aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kenniscarrousel Lokale Klimaatagenda Utrecht

10 december 2012

09:30 - 10:00

Binnenlopen, ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:15

Opening, welkom door Klimaatambassadeur of vertegenwoordiger ministerie van I&M

10:15 - 11:15

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies. Welke sessies doorgang vinden is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt bepaald o.b.v. de aanmeldingen ca. 1 week voor de bijeenkomst. De sessies duren ca. 3 kwartier, in het programma is rekening gehouden met transfertijden:

1. Duurzame brandstoffen en wagenpark (groengas, elektrisch)
Stand van zaken, ervaringen en informatie over subsidies en fiscale steun voor zeer zuinige voertuigen (bedrijfswagens en personenvervoer). U krijgt inzicht in het beleid en afwegingen van de Rijksoverheid ten aanzien van verschillende brandstoffen en eventuele inhoudelijke ondersteuning vanuit Agentschap NL en andere organisaties.
Spreker(s): gestreefd wordt naar een spreker uit betreffende gemeente of regio.

2a. Tien-tips-show slimme sturing
In deze inspirerende show krijgt u 10 tips voor slimme sturing in veranderingsprocessen. Klimaatbeleid vraagt om een andere aanpak dan we vanuit een projectmatige werkwijze gewend zijn. Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat de regie niet bij de (lokale) overheid ligt, maar bij de samenleving. Dit vraagt een andere manier van werken van ambtenaren en bestuurders. Deze tips vanuit de praktijk kunnen daarbij zeker van dienst zijn!
Spreker: Carolien van Leenders, Agentschap NL
Deze show duurt 2 uur en vindt plaats tussen 10.15 en 12.30, dus zonder tussentijdse verplaatsing. Pauze in overleg

3. Energiefabriek
Hoe kan onze riolering en waterzuivering nu en in de toekomst energie en grondstoffen produceren? Welke rol spelen gemeente en waterschap?
Spreker: Ruud Schemen, coördinator Energiefabriek (onder voorbehoud)

4. Klimaatmonitor Gebouwde Omgeving
Welke monitoringgegevens m.b.t. woningen en bedrijven zijn beschikbaar en hoe scoort uw gemeente? Hoe verhouden wijken en buurten in uw gemeente zich tot elkaar?
Spreker: Gert Nijsink, Agentschap NL

11:15 - 11:30

Korte pauze

11:30 - 12:30

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

2b. Tien-tips-show slimme sturing
In deze inspirerende show krijgt u 10 tips voor slimme sturing in veranderingsprocessen. Klimaatbeleid vraagt om een andere aanpak dan we vanuit een projectmatige werkwijze gewend zijn. Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat de regie niet bij de (lokale) overheid ligt, maar bij de samenleving. Dit vraagt een andere manier van werken van ambtenaren en bestuurders. Deze tips vanuit de praktijk kunnen daarbij zeker van dienst zijn!
Spreker: Carolien van Leenders, Agentschap NL
Deze show duurt 2 uur en vindt plaats tussen 10.15 en 12.30, dus zonder tussentijdse verplaatsing. Pauze in overleg

5. Slimme mobiliteit
Autodelen, mobiliteitsmanagement, elektrisch fietsen. Stand van zaken en ervaringen. U krijgt inzicht in de verschillende maatregelen waarmee u als gemeente slimme mobiliteit kunt ondersteunen. We geven inzicht in geslaagde praktijkvoorbeelden in gemeenten. Wat voor rol kunt u nemen en wat levert dat de gemeente op? Slimme mobiliteit draagt niet alleen bij aan klimaatdoelstellingen, maar ook aan een leefbare en goed bereikbare stad.
Spreker(s): gestreefd wordt naar een spreker uit betreffende gemeente of regio.

6. Smart grids
Wat zijn de ontwikkelingen rond Smart Grids in Nederland? Welke rol heeft de gemeente hierin?
In deze sessie krijgt u een beeld van de ontwikkelingen rond Smart Grids vanuit het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN).
Spreker: Nicole Kerkhof, Agentschap NL

7. Financiering klimaatprojecten
Welke financieringsvormen bestaan, welke strategieën kan een gemeente of provincie volgen, hoe werkt dat concreet in de praktijk? Inclusief korte toelichting op de online Toolbox Financieringsconstructies
Sprekers: Erwin Daalhuizen, Machteld van der Hek, Fakton

12:30 - 13:30

Lunch en gelegenheid tot netwerken

13:30 - 14:30

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

8. Energieneutraal verbouwen
De leden van de leergroep Energieneutraal verbouwen doen ervaring op met burgerinitiatieven richting energieneutraal verbouwen. Hierbij worden allerlei vragen opgeworpen waar u als gemeente mee wordt geconfronteerd. In deze sessie worden de antwoorden die door de leergroep zijn gevonden aan u gepresenteerd.
Sprekers:
Machiel Bakx, Platform 31, Alle lichten op groen
Saskia Schripsema, gemeente Breda
René Schellekens, AgentschapNL

9. Lokale duurzame energie initiatieven en de rol van gemeenten
Overal in het land ontstaan lokale duurzame energie initiatieven. Van burgers die samen zonnepanelen inkopen tot coöperatieve vormen om samen grootschaliger duurzame energie op te wekken. Gemeenten worden vaak benaderd voor financiële ondersteuning of om op een andere manier mee te werken.
In deze workshop wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in Nederland. Een gemeente vertelt vanuit zijn praktijk en er is ruimte voor discussie.
Sprekers:
Irma Straathof/Nicole Kerkhof /Karin Keijzer, Agentschap NL
Anne Marieke Schwencke, zelfstandig adviseur
Peter Kelder, gemeente Lochem

14:30 - 14:45

Korte pauze

14:45 - 15:45

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

10. Woonlasten groeien steeds meer mensen boven het hoofd
De leergroep woonlasten probeert deze problematiek zo concreet mogelijk in beeld te brengen. Zo wordt een systematiek ontwikkeld die in alle gemeenten kan worden gebruikt om voor hun gemeente in beeld te brengen wat de omvang van de problematiek is en hoe die zich ontwikkelt. Tijdens deze sessie zullen we aandacht besteden aan de systematiek en de achter liggende gedachten en aan de ontwikkeling van de energielasten binnen de woonlasten. Tevens zullen we ingaan op het onderwerp energiearmoede.
Sprekers: René Schellekens en Wisse Veenstra, Agentschap NL

11. Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed
Gemeenten die bedrijven stimuleren om gebouwen te verduurzamen, moeten zelf het goede voorbeeld geven. En dat doen veel gemeenten ook: met een duurzaam gemeentehuis, frisse scholen of zonnepanelen op scholen. Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is bij 65% van de G25 speerpunt van het duurzaamheidsbeleid, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte en Agentschap NL. In Nederland staat zo’n 90 miljoen m2 aan maatschappelijk vastgoed; bijna de helft is in bezit van gemeenten. En de energetische kwaliteit is niet bepaald optimaal. Strategisch en structureel verduurzamen bespaart dus veel CO2, energie en geld! Verduurzamen van het vastgoed is een business case. Een uitdagende taak voor professionele gemeentelijke vastgoedorganisaties.
Tijdens de sessie komen aan bod:
• een aanpak, randvoorwaarden en succesfactoren
• ondersteuningsaanbod vanuit AgNL
• ervaringen van gemeenten
Sprekers:
Irma Thijssen, Agentschap NL
Erik Cobussen, Gemeente Nijmegen

12. Lokale bedrijvennetwerken
Hoe kunnen partijen samenwerken op lokaal niveau?
Spreker(s): gestreefd wordt naar een spreker uit betreffende regio.

13. Stadslandbouw
Stadslandbouw kan een rol spelen bij het verduurzamen van de lokale samenleving. Welke stakeholders zijn betrokken en wat kan de rol van de gemeente bij de verschillende vormen van stadslandbouw zijn?
Spreker: Jan Eelco Jansma, WUR en stedennetwerk stadslandbouw

14. Klimaatmonitor Hernieuwbare Energie
Welke monitoringgegevens m.b.t. Hernieuwbare Energie zijn beschikbaar en hoe scoort uw gemeente? Welke opties zijn relevant, welke verwaarloosbaar?
Spreker: Gert Nijsink, Agentschap NL

15:45 - 17:00

Borrel en gelegenheid tot netwerken

event info app
 event info app