Uitleg van de lange workshops

1. Kerkelijke Noodfondsen
Een (inter)kerkelijk noodfonds is een goed middel om tijdelijke (financiële) hulp te verlenen aan mensen in armoede. Het ArmoedeOnderzoek 2016 laat zien dat kerken op veel verschillende manier actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Wat biedt een noodfonds aan extra mogelijkheden? Wat zijn aandachtspunten als je wilt starten? Welke rol neem je op in het netwerk van organisaties? Hoe kun je het beleid van de lokale overheid beïnvloeden? Wat zijn de ervaringen van noodfondsen die al langer actief zijn? Een inspirerende workshop, vol ervaringen, ideeën en tips.

2. Armoede in de buurt
Armoede, ook in uw wijk of dorp. Als (nieuwe) diaken ziet u het als uw taak om daarmee aan de slag te gaan, maar hoe? De mensen om wie het gaat kloppen niet makkelijk aan bij de diaconie. Hoe komt u met hen in contact? En dan, wat kunt u doen? En wat zijn mogelijke samenwerkingspartners? In deze workshop gaan we in op armoedeproblematiek in Nederland en de mogelijkheden die de diaconie heeft iets te betekenen voor mensen in de eigen wijk of dorp.

3. Vluchtelingenkinderen
Kunnen wij vluchtelingen een veilig thuis bieden in Nederland. Wat is daar voor nodig. Wat kunnen kerken en diakenen doen. Met medewerking van medewerkers van ‘De Vrolijkheid’, zij zetten zich op AZC’s in voor kinderen en de ‘Kindervakantieweken’.

4. Bijbellezen met andere ogen

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbel lezen die niet begint bij de Bijbel maar bij uzelf: wat houdt u bezig, waar maakt u zich druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en heeft u daar als gelovige of wij als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen? Sietske Blok en Hester Oosterbroek hebben deze methode geleerd in Brazilië bij partnerorganisatie CEBI. Zij nodigen u uit om samen dit experiment van vieren, delen en lezen aan te gaan

 

 

5. Christenen in het Midden-Oosten
Syrische kerken bouwden samen met christelijke organisaties in de afgelopen jaren een diaconaal apparaat op. Zij werden de op een na grootste hulpverlener in Syrië. Zij vormen het cement van de samenleving in het Midden-Oosten. Kom luisteren naar bijzondere verhalen om te delen in uw gemeente. En ontdek hoe de betrokkenheid van uw plaatselijke kerk versterkt kan worden.

6. Op zoek naar veiligheid: case Zuid-Soedan
Wereldwijd zijn er veel meer mensen op de vlucht dan de groep die nu naar Europa komt. In Afrika zijn door conflicten en droogte miljoenen mensen van huis en haard verdreven. Bijvoorbeeld in Zuid-Soedan. Wat is er nodig voor een menswaardige opvang van ontheemden? Wat is nodig om een nieuw bestaan op te bouwen? En wat kunnen kerken daar en hier daar aan bijdragen? Aan de hand van een korte film en verhalen van een bezoek eind oktober, bespreken we hoe vanuit noodhulp en werelddiaconaat met lokale organisaties en kerken wordt samengewerkt. Daarna wisselen we ideeën uit over het werken met het thema ‘op zoek naar veiligheid’ in uw eigen gemeente. Een inspirerende workshop over hoop en verwachtingen van vluchtelingen. 

7. Klimaat: Heel de aarde is mijn huis!
Door de mondiale verhoudingen en de wereldwijde klimaatproblematiek kan niemand zich meer onttrekken aan de noodzaak duurzamer te gaan leven. Als je je medemens wilt helpen, is zorg voor de schepping een must! In deze workshop maken we kennis met diaconieën / zwo-groepen die bewust de relatie leggen tussen hun steun voor duurzaamheidsprojecten in het buitenland én het ‘groene kerk zijn’ in eigen land. U kunt meepraten en krijgt ideeën over hoe we de relatie tussen ons eigen duurzame(re) gedrag kunnen koppelen aan het werk van partners van Kerk in Actie wereldwijd.

8. 40dagentijdcampagne: “Sterk en Dapper; Deel als Jezus”
Wanneer ben je sterk en dapper? Als je een school opricht in een sloppenwijk? Als je in een gammele boot de oversteek waagt naar een betere toekomst? Telt het ook als je van elke dag het beste probeert te maken? In de 40dagentijd, periode van bezinning, denken we na over hoe moedig en krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht. Het brengt ons terug naar de essentie. Hoe sterk en dapper zijn wij zelf? En als gemeente? Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal tijdens de 40dagentijd? In deze workshop staan we hier bij stil, leren we van elkaar maar willen we ook ideeën met elkaar delen.

9. Zorgzame Kerk en Mantelzorg:
Als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor hen die zorgafhankelijk zijn binnen en buiten de kerk. De mensen die afhankelijk zijn van  zorg worden in toenemende mate ondersteund door mantelzorgers. In Nederland wonen zo'n 2,6 miljoen volwassen mantelzorgers. Hoe kunt u als diaconie in contact komen met mantelzorgers en met hen en de zorgvrager samenwerken?

10. Zorgzame Kerk: Lokale samenwerking met verrassende partners
In de praktijk blijkt dat protestantse diaconieën veel samenwerken met andere kerken in diaconale platforms, maar ook met maatschappelijke organisaties. Aansluiten bij 'wat er al is' is ook één van de criteria van de Zorgzame Kerk. Elk traject start met een lokale oriëntatie in het zorg- en welzijnsdomein. Waar liggen kansen voor aansluiting? Hoe doe je dat? In welke vorm(en) kun je concreet samenwerken? Hoe breng je eigenheid en meerwaarde onder woorden? Onderlinge samenwerking met kerken bevordert de oecumene maar ook dat blijkt soms nog heel spannend. Welke ervaringen, tips en valkuilen hebben we voor elkaar?

11. Visie op diaconaat bij predikanten en diakenen
Wat voor visie heb je als predikant op diaconaat? En heb je als predikant ook een rol in en een verantwoordelijkheid voor de visieontwikkeling van diakenen? En zou je dit ook kunnen zien als een onderhoudsverantwoordelijkheid van predikanten voor diakenen als vrijwilligers? Wat zijn ervaringen van predikanten hiermee? In eerste instantie reageren Ds. Sjaak Visser, vanuit zijn betrokkenheid bij de opvang van vluchtelingen te Zaandam, en Ds. René de Reuver, nu preses van de Synode maar als gemeentepredikant ook betrokken bij diaconale activiteiten in een kwetsbaar deel van Den Haag.

12. Maatschappelijk Leiderschap
Vluchtelingen roepen een heleboel solidariteit op. Maar ook weerstand. Opvang van vluchtelingen behelst immers meer dan hun een dak boven het hoofd bieden. “En dan komen die vluchtelingen ook nog eens onze banen en huizen inpikken en van onze belastingcenten leven”, is vaak het beeld. Juist ook bij mensen die toch al het gevoel hebben in de hoek te zitten waar de klappen vallen én niet gehoord en gezien te worden. Om die weerstand te kanaliseren wordt om leiderschap gevraagd. Ook van predikanten, diakenen en andere ambtsdragers. En ook in andere spannende kwesties. Maar wat is dat, leiderschap? En hoe doe je dat? Rond die vraag heeft Oikos een workshop ontwikkeld, rond een aantal filmfragmenten en een enkele oefening. Vrij naar Remco Campert: Jezelf een vraag stellen, daarmee begint leiderschap. En dan die vraag een ander stellen.

16Innovatie: creatieve invalshoeken voor diaconaat
In deze workshop verkennen wij samen nieuwe manieren van kijken naar het diaconale werk. Innovatie kan helpen om nieuwe impulsen te geven aan bestaande projecten, projecten aan elkaar te verbinden, nieuwe doelgroepen, samenwerkingspartners en generaties aan te spreken. In de workshop staat uw eigen praktijk centraal. Aan de hand van een aantal voorbeelden en invalshoeken kijken we wat wij er als diakenen en diaconale werkers van kunnen leren.

 

Uitleg van de korte workshops

13. Collecteren met de App Protestant 
Steeds meer mensen gebruiken apps om op de hoogte te blijven van het nieuws. Ook voor lokale gemeenten is het een snel en eenvoudig middel om de achterban goed te informeren. De Protestantse Kerk heeft speciaal voor alle gemeentes de App Protestant ontwikkeld. Met deze app kunnen mensen ook doneren aan collectedoelen van de eigen gemeente en Kerk in Actie. In deze workshop krijgt u uitleg over de mogelijkheden van communiceren en geld inzamelen via de App Protestant. Deelnemers aan de workshop kunnen na afloop de App Protestant een maand gratis proberen binnen hun gemeente.

14. Diaconale liederen zingen o.l.v. Marten Kamminga met koor Quasi Modus
We zingen uit Diaconale liedbundels en het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk.

15. Kook je een toekomst! / Samen koken, samen eten!
Samen koken en samen eten verbindt mensen, ook binnen een kerkelijke gemeente. In deze workshop hoort u meer over een kookschool in Colombia, die ook benoemd staat in het nieuwe Kerk in Actie kookboek. Via kookscholen krijgen jongeren daar nieuwe perspectieven aangereikt. Jongeren uit achterstandsmilieus leren er koken, zodat ze óf bij een restaurant kunnen gaan werken óf zelf een eethuisje kunnen beginnen, waarbij lokale en biologische producten centraal staan. De opleiding – die door de staat erkend is – geeft niet alleen toegang tot werk, maar verhoogt ook de eigenwaarde en trots op de landbouwproducten en de culinaire cultuur van Colombia. Terwijl u de laatste hand legt aan hapjes uit Colombia en andere culturen, ontdekt u hoe de Colombiaanse Kerk in Actie partner Fundación de Pequeño Trabajador (FPT) jongeren op een ander spoor zet. Deze workshop biedt de mogelijkheid om werelddiaconaat en samen kerk zijn op een unieke manier aan elkaar te verbinden. Eet u (diaconaal) smakelijk!

17. Jeugddiaconaat
We laten u horen en zien hoe jeudgdiaconaat in de praktijk werkt. Samen met een jeugddiaken en medewerkers van JOP maakt u kennis met de basics van het jeugddiaconaat.

18. Kiezen voor particuliere projecten

Er zijn in Nederland duizenden kleine stichtingen die om steun vragen voor een project in een ontwikkelingsland. Vaak zijn er gemeenteleden die bij een project betrokken zijn en hier graag in de gemeente bekendheid aan willen geven. Dat kan een mooie kans zijn om werelddiaconaat te laten leven in de gemeente.Hoe bepalen we of zo'n project steun verdient? En moeten we überhaupt wel particulier initiatief ondersteunen? Gaat dat niet ten koste van de steun aan Kerk in Actie? 

19. Startende diaken en dan....

Daar sta je dan, je bent vanaf nu diaken.Het was een prachtige dienst en je kreeg de Zegen mee vanuit de gemeente voor het werk dat je gaat doen. En wat nu? Volgende week al heb je dienst bij het Avondmaal. Waarom jij als diaken? Daar heb je eigenlijk nooit over nagedacht; wat moet je precies doen, en waarom? Iedere maand vergadert de diaconie een avond. De agenda heb je al bekeken en daar staan legio onderwerpen op. Daar heb jij allemaal geen verstand van. Waar ben je aan begonnen? Daar sta je dan, je bent vanaf nu diaken.

Jij wilt je inzetten voor mensen in nood en je denkt dat je dat zou kunnen doen vanuit de kerk, samen met andere diakenen. Over Bijbelse achtergronden en over concrete acties, daarover gaat deze workshop.

 

 

koppeling met crm en erp
 koppeling met crm en erp