website banner

Leerlijn Psychotherapie NVP ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Verdiepende leerlijn over de kern van het vakgebied

De NVP-leerlijn Psychotherapie biedt geaccrediteerde scholing en verdieping in het psychotherapeutisch handelen.

Onder leiding van docenten die expert zijn binnen ons werkveld, gaat u in een kleine groep aan de slag met de belangrijkste pijlers van het psychotherapeutisch handelen. De leerlijn is samengesteld uit zes clusters:

 • De persoon van de therapeut

 • De therapeutische houding

 • Het therapeutisch proces – ‘setting the stage’

 • Taal – van beschrijven naar ‘verstehen’

 • Het lichaam

 • De context

Lees hieronder meer over de inhoud van de clusters

Leer van experts over de pijlers van psychotherapie

Over de leergang

 • In totaal zijn er zes clusters over de periode van 3 jaar;

 • Gezien het intensieve en interactieve karakter van deze nascholing bestaan de groepen uit maximaal 22 deelnemers;

 • Elk cluster bestaat uit twee dagen, in de groene omgeving op een Brabants landgoed;

 • U overnacht op dezelfde locatie in het duurzame Hotel de Ruwenberg;

 • De clusters krijgen duidelijk meerwaarde als u ze in samenhang volgt. Maar het is ook mogelijk om de clusters los van elkaar te volgen;

 • U krijgt vooraf voorbereidingsopdrachten en tijdens de leergang gaat u met ervaringsgerichte oefeningen aan het werk;

 • Bij elk cluster is er aandacht voor integratie van het geleerde, waarbij we terugkijken naar wat er is besproken en geoefend en hoe dit in de eigen praktijk kunnen toepassen.

Voor wie

 • psychiaters

 • klinisch psychologen

 • psychotherapeuten

Accreditatie

 • NVP

 • FGzPt

 • NVvP

Inhoud van de zes clusters

Cluster 1: De persoon van de therapeut

In psychotherapie is de persoon van de therapeut een belangrijk instrument. In het krachtenveld van de huidige ggz is dat zeker geen eenvoudige opgave. Als elk instrument heeft ook de persoon van de therapeut zorg en onderhoud nodig, maar hoeveel tijd is daar nog voor wanneer productiecijfers, financiële kaders en steeds verdergaande protocollering de boventoon voeren? Naast aandacht hebben voor zelfzorg, moeten we ons ook bewust worden van de eigen - soms beperkte - perceptie van onszelf, van de patiënt en van de wereld om ons heen. Daarbij speelt vanzelfsprekend onze eigen culturele en sociaal-maatschappelijke achtergrond een belangrijke rol. Ook de rol die ons eigen lichaam speelt, krijgt in dit cluster aandacht: hoe gebruiken we ons lichaam tijdens de therapie en wat vertelt ons lichaam ons eigenlijk over ons eigen welzijn?

Datum: 21 en 22 november 2024

Docent: Dorien Philipszoon en Lotje van Leeuwen

Cluster 4: Taal – van beschrijven naar ‘verstehen

In de GGZ dreigt een verarming en vervuiling van onze taal, vooral wanneer de nadruk komt te liggen op het stellen van de juiste DSM-classificatie. In dit cluster wordt de beweging gemaakt van classificeren naar diagnosticeren: hoe kan de patiënt echt begrepen en beschreven worden en hoe kun je als therapeut de bevindingen als onderdeel van het psychotherapeutisch proces teruggeven aan de patiënt? Als therapeut is het dan van belang ontwikkelingsgericht naar een patiënt te kijken, te kunnen horen en ervaren wat de ander mogelijk tekort gekomen is, hoe dit zich ook in het contact met de therapeut manifesteert en welke onderliggende gevoelens de gerapporteerde klachten in stand houden. Als therapeut is het een kunst om juist de complexiteit in het verhaal van de patiënt te kunnen hanteren.

Datum: voorjaar 2026 (datum nog niet bekend)

Docent: nog niet bekend

Cluster 2: De therapeutische houding

In dit cluster is aandacht voor de basishouding in de psychotherapie. Als behandelaar worden we verondersteld de kunst van vertragen en verdragen te beheersen, om rust te brengen in het contact, om ‘op onze handen te zitten’. We benaderen patiënten met gepaste nederigheid en een niet-wetende houding, we proberen oog te houden voor wat er niet gezegd of gevoeld mag worden, we observeren wat er zich in de interactie tussen de patiënt en diens omgeving afspeelt en wat tussen de patiënt en onszelf. Hierbij richt de psychotherapeut zich veel meer op het proces dan op enkel op de inhoud. Het luisteren naar de patiënt gebeurt “niet alleen met het hoofd, maar ook met de buik”. In dit cluster is er aandacht voor de meest basale vaardigheden waarmee het therapeutisch proces en de therapeutische relatie hun vorm krijgen in elke vorm van psychotherapie.

Datum: 8 en 9 mei 2025

Docent: Jeroen Bakker en Pieter de Roij

Cluster 5: Het lichaam

Binnen de psychotherapie groeit de laatste jaren de aandacht voor het lichaam. Het leren denken over het lichaam en aandacht voor de lichamelijke beleving maken daarentegen nauwelijks deel uit van opleidingen tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychiater. Met dit cluster wordt beoogd in deze leemte te voorzien vanuit verschillende visies op het lichaam in psychotherapie. Contact maken met en vertrouwd raken met de taal van het eigen lichaam is voor de therapeut een niet te onderschatten basisvaardigheid in het therapeutisch proces. In dit cluster onderzoeken deelnemers hoe ze hun eigen lichaam en lijfelijkheid kunnen benutten ten behoeve van het therapeutisch proces. Deelnemers verdiepen zich in verschillende visies op het lichaam. Geleerd wordt hoe we vanuit verschillende visies samen met de patiënt de taal van het lichaam kunnen verstaan en benutten.

Datum: najaar 2026 (datum nog niet bekend)

Docent: nog niet bekend

Cluster 3: Het therapeutisch proces – ‘setting the stage’

In psychotherapie wordt het speelveld bepaald door de grenzen die de therapeut stelt aan het therapeutisch proces. De grenzen van de therapie en de behandelkaders geven duidelijkheid aan de patiënt over wat er wel en niet wenselijk of mogelijk is. De psychotherapeut is steeds alert op grensoverschrijdingen en gebruikt de therapeutische relatie om (dreigende) relatiebreuken tijdig te onderkennen en te repareren. Vaak geven dergelijke breuken ons zicht op de hechtingspatronen van onze patiënten en de mate waarin zij over epistemisch vertrouwen beschikken. In dit cluster is aandacht voor micro-procesdiagnostiek als sturend mechanisme in het therapeutisch proces en worden overdracht, tegenoverdracht en afweermechanismen gebruikt als aangrijpingspunten in het therapeutisch proces. Daarbij is (expliciete of impliciete) empathie wellicht het belangrijkste “gereedschap” van de psychotherapeut.

Datum: 27 en 28 november 2025

Docent: Greet Vanaerschot en Ayse Dogan

Cluster 6: De context

Contextueel oftewel systemisch kijken, denken en werken betekent dat de contexten en relaties waarin mensen leven in het therapeutisch proces betrokken worden. Dat kan betekenen dat in gesprekken met het individu aandacht is voor anderen die een rol van betekenis spelen in diens leven, of dat er gesprekken plaatsvinden met ook naasten. Voor de monomethodisch opgeleide systeemtherapeut is het contextueel kijken, denken en werken een vanzelfsprekendheid. Voor therapeuten met een andere therapie-oriëntatie is contextueel werken in de praktijk vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. In dit cluster staat de vaardigheid van het contextueel kijken, denken en werken als onderdeel van een integratief therapeutisch proces centraal.

Datum: voorjaar 2027 (datum nog niet bekend)

Docent: nog niet bekend

Uitgelichte sprekers

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren