Rondetafel sessies

 

Onderwerpen rondetafel sessies
De gekozen onderwerpen voor de ronde tafelsessies zijn door het veld aangedragen. Andere onderwerpen die zijn aangedragen, zoals de toegankelijkheid tot (sport)hulpmiddelen en kunstmatige intelligentie, zullen niet als specifieke onderwerpen terugkomen tijdens deze werkconferentie, maar op een apart moment worden behandeld.

 

E-health opschalingslijst
Vanwege de e-healthweek willen we de opkomst van e-health stimuleren door met elkaar in gesprek te gaan over de opschaling en implementatie van e-health. De Tweede Kamer heeft namelijk de minister gevraagd om een lijst op te stellen met bewezen effectieve digitale toepassingen en die beschikbaar te stellen aan Zorgverzekeraars Nederland. Dit verzoek komt voort uit het gevoel van de Kamer dat er nog te weinig wordt opgeschaald en dat er nog teveel pilots en proeftuinen naast elkaar bestaan, zonder dat van elkaar wordt geleerd. Tijdens deze interactieve workshop willen we daarom praten over de vraag: hoe komen we tot deze lijst, maar veel belangrijker nog: wat is er nodig om met deze lijst implementatie en opschaling te realiseren?

 

Veilige toepassing van MedTech in de thuissituatie
Tegenwoordig verplaatst steeds meer ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Dat is een goede ontwikkeling voor de kwaliteit van leven van patiënten en betaalbaarheid van de zorg. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het gebruik van MedTech in de thuissituatie veilig is. Tijdens de bijeenkomst ‘Veilige toepassing MedTech thuis’ van 3 oktober 2019 kwamen de relevante beroepsgroepen en koepels tot de conclusie dat er eenduidige afspraken nodig zijn, zodat duidelijk wordt onder welke voorwaarden MedTech in de thuissituatie kan worden toegepast. In navolging op deze eerdere bijeenkomst komen we tijdens deze ronde tafelsessie bijeen om de vervolgstappen in kaart te brengen die nodig zijn om tot deze gestandaardiseerde afspraken te komen.

Bovenstaande sessie is een besloten tafelsessie. Indien u hier een uitnodiging voor heeft ontvangen bent u automatisch ingeschreven voor deze sessie. Meldt u zich wel aan voor de bijeenkomst.

 

Implementeren van kennis en inzichten over doelmatigheid; van theorie naar praktijk
Zorgevaluatie is de laatste jaren een begrip geworden voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen, door het proces van zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen. Uitgangspunt is dat over 5 jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. Tijdens deze interactieve workshop gaan we graag onder leiding van Sjoerd Repping het gesprek met u aan over o.a. de volgende vragen: Hoe kunnen we bevorderen dat doelmatigheid structureel wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg (inclusief het gebruik van medische technologie) wordt geïmplementeerd, minder effectieve zorg wordt gedeïmplementeerd en dat de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt?

 

Best practices uit de verschillende regio’s voor versnelling van high & low tech MedTech innovaties
Om innovaties op de markt te kunnen brengen, moeten deze innovaties eerst tot de markt worden toegelaten. Hierbij kunnen innovators tegen verschillende problemen aanlopen. Daarom zullen tijdens deze workshop MedTech samenwerkingsverbanden uit verschillende regio’s aangeven hoe zij een innovatie op de markt hebben gebracht. Tijdens deze interactieve workshop wordt besproken welke problemen deze samenwerkingsverbanden hierbij zijn tegengekomen en welke oplossingen zij hiervoor hebben gevonden. Ook wordt tijdens deze interactieve workshop besproken waar nog aandachtspunten liggen bij het op de markt brengen van innovaties.

 

Wat is er nodig voor actueel effectiviteitsonderzoek?
Onderzoek naar de effectiviteit bij MedTech kent verschillende uitdagingen in de opzet en uitvoering om kennis te genereren die bruikbaar is in de zorgpraktijk. Vragen die vóór de start van het onderzoek geadresseerd moeten worden zijn bijvoorbeeld: Wat is effectiviteit? Wat verstaan patiënten, clinici, ontwikkelaars en zorgverzekeraars onder effectiviteit? Hoe kom je tot een gezamenlijk gedragen standpunt over wanneer MedTech van meerwaarde is op gebruikelijke zorg? Met welke onderzoeksopzet kan effectiviteit het beste onderzocht worden? Hoe weeg je bijwerkingen mee? Hoe zorg je dat de doorlooptijd van onderzoek zo kort mogelijk is? Hoe zorg je dat patiënten zich betrokken voelen bij en willen deelnemen aan het onderzoek? Hoe voorkom je dat het onderzoek ingehaald wordt door nieuwe medisch technologische ontwikkelingen? Over dit soort vragen wil Zonmw tijdens deze interactieve workshop met u in gesprek gaan.

 

Patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van MedTech
Er komen steeds meer innovaties op de markt. Belangrijk is dat deze innovaties aansluiten op de behoeften en de mogelijkheden van de patiënt/gebruiker. Veel MedTech is al ver ontwikkeld als blijkt dat het aanbod niet altijd aansluit op de vraag van patiënten en andere (eind)gebruikers. Door het patiënten/gebruikersperspectief vroegtijdig te betrekken kunnen we eerder in het proces met elkaar filteren waar de grootste potentie ligt en keuzes maken. Hoe kunnen we onze ‘aanbodgedreven’ markt kantelen naar een meer ‘vraaggedreven’ markt? Hoe kunnen we het patiëntenperspectief vroegtijdig betrekken in het ontwikkelingsproces? Dit zijn vraagstukken die tijdens deze interactieve workshop onder leiding van de Stomavereniging en KorterMaarKrachtig aan bod zullen komen.

 

De toegevoegde waarde van hulpmiddelen en technologie bij integrale zorg
De MedTech Alliantie bestaat uit zeven organisaties (Nefemed, FME zorg, Diagned, en FHI ook NIVO, NVAB  en Firevaned) die fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen vertegenwoordigen die in alle levensfasen en in het gehele zorgproces van diagnose en preventie tot en met behandeling en (gedeeltelijk) herstel worden gebruikt. De MedTech sector draagt bij aan passende oplossingen voor patiënten/gebruikers, zorgverleners en samenleving tegen relatief geringe kosten. Om dit te blijven doen is volgens de Alliantie nodig:

1. Oog te hebben voor de toegevoegde waarde van medische hulpmiddelen en technologie, binnen en buiten het zorgdomein

2. Het stimuleren van innovatie voor betere, bereikbare en betaalbare zorg

3. De inzet op en de naleving van kwaliteitsstandaarden van medische hulpmiddelen

4. Het mogelijk maken van nieuwe vormen van financiering.

Met de inbreng van deze onderwerpen wil de MedTech Alliantie nadrukkelijk meepraten over de visie op onze sector en invulling van de Nationale Agenda MedTech. Tijdens de werkconferentie op 29 januari gaat de MedTech Alliantie graag in gesprek met u over deze onderwerpen. Specifiek wil de Alliantie het hebben over het belang van een meer integrale benadering van hulpmiddelenzorg, door te kijken waar zowel vóór (dus preventief) als in het zorgproces met technologie en hulpmiddelen toegevoegde waarde kan worden geboden aan de patiënt/gebruiker en hoe de financiering daar op aangepast kan worden. Een integrale benadering waarbij niet alleen naar de kosten van een technologie en behandeling wordt gekeken, maar ook naar de baten/toegevoegde waarde die dit kan bieden verderop in het (zorg)proces. De vraag is hoe, aan de hand van welke criteria, die toegevoegde waarde dan inzichtelijk kan worden gemaakt.


Verantwoord innoveren: van idee naar markt, maatschappij en patiënt
Veel nieuwe technologie komt in een snel tempo op de zorg af. Dat biedt naast de kansen ook uitdagingen voor de veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Gelet op de grote diversiteit aan producten en spelers op het terrein van MedTech, is het van belang dat de vraagstukken rondom MedTech proactiever en meer in samenhang worden opgepakt. Door met elkaar aan de voorkant beter in beeld te krijgen wat de meerwaarde van MedTech is voor de patiënt en voor de betaalbaarheid van de zorg, creëren we een systeem waarin een betere selectie (‘filter’) kan worden gemaakt van veelbelovende technologie. Dat draagt aan de achterkant ook bij aan het vertrouwen in de kansen van MedTech en aan snellere verspreiding ervan in het zorgproces.

Thema’s zoals het vroegtijdig betrekken van het patiëntenperspectief, effectiviteitsonderzoek en zorgevaluaties komen afzonderlijk aan bod tijdens workshops die worden geleid door patiëntenorganisaties, ZonMw en Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Deze workshop zal zich onder leiding van Health Innovation Netherlands (HiNL, voorheen Hii Holland) gaan richten op de samenhang tussen deze thema’s en volgt daarbij het gehele innovatiepad van idee tot adoptie in de praktijk: hoe bereid ik mij als innovator zo goed mogelijk voor op de lange weg van idee naar markt en patiënt? Wat is wanneer nodig en wie moet ik daarbij betrekken? Wat betekenen de nieuwe markttoelatingsregels (MDR en IVDR) in het gehele proces, en wat staat de innovator na CE nog te wachten in het proces richting pakkettoelating en implementatie in het zorgproces? Dit zijn vragen die tijdens deze interactieve workshop aan bod komen.

 

Indien u zich al heeft aangemeld kunt u uw bestaande inschrijving wijzigen door te klikken op de aanmeldbutton die per e-mail naar u is toegezonden.
Indien u zich nog niet heeft aangemeld klik hier om u aan te melden.

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier