Cooperative Cyber Security

Mortaza Bargh & Emile Jackson

The Internet ecosystem comprises a vast number of stakeholders who collaboratively govern the well functioning of the Internet. These stakeholders include, Internet Service Providers, Domain Name Service Providers, and Application Service Providers. These stakeholders – being associated with a wide range of national and international institutions, public and private sectors, and academia and industries – constitute a global community of independently and collaboratively working equals. A key requirement for governing the Internet in such an inclusive way (and for maintaining the stability, integrity, and open nature of the underlying technologies and systems) is reliance on the principles of transparency and information sharing among the stakeholders. Particularly concerning the security aspects of the Internet, there is no central entity to monitor the Internet and to enforce required security measures. Therefore, various Internet stakeholders must collaborate with each other and, among others, share information in order to resolve or mitigate cyber security issues. This is called collaborative cyber security, which strongly relies on the underpinning participatory and multi-stakeholder principles of the Internet. In this talk we elaborate on the opportunities and challenges of information sharing to detect, resolve or mitigate cyber security issues applied to a wide range of applications, from early warning systems to strategic cyber security trend analysis.  


Workshop #3 (NL) | The Privacy Paradox

Susanne Barth​ & Anne Nigten

De opkomst van het ‘Semantic Web’ brengt vele mogelijkheden met zich mee, waaronder (bijna) onbeperkte toegang tot informatie, “round-the-clock” online connectiviteit en data verzameling op grote schaal. Naast deze voordelen, zitten er echter ook nadelen aan verbonden, waaronder privacy en security issues. Vooral bij mobiele applicaties speelt het prijsgeven van persoonlijke informatie een belangrijke rol. Hoewel gebruikers aantonen dat ze zich zorgen maken over hun privacy, toont onderzoek aan dat de populariteit, de gebruikersvriendelijkheid en de prijs van een app een belangrijkere rol spelen dan potentiële misbruik van data. Deze discrepantie tussen attitude en gedrag wordt in de literatuur de ‘privacy paradox’ genoemd. Het doel van ons onderzoek is het vinden van mogelijke verklaringen voor het paradoxale gedrag van mobiele app gebruikers, om hieruit een interventie te ontwikkelen die de gebruikers kan helpen om beter met hun privacy om te gaan.


> Meld je hier aan!