Data & the Self Hackathon Challenge

Dinsdag 11 april | 09.00 - 21.00 uur | Wijnhaven 61

 

 

-Scroll down for English-

 

Creëer een prototype dat wordt aangedreven door persoonlijke data voor een esthetische expressie van de zelf. 

Technologie is tegenwoordig niet meer van ons gescheiden, maar het is verweven in wie we zijn, wat we doen en waar we wonen. Dagelijks voeden en delen we onze persoonlijke data met platformen en apps. In ruil daarvoor kunnen we profiteren van gepersonaliseerde diensten en kunnen we online bouwen en uitdrukking geven aan onze digitale zelf. 

Misschien wordt het tijd om de vraag te stellen wat data betekent in relatie tot de zelf en hoe deze ‘fluïde digitale’ zelf het gedrag van ons en anderen beïnvloedt. Maar ook om functionele, pragmatische IoT-applicaties achter ons te laten en om vooruit te kijken naar de wereld waar we in willen leven: hoe zien we er uit in de toekomst en hoe nemen we waar en gaan we met elkaar om in het echte leven, gebruikmakend van smart technologieën?

Mensen drukken hun identiteit uit via de alledaagse objecten die ze gebruiken, de mode die ze dragen en de manier waarop zij zich gedragen. Als culturele symbolen van de zelf. In deze hackaton zullen we deze identiteitsbepalende ‘dingen’ onderzoeken die aangestuurd worden door persoonlijke data en gedragen kunnen worden als een kledingstuk op/aan het lichaam, als accessoire of als een sieraad of als iets nieuws dat we niet kunnen voorzien.

De dingen worden aangedreven door persoonlijke data. Persoonlijke data wordt verzameld in de vorm van lichamelijke data (biochemisch) of activiteit-data (beweging) door reguliere sensoren of nieuwe sensoren zoals biosensoren, activiteit-trackers, hersensensoren, enzovoort. Connectiviteit is het belangrijkste voor het Internet of Things. Daarom is jouw apparaat verbonden met smart objecten in de buurt, met apparaten/wearables van andere mensen en/of met open data uit de omgeving.

 

Programma

09.00 - 09.30 Inloop

09.30 - 09.45 Welkomstwoord en presentatie challenge (Peter, Iskander, Aldje)

09.45 - 11.00 Start met hacken - concepting fase

11.00 - 18.30 Realisatiefase

18.30 - 18.50 Ophalen eindpresentaties (pitches) in pdf op USB-stick

19.00 - 20.00 Pitches

20.00 - 21.00 Borrel en prijsuitreiking (20.00 - 20.20 juryberaad)

 

> Meld je hier aan!


Data & the Self Hackathon Challenge

Tuesday 11 April | 09.00 - 21.00 hrs | Wijnhaven 61

Please note: Hackathon participants cannot attend the Tuesday IoT programme. We recommend hackathon participants to join us monday afternoon at the 'Data & the Self' programme.

Create a prototype that is driven by personal data for aesthetic expression of the self.

Technology is not separated from ourselves anymore, it is interwoven in who we are, in what we do and in where we live. Daily we feed and share personal data to platforms and apps. In return we are able to profit from personalised services and to build and express our digital selfs online.

It is maybe time to question what data means relating to the self and how this ‘fluid digital’ self influences our and other people’s behaviour. But also to leave functional, pragmatic IoT-applications behind us and to look forward to the world we want to live in: what do we look like in the future and how do we perceive and interact with each other in real life using smart technologies?

People express their identity through the everyday objects they use, the fashion they wear, and the way they act. As cultural symbols of the self.

In this hackathon we’re going to explore these identity defining ‘things’ that can be worn as garment on the body, as accessory, or as jewellery or something new we cannot not foresee.

The things are driven by personal data. Personal data is collected in the form of bodily data (biochemic) or activity data (movement) by regular sensors or new sensors like biosensors, activity trackers, brain sensors, etc. Connectivity is key in the Internet of Things. Therefore your device is connected with smart objects and sensors that are around, with devices/wearables of other people, and/or with (open) data of the environment.

 

Programme

09.00 - 09.30 Entry

09.30 - 09.45 Opening speech and Challenge presentation

09.45 - 11.00 Start the hacking – phase of concepting

11.00 - 18.30 Phase of realisation

18.30 - 18.50 Collecting of final presentations (pitches) in pdf on USB-stick

19.00 - 20.00 Pitches

20.00 - 21.00 Social drink and award ceremony (20.00 - 20.20 jury deliberations)

 

> Sign up here!