De vier thema's van Kerk en Wereld

 

Thema 1

Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid

De afgelopen jaren zien we de verschillen tussen mensen  toenemen. Dit zien we het meest op het terrein van inkomen, opleiding, herkomst en godsdienst. Inkomensverschillen en verschillen tussen generaties en levensstijlen maken dat mensen zich vaker in hun eigen groep opsluiten. Vanuit  Bijbelse overtuiging willen we ons hier niet bij neerleggen en kijken we anders naar recht en onrecht.

 

 

Thema 2

Actualisering van christelijk geïnspireerd leven

Kerk en Wereld is opgericht met een visioen van christenen die actief, verantwoordelijk en dienstbaar werken aan een meer humane samenleving. Het christelijk geloof biedt veel inspirerende aanknopingspunten voor deze levenshouding:

  • De gelijkwaardigheid van alle mensen
  • De tien woorden van bevrijding (10 geboden)
  • Het motief van de menswording van God
  • Naastenliefde
  • De solidariteit met lijdende mensen
  • Het visioen van vrede en recht

De keuzes die gelovige mensen maken en de manier waarop zij gestalte geven aan hun overtuiging zijn heel verschillend. Kerk en Wereld wil hen graag met elkaar in gesprek brengen. Zo hopen wij bij te dragen aan een christelijke ethiek die tegelijk kritisch bevrijdend en liefdevol is.

 

Thema 3

Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

De dialoog tussen religies kan verrijkend en inspirerend zijn. De humaniteit kan een basis vormen voor wederzijdse herkenning en waardering. Religieuze identiteit is diep in mensen verankerd en kan dus risico’s met zich mee brengen van onverdraagzaamheid en absolutering van het eigen gelijk.

Uitgangspunt voor Kerk en Wereld is de realiteit van de verscheidenheid van mensen. Kerk en Wereld wil respectvolle omgang met deze verscheidenheid en het gesprek tussen verschillende stromingen binnen de religies bevorderen.

 

 

Thema 4

Samenredzaam

Steeds meer worden mensen in onze samenleving op zichzelf teruggeworpen. De overheid doet op allerlei gebieden een stapje terug. Maar niet iedereen kan goed voor zichzelf zorgen. Men mist er bijvoorbeeld de financiële, organisatorische of sociale vaardigheid voor. Het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe.

Wij geloven in een samenleving waarin ook de minder zelfredzame mensen meedoen, waarbij mensen onderling verbonden zijn en ieder een volwaardig lid van de gemeenschap is.

 

Meer informatie?

Wil je uitgebreidere informatie over de vier thema's of voorbeelden lezen,  klik dan op deze link  en kijk rechts bij Kerk en Wereld thema's 2016-2018. Dit document kun je als pdf downloaden.

vooraankondiging
 vooraankondiging