aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Kenniscarrousel Lokale Klimaatagenda Zwolle

01 november 2012

09:30 - 10:00

Binnenlopen, ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:15

Opening, welkom door Klimaatambassadeur of vertegenwoordiger ministerie van I&M

10:15 - 11:15

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies. De sessies duren ca. 3 kwartier, in het programma is rekening gehouden met transfertijden:

1. Het uitgevonden wiel voor energiebesparing bestaande woningvoorraad
Gereedschapskist energieaanpak eigenaar bewoners en handreiking prestatieafspraken bestaande voorraad corporaties. Twee produkten gemaakt om u als gemeente te ondersteunen bij de aanpak van de bestaande woningvoorraad, gebaseerd op ervaringen van gemeenten en corporaties. Beide produkten geven inzicht in hoe je als gemeente resultaten kan boeken in de bestaande koop- of huurwoningvoorraad.
Spreker(s): René Schellekens, Agentschap NL

2. Energiefabriek
Hoe kan onze riolering en waterzuivering nu en in de toekomst energie en grondstoffen produceren? Welke rol spelen gemeente en waterschap?
Spreker: Ruud Schemen, coördinator Energiefabriek

11:15 - 11:30

Korte pauze

11:30 - 12:30

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

3. Slimme mobiliteit, duurzame brandstoffen en wagenpark
Autodelen, mobiliteitsmanagement, elektrisch fietsen. U krijgt inzicht in de verschillende maatregelen waarmee u als gemeente slimme mobiliteit kunt ondersteunen. We geven inzicht in geslaagde praktijkvoorbeelden in gemeenten. Wat voor rol kunt u nemen en wat levert dat de gemeente op? Slimme mobiliteit draagt niet alleen bij aan klimaatdoelstellingen, maar ook aan een leefbare en goed bereikbare stad.
Ook gaan we in op zeer zuinige voertuigen (bedrijfswagens en personenvervoer) en duurzame brandstoffen. U krijgt inzicht in het beleid en afwegingen van de Rijksoverheid en eventuele inhoudelijke ondersteuning vanuit Agentschap NL en andere organisaties.
Voorafgaand aan de sessie zullen uw vragen geïnventariseerd worden om de inhoud an de sessie zo goed mogelijk te laten aansluiten.

4. Financiering klimaatprojecten
Welke financieringsvormen bestaan, welke strategieën kan een gemeente of provincie volgen, hoe werkt dat concreet in de praktijk? Inclusief korte toelichting op de online Toolbox Financieringsconstructies
Sprekers: Erwin Daalhuizen, Machteld van der Hek, Fakton

12:30 - 13:30

Lunch en gelegenheid tot netwerken

13:30 - 14:30

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

5. Lokale duurzame energie initiatieven en de rol van gemeenten
Overal in het land ontstaan lokale duurzame energie initiatieven. Van burgers die samen zonnepanelen inkopen tot coöperatieve vormen om samen grootschaliger duurzame energie op te wekken. Gemeenten worden vaak benaderd voor financiële ondersteuning of om op een andere manier mee te werken.
In deze workshop wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in Nederland. Een gemeente vertelt vanuit zijn praktijk en er is ruimte voor discussie.
Sprekers:
Irma Straathof/Nicole Kerkhof /Karin Keijzer, Agentschap NL
Idso Wiersma en Marieke Eillert, Gemeente Groningen
Peter Breithaupt, Grunniger Power

14:30 - 14:45

Korte pauze

14:45 - 15:45

Kennisoverdracht en interactie in de volgende sessies:

6. Lokale bedrijvennetwerken
Hoe kunnen partijen samenwerken op lokaal niveau?
Sinds 2,5 jaar worden in Friesland Koploperprojecten duurzaam ondernemen uitgevoerd. In dit succesvolle project, dat inmiddels in een groot deel van de Friese gemeenten wordt uitgevoerd, wordt met kleine groepen bedrijven gewerkt aan het concreet maken van duurzaam ondernemen, waarbij men veel van elkaar leert. Samen met partners als gemeenten, ondernemersorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden wordt zo gewerkt aan een netwerk van duurzame bedrijven, met als doel het verduurzamen van de regionale economie.
Spreker: Jaap de Vries, DGMR

7. Klimaatmonitor
Welke monitoringgegevens m.b.t. Energiegebruik Gebouwde Omgeving, Duurzame Mobiliteit en Hernieuwbare Energie zijn beschikbaar en hoe scoort uw gemeente?
Spreker: Gert Nijsink, Agentschap NL

15:45 - 17:00

Borrel en gelegenheid tot netwerken

inschrijvingen evenement
 inschrijvingen evenement