Welke sessies bieden we aan?

Plenaire opening

Tijdens de plenaire opening van de jubileumeditie zal voormalig volleyballer Bas van de Goor een inspirerend verhaal houden over zijn carrière. Hij was onderdeel van de Olympisch ploeg die goud won in Atlanta op de Olympische Spelen. Na het volleyballen richt Bas de Bas van de Goor Foundation op, waar sporten en diabetes centraal staan.

Sessieronde 1 

 • Missie I - Leefstijl en leefomgeving
  In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.  

  Nederland investeert, grotendeels ongemerkt, veel in primaire preventie. Wij investeren bijvoorbeeld in vaccinaties, goede kraamzorg, en consultatiebureaus, maar ook in scholen, schoon drinkwater, gezonde voeding, afvalverwerking, veilige wegen, arbo- en milieuwetgeving. Veel van deze dingen zijn zo vanzelfsprekend dat wij ze niet meer zien als preventieve maatregelen. Toch is dankzij deze maatschappelijke en technologische innovaties onze levensverwachting in de afgelopen eeuw met maar liefst 35 jaar toegenomen.

  Om deze trend ook in de komende decennia voort te zetten, is publiek-private inzet nodig voor het overige preventiepotentieel in onze leefstijl en leefomgeving.
  Tijdens deze sessie zal moderator Carmen van Vilsteren de deelnemers op een interactieve manier over verschillende actuele onderwerpen rondom preventie laten nadenken. De onderwerpen die tijdens deze sessie aan bod komen zijn:
  -    Hoe meet je preventie?
  -    Strategieën om specifiek kwetsbare burgers te bereiken
  -    Businessmodellen in preventie
  -    De rol van e-health in preventie
  -    De rol van zorgverzekeraars in preventie
   

 • Missie II - Zorg op de juiste plek
  In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.

  De gezondheidszorg in ons land is nu nog goed georganiseerd en goed toegankelijk, maar deze is in zijn huidige organisatievorm niet toekomstbestendig, laat staan toekomstbehendig. Door de slimme inzet van technologie en voldoende aandacht voor onze sociale netwerken zal secundaire en tertiaire preventie effectiever worden. De resterende zorg wordt deels verplaatst naar de leef- en werkomgeving. 

  Een van de initiatieven op dit vlak heet GROZ. GROZ staat voor de kanteling van de gezondheidszorg en is letterlijk een keerwoord van het woord ZORG, waarbij niet de Z van ziekte vooropstaat, maar de G van gezondheid. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Dit doen zij in een GROZzerdam: fiedlabs in een buurt, wijk, gemeente of dorpsgemeenschap.

  Tijdens deze sessie zal onder leiding van moderator Jan Smelik (Nederland Zorgt voor Elkaar) allereerst de relatie tussen missie II en het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek door Vikcy de Boer (ZonMw) worden uitgelegd. Hierna wordt de koppeling tussen missie II en GROZ gemaakt om vervolgens de GROZzerdammen een uitdaging waar ze tegenaan lopen door middel van een casus voor te laten leggen aan de deelnemers.  
   

 • Missie III - Mensen met chronische ziekten
  In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen. 

  Het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen, al dan niet in combinatie met fysieke beperkingen, zal de komende jaren flink stijgen. Meedoen en maatschappelijke participatie kan van doorslaggevend belang zijn voor de ervaren kwaliteit van leven. Meedoen met een chronische ziekte gaat echter niet vanzelf. Verschillende sectoren kunnen bevorderen dat mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking toch kunnen meedoen in werk, onderwijs, culturele activiteiten en/of sport. Ook moet de regierol van de burger versterkt worden.

  Deze sessie zal dan ook als focus hebben, mensen met chronische ziekten meer mee laten doen in de samenleving. Onder leiding van Bernique Tool (directeur Maag Lever Darm Stichting) als moderator zullen drie sprekers aan het woord komen. 
  Roland de Wolf zal toelichten hoe zijn organisatie hersenletsel.nl bijdraagt aan het participeren van chronisch zieken in de samenleving. 
  Jolanda de Vries zal vertellen over de plannen van het public-private partnership consortium ImmuneHealthXL en hoe dit tot stand is gekomen uit verschillende projecten.
  Als laatste zal Wouter Eijgelaar toelichten hoe de Nierstichting tot hun agenda Nierziekte de Baas is gekomen en voorbeelden geven van projecten die zich op zelfstandigheid en participatie mensen met nierziekten in de maatschappij richten.
   

 • Missie IV - Kwaliteit van leven met dementie
  In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

  Dementie heeft een enorme impact op de maatschappelijke participatie en de levenskwaliteit van degene die eraan lijdt en zijn of haar directe omgeving. Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie sterk toe, wat bij ongewijzigd beleid kan leiden tot een verdubbeling van het aantal mensen met dementie in 2040. De kwaliteit van leven bij mensen met dementie hangt vooral af van hun sociale en fysieke omgeving, en hun participatie in de samenleving. De talrijke wetenschappelijke- en innovatie-vraagstukken rondom dementie richten zich op drie delen: preventie, betere zorg en een dementie-vriendelijke samenleving. 

  Tijdens deze sessie zal de moderator Marco Blom (Alzheimer Nederland) u meenemen in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie. 
  Franka Meiland (VUmc) zal deze middag onder andere toelichten wat mensen met dementie belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven en uitdagingen voor toekomstig onderzoek benoemen. Jan-Kees van Wijnen zal laten zien hoe zorginstelling Tante Louise op een vooruitstrevende en innovatieve manier de kwaliteit van leven voor mensen met dementie verbetert. Gerda van Ginneken zal als trainer bij Samen Dementievriendelijk aan de hand van een casus de veel voorkomende problemen schetsen bij het dementievriendelijk maken van een organisatie. 

Sessieronde 2

 • Juridische blik op samenwerkingsafspraken
  Voor publiek-private samenwerking is het van belang dat samenwerkende partijen het een en ander vastleggen voordat ze aan een samenwerkingsproject beginnen. Hoe je dit het beste kunt doen en op welke onderdelen je extra aandacht moet besteden komt aan bod tijdens deze sessie. Onze jurist Marjan Akkermans neemt u aan de hand van voorbeelden mee langs drie onderdelen van de consortiumovereenkomst: inbreng van de bestaande kennis, omgang met de resultaten en open access.
   
 • Zorg voor innoveren: verschillende innovatieroutes

  “Wat is er voor nodig om jouw innovatie succesvol te laten landen in de zorg?”

  Er zijn verschillende paden die je kunt bewandelen om jouw innovatie te laten landen in de zorg.
  Deze paden noemen we innovatieroutes. Waar moet je op moet letten en hoe kun je een mogelijke gebruiker en/of financier het beste overtuigen van de meerwaarde van jouw innovatie?
  Experts van Zorg voor innoveren (de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, ZonMw, RVO en het ministerie van VWS) gaan hierover graag met je in gesprek in een paneldiscussie.

 • Pitch&Match: patiënt zoekt onderzoeker
  Waarom is patiëntbetrokkenheid in onderzoek belangrijk? Na een korte inleiding over de noodzaak om samen met patiënten te onderzoeken geven tijdens deze sessie verschillende patiëntenorganisaties een pitch over hun onderzoeksprioriteiten. Onderzoekers, zorgverleners en bedrijven worden uitgenodigd om mee te denken met de onderzoeksprioriteiten en gaan in groepen aan de slag. Hier kunnen mooie nieuwe samenwerkingen ontstaan die mogelijk kunnen leiden tot een aanvraag bij de Medische Inspirator prijs (maximaal €100 000). 

  Lees hier welke patiëntenorganisaties zich hebben aangemeld voor de pitch en wat hun onderzoeksprioriteiten zijn.
   
 • Creatieve oplossingen voor gezondheid en zorg
  De noodzaak voor onderzoek en ontwikkeling ontstaat doorgaans vanuit een vraag van de maatschappij. Onze gezondheidszorg is al op een hoog niveau maar om dit in de toekomst zo te houden moeten we deze nog verder verbeteren. Een inspiratiebron hiervoor kan liggen bij de creatieve sector. Zij ontwikkelen vraaggestuurde initiatieven waarbij de gebruiker het gehele proces centraal staat. Door nieuwe samenwerkingen aan te gaan met o.a. de creatieve sector kunnen we een stap in de goede richting zetten. Via voorbeelden laat onder andere Rodolfo Groenewoud van Vliet (In4Art) zien hoe kunstgeïnspireerde innovaties ontwikkeld worden. 
registratie tijdslot formulier
 registratie tijdslot formulier