Referatencyclus de Bascule 2017: 1 + 1 = 3

Referatencyclus de Bascule 2017: 1 + 1 = 3

16 mei 2017

17:00-17:10

Samenwerking met wijkteams - Inleiding door Chaim Huyser

17:10-17:15

Introductie programma en sprekers
door Natasha Fazili en Alies Heerma

17:15-17:45

Beslisboom gedragsproblemen door Marjan de Lange (extern), (Zelfstandig adviseur Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling en Docent Universiteit Utrecht, afdeling ontwikkelingspsychologie)
De beslisboom gedragsproblemen is een model dat wordt gebruikt bij het nemen van een beslissing over de best passende en meest effectieve hulp voor het kind met externaliserende gedragsproblemen.

17:45-18:30

Samenwerking tussen de wijkteams en de S-GGZ in de praktijk, vanuit het wijkteam belicht door Nicolette Martel en Danielle Bogaart.
Aan de hand van een casus wordt de samenwerking besproken.

18:30-18:50

Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst door Natasha Fazili en Alies Heerma.
Take home message. Hoe nog nauwer samen te werken en nog meer te verbinden nu en per 1 januari 2018.

18:50-19:00

Afsluiting en vragen uit de zaal door Chaim Huyser

20 juni 2017

17:00-19:00

Titel: Samenwerking met de GGD/ Zedenzaak
Inleiding: ‘Zedenzaak met meerdere slachtoffers: eerste opvang, screening en gevolgen’
prof.dr. Ramón Lindauer

17:00-17:30

Wat doet de GGD/gemeente bij een crisis?
Dr. Wilco Tuinebreijer, geneesheer-directeur GGD
Bij een crisis van de omvang van de zedenzaak zijn vele partijen betrokken. De GGD en gemeente hebben een inhoudelijke en procesmatige rol bij de psychosociale opvang. In dit referaat wordt uitgelegd wat de gemeente heeft gedaan in de acute fase en in de nazorg. Tevens wordt er terug gekeken naar de succesfactoren en leerpunten.

17:30-18:15

Zedenzaak: screening bij vermoedens
Drs. T. Bosschaart, onderzoeker en dr. S.N. Brilleslijper-Kater, orthopedagogisch specialist kindermishandeling bij de afdeling Kindergeneeskunde bij het AMC.
Direct bij het bekend worden van de zedenzaak is een speciale poli geopend om de kinderen en hun ouders te screenen. Hiertoe werden 5 teams met in elk team een kinderarts, een kind-deskundige en een ouder-deskundige samengesteld. In deze presentatie wordt verteld hoe een poli bezoek eruit zag.

18:15-19:00

Gevolgen van de zedenzaak: een kwalitatieve en kwantitatieve studie
Dr. Eva Verlinden en drs. Vionna Tsang
Tot nu toe is er nog weinig onderzoek verricht naar de gevolgen van seksueel misbruik op zeer jonge leeftijd. In 2013 is een lang lopend onderzoek gestart met jaarlijkse metingen naar de consequenties van dit misbruik op de kinderen en hun gezin. In deze presentatie zullen de eerste bevindingen worden besproken waarbij wordt gekeken naar posttraumatische stress bij de kinderen, dissociatieve symptomen, seksueel gedrag, gedragsproblemen, gehechtheidsproblemen, posttraumatische stressklachten bij de ouder en de ouderlijke relatie. Ook wordt ingegaan op de ervaringen van de ouders met de crisisorganisatie, hulpverlening, politie, juridische procedures, media en de impact van de zaak op hun leven.

19 september 2017

17:00-17:30

Samenwerking met het ziekenhuis
Psymed
De afdeling Sociale kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis, AMC heeft samen met de Bascule jaren geleden De Psy Med Unit opgericht. Hier worden kinderen met ernstige 'onbegrepen' lichamelijke klachten vanuit een integratief model behandeld. Vanaf de intake, door een kinderarts en psycholoog/kinder- en jeugdpsychiater, wordt gewerkt aan het opheffen van de dichotomie tussen lichaam en geest en wordt een verklaringsmodel geboden waarbij gebruik wordt gemaakt van recente neurobiologische kennis.
De behandelwijze, waarbij ook de ouders nauw betrokken worden, is zeer succesvol gebleken. De integratieve werkwijze en de samenwerking tussen de kindergeneeskunde en de kinderpsychiatrie zal centraal staan in dit referaat.
Sprekers:
Chris de Kruiff, kindergeneeskunde AMC
Mariken Gruppen, kindergeneeskunde AMC
Ellen Kohnhorst, de Bascule

17:30-17:50

Consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie
Spreker:
Marilene Strijbos, de Bascule

17:50-18:15

Liaison
Lisette 't Hart, de Bascule
Mariken Gruppen, kindergeneeskunde AMC

18:15-19:00

Samenwerking tussen somatiek en eetstoornissen
De specifieke doelstelling van de liaisonpsychiatrie is de scheiding tussen de psychiatrie en de rest van de geneeskunde in het ziekenhuis te verkleinen en de zorg voor patiënten met psychische én lichamelijke aandoeningen te verbeteren en daarmee een brug te vormen tussen lichaam en geest. Het Emma Kinderziekenhuis biedt het zieke kind en ouders naast somatische zorg ook ondersteuning in de zin van psychosociale en psychiatrische zorg samen met de Bascule.

In dit referaat zal ingegaan worden op de diverse manieren waarin er wordt samengewerkt op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek tussen de diverse afdelingen van het EKZ (algemene en sociale pediatrie en de psychosociale afdeling) en de Bascule. Leonieke Terpstra richt zich op de samenwerking tussen het Centrum voor Eetstoornissen van de Bascule en het EKZ. Lisette ’t Hart zal zich in dit referaat richten op de samenwerkingsverbanden die er bestaan op het gebied van de zorg voor acute en chronisch zieke kinderen en kinderen met somatoforme problematiek. Daarnaast zal Lisette ’t Hart toelichting geven op de samenwerking met ACES, Academic Center for Evidence-based Sports medicine (samenwerkingsverband van het AMC en sportartsen) waarbij multidisciplinaire zorg wordt nagestreefd voor jonge atleten die zich presenteren met psychische klachten.
Spreker
Leonieke Terpstra, de Bascule

17 oktober 2017

17:00-17:45

Samenwerking binnen de jeugdhulp

17:00 – 17:45 uur: Lieke van Domburgh
Duurzame impact kan alleen samen. De kinder- en jeugdpsychiatrie als onmisbaar vakgebied binnen de jeugdhulp.

Juist waar het gaat om complexe problematiek bij jeugdigen komen de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulp elkaar tegen. Zowel op nationaal niveau als lokaal in Amsterdam ontstaan dan ook vele inventieve samenwerkingsvormen rondom specifieke doelgroepen. Dit kan variëren van gezamenlijke ambulante trajecten tot intensieve psychiatrische behandeling binnen de gesloten jeugdhulp. In deze inleiding wordt stil gestaan inhoudelijke redenen waaróm samenwerking tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulp zo belangrijk is. Maar ook worden de mogelijke knelpunten op het gebied van visie-verschillen, informatie delen, financieringssystemen besproken en mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen.

Mr.dr. Lieke van Domburgh is senior onderzoek aan het VUmc afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie en directeur kwaliteit van zorg en innovatie bij Intermetzo/Pluryn een landelijke organisatie voor zorg voor jeugd en volwassenen met complexe problematiek (forensisch, gesloten jeugdhulp, GGZ, gehandicapte zorg, gezinshuizen, onderwijs en arbeidstoeleiding).

17:45-18:10

Tijs Jambroes
De Forensische Formatie is een nieuw team dat gezamenlijk wordt vormgegeven door De Bascule en Spirit waarbinnen ambulante forensische psychiatrische behandeling en begeleiding integraal worden aangeboden aan jongeren.

Drs. Tijs Jambroes is Kinder- en Jeugdpsychiater bij de Bascule en Arkin.

18:10-18:35

Reino Stoffelsen
De Vliegende Brigade is een team van de Bascule, dat samenwerkt met de residentiële woongroepen van Spirit (jeugd- en opvoedhulp), door 'in te vliegen' wanneer dat nodig is. Het team ondersteunt en coacht de medewerkers en biedt kinderen en jongeren diagnostiek, therapie en behandeling. De Vliegende Brigade betrekt de omgeving en de woongroep bij haar aanpak, en gaat naar de kinderen toe in plaats van andersom. Deze samenwerking zorgt voor een betere doorstroom naar specialistische jeugd-gzz als dat nodig is.

Drs. Reino Stoffelsen is kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule

18:35-19:00

Sabrine Zanou
De Koppeling is een Gesloten Jeugdhulpinstelling van Spirit waar de Bascule psychiatrische diagnostiek en behandeling biedt. Gezamenlijk wordt de zorg voor deze complexe doelgroep vormgegeven.

Drs. Sabrine Zanou is psychotherapeut bij de Bascule.

-

21 november 2017

17:00-19:00

Samenwerking met ouder & kind

19 december 2017

17:00-19:00

Samenwerking met scholen

23 januari 2018

17:00-19:00

Samenwerking en veiligheid

participant registration
 participant registration