aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kenniscarrousel Lokale Klimaatagenda Eindhoven

28 november 2012

09:30 - 10:00

Binnenlopen, ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:15

Opening, welkom door Klimaatambassadeur of vertegenwoordiger ministerie van I&M

10:15 - 11:15

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies. Welke sessies doorgang vinden is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt bepaald o.b.v. de aanmeldingen ca. 1 week voor de bijeenkomst. De sessies duren ca. 3 kwartier, in het programma is rekening gehouden met transfertijden:

1. Het uitgevonden wiel voor energiebesparing bestaande woningvoorraad
Gereedschapskist energieaanpak eigenaar bewoners en handreiking prestatieafspraken bestaande voorraad corporaties. Twee produkten gemaakt om u als gemeente te ondersteunen bij de aanpak van de bestaande woningvoorraad, gebaseerd op ervaringen van gemeenten en corporaties. Beide produkten geven inzicht in hoe je als gemeente resultaten kan boeken in de bestaande koop- of huurwoningvoorraad.
Spreker(s): René Schellekens, Agentschap NL

2. Duurzame brandstoffen en wagenpark (groengas, elektrisch)
Stand van zaken, ervaringen en informatie over subsidies en fiscale steun voor zeer zuinige voertuigen (bedrijfswagens en personenvervoer). U krijgt inzicht in het beleid en afwegingen van de Rijksoverheid ten aanzien van verschillende brandstoffen en eventuele inhoudelijke ondersteuning vanuit Agentschap NL en andere organisaties.
Spreker: Maarten van Oosterhout, Milieudienst Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

11:15 - 11:30

Korte pauze

11:30 - 12:30

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

3. De rol van gemeenten verandert bij handhaving bouwregelgeving
De leden van de leergroep handhaving constateren dat het systeem van handhaving op de schop moet. Maar hoe krijgen we de kwaliteit die we willen? Wat doet en kan de markt? Wie heeft de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat? Welke rol heeft de gemeente? Welke rol zou de gemeente moeten nemen?
Als handhaving van bouwregelgeving je vak is of als de kwaliteit van hetgeen wordt gebouwd en verbouwd belangrijk is voor het behalen van de klimaatambities, mag je deze sessie niet missen.
Sprekers: René Schellekens (Agentschap NL) en een lid van leergroep Handhaving

4. Slimme mobiliteit
Autodelen, mobiliteitsmanagement, elektrisch fietsen. Stand van zaken en ervaringen. U krijgt inzicht in de verschillende maatregelen waarmee u als gemeente slimme mobiliteit kunt ondersteunen. We geven inzicht in geslaagde praktijkvoorbeelden in gemeenten. Wat voor rol kunt u nemen en wat levert dat de gemeente op? Slimme mobiliteit draagt niet alleen bij aan klimaatdoelstellingen, maar ook aan een leefbare en goed bereikbare stad.
Sprekers:
Joyce Boon en Jan Willem Hommes, Gemeente Eindhoven

5. Smart grids
Wat zijn de ontwikkelingen rond Smart Grids in Nederland? Welke rol heeft de gemeente hierin?
In deze sessie krijgt u een beeld van de ontwikkelingen rond Smart Grids vanuit het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN).
Spreker: Nicole Kerkhof, Agentschap NL

6. Financiering klimaatprojecten
Welke financieringsvormen bestaan, welke strategieën kan een gemeente of provincie volgen, hoe werkt dat concreet in de praktijk? Inclusief korte toelichting op de online Toolbox Financieringsconstructies
Sprekers: Erwin Daalhuizen, Machteld van der Hek, Fakton

12:30 - 13:30

Lunch en gelegenheid tot netwerken

13:30 - 14:30

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

7. Energieneutraal verbouwen
De leden van de leergroep Energieneutraal verbouwen doen ervaring op met burgerinitiatieven richting energieneutraal verbouwen. Hierbij worden allerlei vragen opgeworpen waar u als gemeente mee wordt geconfronteerd. In deze sessie worden de antwoorden die door de leergroep zijn gevonden aan u gepresenteerd.
Sprekers:
Machiel Bakx, Platform 31, Alle lichten op groen
Saskia Schripsema, gemeente Breda
René Schellekens, AgentschapNL

8. Lokale duurzame energie initiatieven en de rol van gemeenten
Overal in het land ontstaan lokale duurzame energie initiatieven. Van burgers die samen zonnepanelen inkopen tot coöperatieve vormen om samen grootschaliger duurzame energie op te wekken. Gemeenten worden vaak benaderd voor financiële ondersteuning of om op een andere manier mee te werken.
In deze workshop wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in Nederland. Een gemeente vertelt vanuit zijn praktijk en er is ruimte voor discussie.
Sprekers:
Irma Straathof/Nicole Kerkhof /Karin Keijzer, Agentschap NL
Robert Wilms, gemeente Leudal

14:30 - 14:45

Korte pauze

14:45 - 15:45

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

9. Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed
Gemeenten die bedrijven stimuleren om gebouwen te verduurzamen, moeten zelf het goede voorbeeld geven. En dat doen veel gemeenten ook: met een duurzaam gemeentehuis, frisse scholen of zonnepanelen op scholen. Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is bij 65% van de G25 speerpunt van het duurzaamheidsbeleid, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte en Agentschap NL. In Nederland staat zo’n 90 miljoen m2 aan maatschappelijk vastgoed; bijna de helft is in bezit van gemeenten. En de energetische kwaliteit is niet bepaald optimaal. Strategisch en structureel verduurzamen bespaart dus veel CO2, energie en geld! Verduurzamen van het vastgoed is een business case. Een uitdagende taak voor professionele gemeentelijke vastgoedorganisaties.
Tijdens de sessie komen aan bod:
• een aanpak, randvoorwaarden en succesfactoren
• ondersteuningsaanbod vanuit AgNL
• ervaringen van gemeenten
Sprekers:
Irma Thijssen, Agentschap NL
Tinio van Goor/Leendert Odijk, Gemeente ‘s-Hertogenbosch

10. Lokale bedrijvennetwerken
Hoe kunnen partijen samenwerken op lokaal niveau?
Sinds 2,5 jaar worden in Friesland Koploperprojecten duurzaam ondernemen uitgevoerd. In dit succesvolle project, dat inmiddels in een groot deel van de Friese gemeenten wordt uitgevoerd, wordt met kleine groepen bedrijven gewerkt aan het concreet maken van duurzaam ondernemen, waarbij men veel van elkaar leert. Samen met partners als gemeenten, ondernemersorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden wordt zo gewerkt aan een netwerk van duurzame bedrijven, met als doel het verduurzamen van de regionale economie.
Spreker: Jaap de Vries, DGMR

11. Klimaatmonitor
In de Klimaatmonitor vindt u een grote hoeveelheid informatie m.b.t. het energiegebruik in de Gebouwde Omgeving, diverse vormen van Duurzame Mobiliteit en een overzicht van de belangrijkste Hernieuwbare Energie-opties in uw gemeente. In deze sessie ziet u hoe u deze gegevens vindt en gebruikt.
Spreker: Gert Nijsink, Agentschap NL

15:45 - 17:00

Borrel en gelegenheid tot netwerken

registratiedesk
 registratiedesk