"Ik ben met mijn opleiding gestopt,
omdat ik me verantwoordelijk voel voor het afbetalen van mijn schulden”


In Den Haag lopen circa 18.000 jongeren risico op problematische schulden. . Als een jongere eenmaal schulden heeft, bedragen deze gemiddeld € 11.000,-. Deze jongeren hebben zelden toegang tot een regulier schuldhulptraject vanwege aard en hoogte van hun inkomen. Door stress en een gebrek aan alternatieven hebben deze jongeren weinig ruimte in hun hoofd om te werken aan duurzame oplossingen. Ze raken als het ware verlamd door de schuldenproblematiek en nemen precies de verkeerde beslissingen. De opleiding wordt niet afgemaakt, werk raakt uit zicht en er ontstaat een vicieuze cirkel. Wordt de schuldenproblematiek niet aangepakt, dan neemt het toekomstperspectief van deze jongeren zienderogen af. Niet alleen beroerd voor de jongeren zelf, het leidt ook tot kapitaalvernietiging en brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee.
Vandaag investeren in deze jongeren, levert morgen financieel gezondere volwassenen af voor de samenleving.

De Jongerenperspectief aanpak in de Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag zet sterk in op het oplossen van schuldenproblemen van Haagse burgers. In de zomer van 2016 is op initiatief van de gemeente en Society Impact het Schuldenlab070 opgericht. In het Schuldenlab070 werken bijna 20 publieke en private partijen gezamenlijk aan nieuwe oplossingen en innovatieve aanpakken op het gebied van schulden en armoede in Den Haag.
Zoals de Jongeren Perspectief (JP)-aanpak en het Jongeren Perspectief Fonds (JPF)!

De JP-aanpak is een uniek traject, waarin samen met de jongeren hun problemen in de verschillende leefgebieden, zoals wonen, sociale relaties, psychische maar ook lichamelijke gezondheid, verslavingen, werk/scholing en dagbesteding , in kaart worden gebracht, aangepakt en gestabiliseerd. De jongeren krijgen intensieve één-op-één begeleiding, worden gecoacht op gedrag, volgen hiervoor trainingen en worden begeleid naar werk of school. Ook de sociale omgeving van de jongeren wordt nauw bij het traject betrokken. Voor het realiseren van een structurele en duurzame oplossing worden de problemen bij de kern aangepakt, waar nodig in directe samenwerking met de benodigde (specialistische) dienstverlening.

Daarnaast wordt per jongere de schuldensituatie in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt de schuldeisers een saneringsvoorstel geboden in ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld. Per jongere wordt vervolgens bepaald op welke manier en binnen welke termijn de jongere de restschuld terugbetaalt. . Het laatste onderdeel van het perspectiefplan dat per jongere wordt opgesteld, is dat ook een tegenprestatie wordt afgesproken, bijvoorbeeld een maatschappelijke stage.  

Schuldeisers
Schuldeisers ontvangen een saneringsvoorstel in ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld. De doorlooptijd is snel en de terugbetaling van (een deel van) de schuld is gegarandeerd. De jongere kan gelijk aan de slag. Het merendeel van de  schuldeisers geven dat dit  traject voor jongeren ook vanuit hun perspectief toegevoegde waarde heeft.

Jongeren
Deelname aan het JPF is niet vrijblijvend. Jongeren moeten, afhankelijk van hun belastbaarheid, direct werken aan hun perspectief voor opleiding en werk en een maatschappelijke stage lopen. De stage bevordert hun (maatschappelijk) bewustzijn, maar is ook een tegenprestatie voor de samenleving die ze  nieuwe kansen biedt. De stage is maatwerk en sluit zoveel mogelijk aan bij hun interesses. Daarbij wordt gekeken naar hoe de jongeren in hun kracht kunnen worden gezet en ze meer zelfvertrouwen kunnen krijgen.

Pilot als voorloper op reguliere jongerenaanpak
De pilot is een voorloper op een reguliere jongerenaanpak. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om samen met partners van het Schuldenlab070 de opschaling via een extern fonds te financieren. Hiertoe wordt de Stichting JPF opgericht. . Via de stichting JPF en de bijbehorende JP-aanpak bieden we jongeren perspectief. We zetten de stichting ook in voor de sanering van de schulden en voor noodzakelijke kosten, zoals een voorschot schoolgeld om met een opleiding te starten als de ouders van een jongere schulden hebben. Op dit moment vinden vergevorderde gesprekken plaats met private partijen over dit externe fonds.

Presentatie eerste resultaten pilot JPF op 15 februari 2017
Op woensdag 15 februari presenteren we de eerste resultaten van de pilot JPF in aanwezigheid van onder andere wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale Zaken. Deze bijeenkomst biedt u de unieke gelegenheid geïnformeerd te worden over een doorbraak in de aanpak van jongeren met schulden, kennis te maken met de partners van het JPF en van gedachten te wisselen met professionals.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst!

Woensdag 15 februari 2017
10.30-12.00 uur
Inloop vanaf 10 uur

Locatie: InHolland
Theresiastraat 8
2593 AN Den Haag
 
 
registratiesysteem
 registratiesysteem