ArbeidsmarkTbeleid in de Drechtsteden

In de Drechtsteden is er sprake van een arbeidsmarkt met twee gezichten. Aan de ene kant is er een tekort aan hoger opgeleide werknemers in de techniek en de zorg. Aan de andere staat er een grote groep mensen aan de kant.

Het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden stelt zich daarom ten doel te werken aan een sociaaleconomisch sterke regio waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn, door beter in te spelen op vragen van bedrijven en samen te werken met onderwijs, kennisinstellingen, ondernemingen, brancheorganisaties en overheden.

We doen dat ter versterking van de Drechtsteden als Maritieme Topregio, met nadrukkelijke inzet op de schragende domeinen voor de werkgelegenheid, zoals techniek, zorg, transport & logistiek en bouw & infra. Daarbij leggen we nadrukkelijk de verbinding naar de lokale programma's arbeidsmarkt in de Drechtstedengemeenten.

Regionaal portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid en beroepsonderwijs
Peter Heijkoop

De strategische opgaven worden uitgewerkt in de volgende programmalijnen:

  • Werkgelegenheid en (sociale) innovatie
  • Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
  • Verkleinen mismatch vraag en aanbod
  • Aansluiting Rijksbeleid specifieke groepen

Manager Regionaal Programma arbeidsmarkt Drechtsteden
Thea van Biemen

De rollen van het programmateam zijn:

  • Signaleren, onderzoeken en kennis delen
  • Aanjagen, agenderen en best practices 'optillen'
  • Investeren in netwerken en allianties
  • Aantrekken van (co)financiering, inclusief monitoring en verantwoording
  • Bestuurlijke advisering economie, innovatie en arbeidsmarkt
check in op events
 check in op events