Leergang MKB Arbeidsvoorwaarden 2014

Leergang MKB Arbeidsvoorwaarden 2014

Leergang 2012 puzzelstukken klein.jpeg

Meester in arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Collectieve arbeidsvoorwaarden vormen een belangrijk deel van de loonkosten in een bedrijf(stak). Arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Een veelheid aan veranderende belangen moet aan de cao-tafel in evenwicht worden gebracht, bij voorkeur in een goede onderhandelingssfeer. Dit vergt veel kennis en inzet en ook creativiteit van alle betrokkenen, zonder daarbij de sociaal-economische belangen uit het oog te verliezen.

In de "Leergang MKB Arbeidsvoorwaarden" komen alle aspecten van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming aan bod. De psychologie van het onderhandelen en de vraag hoe met belangenconflicten en meningsverschillen wordt omgegaan, maken – naast inhoudelijke verdieping - onderdeel uit van het programma.
De leergang is ontwikkeld door MKB-Arbeidsvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, verbonden aan Universiteit van Amsterdam.
In 6 bijeenkomsten geven aansprekende gastdocenten hun kijk op een aspect van collectieve arbeidsvoorwaarden, toegespitst op de belangen van het midden- en kleinbedrijf. Denkt u maar aan de noodzaak tot gezond langer doorwerken, de aanpassing van pensioenregelingen, én innovatie van het instrument cao.

Hoofdonderwerpen

  • Cao-vernieuwing, modernisering, sociale innovatie in
    samenhang met Flexicurity en flexibel belonen;
  • Cao-wetgeving, juridische kaders en ankers zoals algemeen verbindend verklaren en driekwart dwingend recht;
  • Pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde en de invulling hiervan door bedrijfstakpensioenfondsen;
  • Psychologie van het onderhandelen in de praktijk;
  • Europese integratie en arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en de rol van de loonheffingen en die van de belastingdienst bij cao's;
  • De praktijk van cao-onderhandelingen in het mkb en de actualiteit in de polder.

Opzet

Elk van de 6 bijeenkomsten bestaat uit twee delen met daartussen een maaltijd. U krijgt gelegenheid voor uitwisseling met de gastdocenten* en met uw collega deelnemers. Tijdens de leergang is gelegenheid voor het bespreken van praktijksituaties. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Doel en deelnemerprofiel

Doel van de leergang is bij arbeidsvoorwaardenbeleid en cao-onderhandelingen betrokken personen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden, beleidsmedewerkers van bedrijven en (branche)organisaties goed beslagen ten ijs te laten komen bij de cao-onderhandelingen. U kunt de in het geding zijnde belangen beter doorgronden en afwegen, zodat een cao tot stand komt die aansluit op de bedrijfsprocessen in de eigen sector. Zowel deelnemers betrokken bij een ondernemingscontract als zij die zijn betrokken bij een branchecontract en ook onderhandelaars van werknemerszijde zijn van harte welkom.

Terugblik deelnemers Leergang 2013

"Verrijkend, verdiepend en vooral ook praktisch toepasbaar, had deze opleiding eerder moeten doen".
"Brede aanvulling op mijn functie. Inzoomen op de actualiteiten en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt"
"Cao verdieping, direct toepasbaar". "Verschillende invalshoeken of andere raakvlakken maken dat ik over onderwerpen breder of anders nadenk.. ".

Data en locatie

In 2014 vinden de 6 bijeenkomsten plaats op donderdag
6 maart, 20 maart, 10 april, 24 april, 15 mei en 5 juni. De bijeenkomsten starten om 14.30 uur en zijn om 20.00 uur afgelopen. De laatste bijeenkomst op 5 juni start om 13.30 uur en eindigt om 18.00 uur, na de maaltijd. De bijeenkomsten vinden plaats bij MKB-Nederland (Malietoren), Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag.

Aanmelden

Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen. Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang. Op verzoek kunnen maximaal twee personen van dezelfde organisatie op 1 aanmelding deelnemen. Vermeld u dit bij uw aanmelding. De aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst verwerkt. U kunt zich tot 20 februari 2014 hier aanmelden. Na uw aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging van ontvangst van uw inschrijving.
Indien u zich na deze datum wilt inschrijven neemt u s.v.p. contact op met de organisatie om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
U kunt deze link uiteraard doorsturen naar een collega of iemand binnen uw eigen netwerk.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen voor leden van MKB-Nederland € 2.045,- per deelnemer. Voor niet-leden van MKB-Nederland bedragen de kosten
€ 2.825,- per deelnemer. Voor een tweede deelnemer van dezelfde organisatie ontvangt u korting en bedraagt de deelname voor leden van MKB-Nederland
€ 1.533,- en voor niet-leden € 2.118,-. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Annulering

Bij annulering vóór 20 februari 2014 wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, na deze datum 100%.

Nog vragen?

Neem contact op met één van de medewerkers van MKB-Arbeidsvoorwaarden,
T 070- 3490 133 of mail naar arbeidsvoorwaarden@mkb.nl.

*De namen van de gastdocenten zijn onder voorbehoud. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

event engineers gezocht
 event engineers gezocht