aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder 2012

Leergang 2012 puzzelstukken klein.jpeg

Meester in arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Collectieve arbeidsvoorwaarden vormen een belangrijk deel van de loonkosten in een bedrijf(stak). Arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Een veelheid aan veranderende belangen moet aan de cao-tafel in evenwicht worden gebracht. Dit vergt veel van alle betrokkenen.
In de "Leergang Arbeidsvoorwaarden Glashelder" komen alle aspecten van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming aan bod. De psychologie van het onderhandelen en de vraag hoe met belangenconflicten en meningsverschillen wordt omgegaan, maken – naast inhoudelijke verdieping - onderdeel uit van het programma.
De leergang is ontwikkeld door MKB-Arbeidsvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, verbonden aan Universiteit van Amsterdam. Achmea Sociale Zekerheid levert een financiële bijdrage en staat garant voor prima faciliteiten.
In 6 bijeenkomsten geven aansprekende gastdocenten hun kijk op een aspect van collectieve arbeidsvoorwaarden, toegespitst op de belangen van het midden- en kleinbedrijf. Denkt u maar aan de noodzaak tot gezond langer doorwerken, de aanpassing van pensioenregelingen, én innovatie van het instrument cao.

Hoofdonderwerpen

  • Cao-vernieuwing, modernisering, sociale innovatie in
    samenhang met Flexicurity en flexibel belonen;
  • Cao-wetgeving, juridische kaders en ankers zoals algemeen verbindend verklaren en driekwart dwingend recht
  • Pensioen als belangrijkste arbeidsvoorwaarde en de invulling hiervan door bedrijfstak-pensioenfondsen;
  • Psychologie van het onderhandelen in de praktijk;
  • Internationaal arbeidsrecht, fiscaliteiten, ZZP in relatie tot de cao.

Opzet

Elk van de 6 bijeenkomsten bestaat uit twee delen met daartussen een diner. U krijgt ruime gelegenheid voor uitwisseling met de gastdocenten* en met uw collega deelnemers. Tijdens de leergang is gelegenheid voor het bespreken van praktijksituaties. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Doel en deelnemersprofiel

Doel van de leergang is bij cao-onderhandelingen betrokken personen, zoals bestuurs- en directieleden, beleidsmedewerkers, cao-onderhandelaars en cao-delegatieleden van bedrijven en (branche)organisaties goed beslagen ten ijs te laten komen bij de onderhandelingen. U kunt de in het geding zijnde belangen beter doorgronden en afwegen, zodat een cao tot stand komt die aansluit op de bedrijfsprocessen in de eigen sector. Zowel deelnemers betrokken bij een ondernemingscontract als zij die zijn betrokken bij een branchecontract en ook onderhandelaars van werknemerszijde zijn van harte welkom.

Terugblik deelnemers Leergang

“Bredere blik op samenhangende thema´s”. “Meer inzicht in de spelregels en protocollen én het cao-proces én hoe paritaire overeenkomsten tot stand komen”. “Ben beter in staat beleidsvoorbereidingen en uitvoeringsproces arbeidsvoorwaarden te overzien en op hoofdlijnen aan te sturen”.

Data en locatie

In 2012 vinden de 6 bijeenkomsten plaats op donderdag 9 februari, 15 maart, 29 maart, 19 april, 24 mei, 7 juni. De bijeenkomsten starten om 14.30 uur en zijn om 21.00 uur afgelopen. De laatste bijeenkomst op 7 juni start om 13.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij Achmea in Tilburg, Spoorlaan 298, 5017 JZ (dichtbij station NS)

Aanmelden

Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen. Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang, maar er kunnen wel maximaal twee personen van dezelfde organisatie op 1 aanmelding deelnemen. Vermeld u dit bij uw aanmelding. De aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst verwerkt. U kunt zich uiterlijk 20 januari 2012 hier aanmelden. Na uw aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging van ontvangst van uw inschrijving. De factuur ontvangt u na de eerste dag. U kunt deze link ook doorsturen naar een collega.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen voor leden van MKB-Nederland € 1.990,- per deelnemer. Voor niet-leden van MKB-Nederland bedragen de kosten
€ 2.750,- per deelnemer. Voor een tweede deelnemer van dezelfde organisatie ontvangt u korting en bedraagt de deelname voor leden van MKB-Nederland
€ 1.492,- en voor niet-leden € 2.062,-. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Annulering

Bij annulering vóór 17 januari 2012 wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, na deze datum 100%.

Nog vragen?

Neem contact op met één van de medewerkers van MKB-Arbeidsvoorwaarden,
T 015- 219 14 07 of mail naar arbeidsvoorwaarden@mkb.nl.

*De namen van de gastdocenten zijn ondervoorbehoud. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

ontvangstbalie
 ontvangstbalie