Masterclasses

10.45-12.00 - Adaptief Deltamanagement, de volgende ronde
Master: Pieter Bloemen (Staf Deltacommissaris)

In het Deltaprogramma is de methode van ‘Adaptief Deltamanagement’ (ADM) ontwikkeld. Hierbij staan centraal:
- korte termijn beslissingen verbinden met lange termijn opgaven voor waterveiligheid en zoetwater
- werken met meerdere strategieën waartussen gewisseld kan worden (adaptatiepaden)
- flexibiliteit inbouwen in oplossingsrichtingen en
- verschillende investeringsagenda’s met elkaar verbinden.
ADM is door de gezamenlijk overheden, maatschappelijke partijen, kennisinstituten en bedrijven omarmd als nuchtere oplossing voor het omgaan met ontwikkelingen waarvan de richting wel duidelijk is, maar de snelheid onzeker.
De masterclass bestaat uit 3 onderdelen. In het eerste deel wordt een korte terugblik op de ervaringen binnen het Deltaprogramma. Aan de orde komt welke onderdelen nadere uitwerking behoeven in verband met de implementatie die we nu ingaan. In het tweede deel komen enkele ‘vragers’ en ‘aanbieders’ van kennis kort aan het woord. De informatie die gewisseld wordt, vormt de basis voor de ‘match-making’, het derde deel van de masterclass, en zal daarnaast worden benut voor de nadere invulling van het kennis- en innovatieprogramma ‘Water en Klimaaat’.

13.00-14.15 - Gebiedsontwikkeling 3.0
Master: Arjen Buijs (Alterra & Wageningen Universiteit)
Maatschappelijke resilience in gebiedsontwikkeling.

Politiek en bestuurlijk draagvlak zijn niet in beton gegoten, zoals recente ervaringen in het natuurbeleid ons leren. De laatste overstromingsdreiging is ook al weer een tijdje geleden. Toch vragen we overheden, bedrijven en burgers om forse investeringen te doen om hun gebieden ‘deltaproof’ te maken. Hoe kunnen we waterveiligheid en klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling zodanig verankeren dat langdurig draagvlak verzekerd is?
In deze masterclass nemen we de uitdaging van maatschappelijke resilience van gebiedsontwikkeling op. Hoe krijgen en behouden we steun voor adaptatiemaatregelen? (Mede)eigenaarschap is daarbij cruciaal. Juridisch, economisch en mentaal eigenaarschap. Op basis van drie inspirerende cases onderzoeken we met u hoe -onder wisselende politieke en bestuurlijke verhoudingen -eigenaarschap van grond, duurzame en economische output en monitoring kan bijdragen aan de langjarige betrokkenheid van stakeholders bij de delta-opgave.

14.20-15.35 - Ecosysteemdiensten
Master: Petra van Egmond (Planbureau voor de Leefomgeving)
Verzilveren van ecosysteemdiensten bij waterveiligheidsopgaven.

'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (TEEB) is een door de VN uitgebrachte internationale studie naar de kosten en baten van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. De studie geniet vooral bekendheid vanwege het agenderen van de economische baten van natuur. TEEB heeft dit vertaald naar handelingsperspectieven voor diverse partijen en economische instrumenten die kunnen stimuleren dat de waarde van natuur meer voor het voetlicht wordt gebracht. Diverse landen, waaronder Nederland, zijn bezig met eigen TEEB-studies. Uitdaging daarbij is om de vertaling te maken naar de praktijk en het te verbinden met ander beleid wat gevoerd wordt (zoals waterveiligheid, natuur). De begin april uitgekomen Natuurvisie van het kabinet geeft daar handreikingen voor. Met die Natuurvisie zet het kabinet een omslag in het natuurbeleid in van natuur beschermen tegen de samenleving naar natuur versterken met de samenleving. Centraal in deze masterclass staan de vragen: Hoe verzilveren we ecosysteemdiensten en dragen we tegelijk bij aan het vergroten van de biodiversiteit? En hoe maken de we omslag in het natuurbeleid en koppelen we die aan de uitdagingen waar het Deltaprogramma in de uitvoering voor staat?

10.45-12.00 - Verdienmodellen
Master: Bette Harms (International Union for Conservation of Nature IUCN)
Over verdienmodellen bij wateropgaven en samenwerkingen met de private sector voor bescherming van het natuurlijk kapitaal.

De natuur kan een handje helpen in de aanpak van klimaatsverandering, voedsel- en watervraagstukken. Gezonde ecosystemen kunnen bijvoorbeeld bescherming bieden tegen overstromingen en produceren schoon drinkwater. Voor de realisatie van deze oplossingen is samenwerking met bedrijven en banken cruciaal.
IUCN (International Union for Conservation of Nature) deelt in deze masterclass haar ervaringen met samenwerking met de private sector voor de waarborging van natuurlijk
Kapitaal in haar ‘Leaders for Nature’ programma; hierop zijn bedrijven en banken aangesloten. Wanneer zijn investeerders bereid mee te financieren? Welke innovatieve samenwerkingsverbanden en financieringsmechanismen bestaan hiervoor? Hoe werkt het bedrijfsleven mee aan deze ‘nature based solutions’?
IUCN NL daagt de deelnemers uit vanuit hun organisaties bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen in kansrijke gebieden waar economische activiteiten in samenhang ontwikkeld worden met de ecosysteemdiensten die een gebied levert.

13.00-14.15 - Smart or stupid city? Big cities make the world go round.
Master: Piet Dircke (Arcadis)

Onder leiding van de master Piet Dircke (Water Management, Arcadis) krijgt u een levendige ervaring over de rol van de Nederlandse ingenieur in de 'Design Session' in de recente USA Design Competitions. Samen met Matthijs Bouw (architect van One Architecture), Arcadis en One Architecture hebben het winnende voorstel voor Zuid-Manhatten gemaakt, geeft hij u een inkijk in design sessions van Los Angelos, San Francisco, New York City en New Orleans. Hier gebeurt, met behulp van de Nederlanders, momenteel in water- en klimaatadaptatieland veel op het gebied van zg Design Competitions. Met name in New York City en New Orleans. Maar vergeet niet wat er in California gepland wordt, eerste “Room for the LA River” heeft al in LA plaatsgevonden. Wat het anders maakt dan Nederland, is dat de waterexperts nauw moeten samenwerken met oa Stedenbouwers en landschapsarchitecten. U moet uit uw comfortzone stappen. Kan u dat? En hoe zou dat moeten? Daar geeft deze masterclass een aanzet toe. U leert van de ervaring vanuit de USA. Waar liggen uw kansen, wat moet anders en is dit ook toe te passen in andere landen? Aangezien het een masterclass is, is uw eigen inbreng meer dan gewenst. Laat u inspireren en inspireer anderen met uw vragen en kennis.

14.20-15.35 - Sneller en beter samenwerken
Master: Jelke Jan de With (Voorzitter Taskforce Deltatechnologie)
“Als je vraagt wat je altijd hebt gevraagd, krijg je wat je altijd hebt gekregen”
(naar een citaat van Albert Einstein)

De Taskforce Deltatechnologie (TFDT) is vorig jaar opgericht door het bedrijfsleven om, door een vroegtijdige betrokkenheid van de markt, opdrachtgevers te adviseren zodat processen worden versneld, kosten worden verlaagd en waardecreatie bij projecten mogelijk wordt. De TFDT is nu ruim een jaar actief en voor verschillende projecten zijn goede resultaten geboekt.
In de Masterclass worden enkele voorbeelden gepresenteerd van projecten waar de TFDT advies heeft uitgebracht, o.a. Markerwadden, Markermeerdijken en projecten voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om sneller en beter samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van ieder voor zich naar samen de schouders eronder met uiteindelijk meerwaarde voor de klant en de bedrijven. De adviezen van de TFDT moeten leiden tot een scherpere vraagstelling, het bespreekbaar maken van knelpunten, sneller concreet maken van projecten. Dit leidt uiteindelijk tot minder maatschappelijke kosten en een snellere, betere uitvoering/oplevering van projecten. De TFDT is behulpzaam en pre-competitief.
Stelling: “De Taskforce Deltatechnologie neemt een positie in die een individueel bedrijf niet zou kunnen vervullen.”

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie