Informatie Workshops

Workshop Urban Flows
Workshopleider Peter de Bois

De stad dankt haar sociaal economische vitaliteit aan een intelligente ruimtelijke samenhang tussen 'Flows & Places'- de synergie tussen het systeem van openbare ruimten en de ketens van bestemmingen: de anchor points.
Kennis en inzicht over de fysiek ruimtelijke en sociaaleconomische samenhang van stedelijke systemen is gezien de actuele problematiek van ‘de stad’ van urgent belang voor professionals.

Tijdens de workshop Urban Flows zal Peter de Bois een kennismodel presenteren wat de laatste jaren is ontwikkeld voor het onderzoeken van stedelijke structuren en plannen in binnen en buitenland. Hij belicht enkele instrumenten van dat model die de werking van het stedelijke systemen van Flows & Places duidelijk maakt. De deelnemers zullen zelf ook aan de slag gaan met een van die instrumenten uit het model en deze toepassen voor een kleine analyse van ruimtelijke condities in delen van de stad Amsterdam.

Workshop Future Cities – sustainable and city networks
Workshopleider Eric Reiman

In deze workshop zal het onderwerp gekanteld worden naar een scenariovraag:
Hoe ziet de duurzame stad van 2022 er uit?

De deelnemers zullen in 4 groepen starten met thema’s die voorgekomen zijn uit het Citythinklab*
open crowd / shared city, self producing city, arrival city en (dis) connected city
Vervolgens worden de perspectieven bij elkaar gebracht om hiermee de duurzame stad van 2022 te ontwerpen.

  • Citythinklab is gestart in maart 2012 als een landelijke denktank om scenario’s voor de stad van de toekomst te ontwikkelen; het vindt plaats bij Pakhuis de Zwijger , Design in Society is deelnemer met studenten namens de HvA / Urban Lab

Workshop Urban Farming
Workshopleiders Willem Verbaan en Rienk Stuive

De algemene verwachting is dat stadslandbouw hoog scoort op duurzaamheid door het beperkte aantal voedselkilometers, het gebruikmaken van stedelijke afvalstromen als bron, het sluiten van kringlopen (cradle-to-cradle principe) en het meervoudig ruimtegebruik. Daarom is de HvA, samen met marktpartijen en de gemeente Amsterdam partner in een pilotproject om de grootste ‘urban farm’ van Europa te ontwikkelen aan de Zuidas. In deze workshop zullen Lector Willem Verbaan en bedrijfskunde docent Rienk Stuive je meenemen in de wereld van vastgoed, leegstand, stedelijke voedsellogistiek, smart cities om tenslotte gezamenlijk met de deelnemers te werken aan een duurzaamheidsmonitor welke toegepast kan worden op stedelijke landbouw in Amsterdam.
Workshop Kleinere overheid, nieuwe missie?

De gemeenten ontvangen structureel minder inkomsten. Dit heeft een effect op de dienstverlening die de gemeente uitvoert. In deze workshop gaan beleidsmakers, professionals en studenten met elkaar in discussie over de verschillende rollen die de gemeente bekleedt en het onderliggende bestaansrecht dat hiervoor de basis vormt.

Workshop Economische kanszones
Workshopleider Dennis vd Berg

Workshop:De moeizame relatie tussen beleid en evaluatie.
Als onderdeel van de wijkaanpak heeft de gemeente Amsterdam tussen 2008 en 2012 in verschillende krachtwijken zogenaamde ‘kansenzones’ aangewezen. In een kansenzone konden ondernemers gebruik maken van een subsidie tussen de E2000,- en E40.000, waarmee zowel de individuele ondernemer, de wijkeconomie als de leefbaarheid van de buurt zouden worden verbeterd.

Urban Management heeft tussen 2010 en 2012 in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam (EZ) dit beleid geëvalueerd. Naast een deskresearch vormden 200 diepte-interviews met winkeliers, bewoners, beleidsmedewerkers en andere stakeholders de hoofdmoot van het onderzoek.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een fraai vormgegeven kwalitatief rapport met beschrijvingen de staat van het ondernemerschap in de Amsterdamse wijkaanpakwijken en de belangrijkste resultaten van het gevoerde beleid.
De vraag is nu op welke wijze de resultaten van het onderzoek meerwaarde hebben voor vervolgbeleid, op welke wijze de opgeleverde kennis bijdraagt aan de doelstelling van een lerende overheid. De conclusie van de onderzoeker is in elk geval dat hier vrijwel geen sprake van is.

In deze workshop zal op basis van de case ‘kansenzones’ hierover worden gediscussieerd. Het doel van de workshop is om uit te komen bij een verbetering van de relatie tussen beleid en evaluatie.

Workshop Urban Size dat Onderwijs!
Workshopleider Esther Haverkort

Urban Practice heeft vier Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling in vier Amsterdamse wijken. In deze fysieke locaties ontwikkelen studenten, onder begeleiding van docenten en lokale professionals, diensten en activiteiten en bieden deze aan bewoners en organisaties in Amsterdam. Dit doen zij vanuit meer dan 50 samenwerkingen!

Wordt voor een uur onderdeel van een werkdag bij BOOT, URBAN SIZE je vraagstuk en ontdek wat BOOT voor het onderwijs en het werkveld kan betekenen!
Om meer uit deze workshop te halen, kan je jouw onderwijsproject of jouw vraag naar het onderwijs vanuit de stad alvast insturen: ….

Workshop Veilige scholen
Workshopleider Samir Achbab

Tijdens de workshop Veilige Scholen staat de evaluatie van het Schoolveiligheidsteam (SVT) centraal. Samenwerking tussen verschillende partijen is niet gemakkelijk. Iedere partij geeft haar eigen betekenis aan het project en benadert het project vanuit de eigen focus. Dit vraagt van samenwerkingspartners een grote mate van volharding, goede communicatie en een adaptief vermogen. Het SVT (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Calvijn met Junior College, Politie) fungeert als voorbeeld van een succesvolle alliantie tussen partijen met verschillende culturen. Het succes is echter niet zonder meer tot stand gekomen.
Het evaluatie onderzoek is door het Lectoraat Management van Cultuurverandering uitgevoerd.

Workshop Schoolwerkondersteuning
Workshopleider Audrey Netel

Schoolwerkondersteuning 4 jaar later…
In oktober 2008 is schoolwerkondersteuning getart in de baarsjes met 6 kinderen. Anno 2012 zetten 110 studenten van 5 verschillende opleidingen zich in om in totaal 400 kinderen schoolwerkondersteuning te bieden. Deze grote groei vraagt om een koersverandering met nieuwe denkbeelden over visie en samenwerkingen in en met de wijken.
Een doe-denk-workshop over waar het basis- en hoger
onderwijs elkaar ontmoeten.

Workshop Amsterdam Smart City
Workshopleider Willem van Winden

Amsterdam Smart City is een uniek samenwerkingsverband tussen Amsterdammers, bedrijven en overheden met als doel te laten zien hoe, nu en in de toekomst, slimmer energie kan worden gebruikt. Bij Amsterdam Smart City gaat het om de optelsom van innovatieve technologie, gedragsverandering bij de Amsterdamse bevolking en duurzame economische investeringen. Door partners samen te brengen en kleinschalige projecten lokaal op te zetten, fungeert Amsterdam als laboratorium voor innovatieve klimaat- en energieprogramma’s. Het uiteindelijke doel van deze projecten is een reductie van de CO2-uitstoot gerelateerd aan de doelstellingen op Europees, nationaal en Amsterdams niveau.

Tijdens de workshop Amsterdam City zullen sprekers aan het woord komen die vanuit verschillende invalshoeken belichten hoe Amsterdam en haar partners invulling geven aan het begrip Smarty City en hoe de HvA /Urban Management een bijdrage aan dit geheel kan leveren

Workshop Sociaal Ondernemerschap
Workshopleider Stephanie Verdoolaege

Met een krimpende overheid en lagere budgetten is er een participatiesamenleving aan het ontstaan waarin de wens bestaat burgers in toenemende mate een sturende rol te laten nemen. De rol van de professionals verschuift hierin naar een meer faciliterende rol. In het buitenland heeft men al meer ervaring met bewoners die zelf aan het stuur staan. In Amsterdam is in dit kader het programma Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling ontworpen. Er worden pilots gehouden in verschillende buurten in de stad waaruit ondernemingen moeten ontstaan gerund door bewoners zelf.

In deze workshop zal de nadruk liggen op de veranderende rol tussen de bewoners en de professionals. Een gastspreker uit het werkveld zal hierover komen vertellen en met u praten en discussiëren over dit onderwerp.

Workshop Kleinere overheid, nieuwe missie?
Workshopleider Wouter Smit

De gemeenten ontvangen structureel minder inkomsten. Dit heeft een effect op de dienstverlening die de gemeente uitvoert. In deze workshop gaan beleidsmakers, professionals en studenten met elkaar in discussie over de verschillende rollen die de gemeente bekleedt en het onderliggende bestaansrecht dat hiervoor de basis vormt.

Vrij toegankelijke markt BOOT

Urbansize it! in Studio HvA
Ontdek je eigen smaak. Mix de 7 smaken van de HvA met ingrediënten van de stad. Samen met de creatievellingen van BOOT ga je op zoek naar de ideale mix voor jouw onderwijs- of praktijkvraag. Je creëert een product waarin het onderwijs verbonden is met de stad. Zet jouw product in de schappen van de buurtwinkel van BOOT en maak het zichtbaar voor de bewoners en organisaties van Amsterdam. Iedereen is welkom!

workshop uitnodiging
 workshop uitnodiging