Keuzeworkshops

Tijdens het programma volg je twee workshoprondes waaruit je kiest uit onderstaande workshops. Je voorkeuren (en een reservevoorkeur) geef je aan bij je aanmelding.

Workshop 1: Leren werken met de vertaalcirkel:
Werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars

Door Ceciel Borghouts

Leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers constateren regelmatig dat de CITO-toetsen rekenen en/of de contextopgaven uit de methode voor leerlingen problemen opleveren. Vaak wordt als oorzaak van deze problemen het talige karakter van de Cito-toets genoemd. In deze workshop bespreken we of de problemen niet wat dieper liggen.

Het probleem bij veel (zwakke) rekenaars is dat ze zich moeilijk een voorstelling kunnen maken bij bewerkingen, dat ze vaak niet begrijpen wat ze doen, dat ze bij contextopgaven niet weten wat ze moeten uitrekenen.  

Is het haalbaar dat kinderen, ook zwakke rekenaars, goed leren begrijpen wat ze doen? In de praktijk blijkt dat wanneer je hier specifiek aan werkt, dat alle kinderen er beter in worden. Dus ook de zwakke rekenaars. Het werken met de ‘vertaalcirkel’ leidt tot een beter begrip van de bewerkingen en van strategieën!

In deze workshop maakt u kennis met de vertaalcirkel. U krijgt handreikingen hoe u aan het werk kunt om de kinderen meer grip te laten krijgen op de koppeling tussen contexten en de formele rekentaal. Dat is een van de grootste problemen waar kinderen tegenaan lopen binnen ons rekenonderwijs.

Ook wordt de relatie tussen het werken met de vertaalcirkel en het protocol ERWD gelegd.

Rekenspecialist Ceciel Borghouts heeft een eigen adviesbureau: Borghouts Rekenadvies. Zij is (mede) ontwikkelaar van het protocol ERWD, diagnostiek met het protocol ERWD,  TIB-Tool Voorkom (ernstige) rekenproblemen en van rekenmethoden. Zij geeft trainingen op een breed terrein van het rekenen en de opleiding rekencoördinator. Borghouts publiceert regelmatig over rekenonderwerpen.

Workshop 2: Taalsteun in de steigers

Door Lia Oosterwaal


Extra aandacht voor taal tijdens de rekenles: wie wil dat niet. In deze workshop kijken we naar de verschillende soorten klassikaal te geven taalsteun: van ‘hoe zeg je dat in de wiskunde’ tot ‘hoe schrijf je dat op’ . We willen deze taalsteun zo geven dat leerlingen de wiskundetaal ook kunnen gebruiken. Taalsteun geven, kun je voor een groot gedeelte goed voorbereiden. Dat gaan we nu dan ook doen: bij een zelfgekozen les, zoeken en beschrijven we mogelijkheden om taalsteun te bieden. Daar kun je dan meteen mee aan de slag.

Lia Oosterwaal is rekenspecialist.

Workshop 3: Taal stimuleren tijdens rekenspellen

Door Lex Gall


Het inzetten van spel in de rekenles kan een belangrijke bijdrage leveren aan de rekenontwikkeling van leerlingen. Uit het spelen van (reken)spellen is nog meer te halen als er bewust gekeken wordt naar het gebruik van taal tijdens het spelen van de spellen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die tijdens de rekenles moeite hebben met het verwoorden van hun denkstappen. Tijdens het spelen van een spel zijn deze leerlingen over het algemeen beter in staat om vanuit een concrete spelsituatie te verwoorden, begrippen te hanteren etc. Het stimuleren van interactie, het laten redeneren over situaties die ontstaan, het toevoegen van schooltaal en vaktaal zijn interventies die bewust ingezet kunnen worden door de leerkracht. In de workshop worden praktijkvoorbeelden gegeven en kunt u zelf ervaren hoe u taal kunt stimuleren tijdens de inzet van rekenspellen.

Lex Gall van Gall Onderwijsadvies heeft meer dan 25 jaar onderwijservaring als leerkracht, ambulant begeleider en directeur in het Speciaal en het primair onderwijs. Hij is tevens medeoprichter van de netwerkorganisatie “Onderwijs met LEV”. Zijn expertisegebieden zijn, Rekenen & wiskunde, Het jonge kind/VVE en Opbrengstgericht werken op gebied van de basisvaardigheden.

Workshop 4: Zicht op rekenontwikkeling met rekengesprekken en kinderen eigenaar van hun leerpoces

Door Margreeth Mulder


Hoe kunnen rekengesprekken bijdragen aan beter zicht op de rekenontwikkeling van kinderen? Welke soort gesprekken kunt u voeren? Wat doet ertoe in zo’n gesprek? Welke vragen kan je stellen? Hoe organiseer je ze? Wat kan je met de verkregen informatie?

Margreeth is zelfstandig onderwijsadviseur bij Instar Onderwijsadvies en Wizz Scholing. Zij is trainer voor de Post-HBO opleidingen Rekencoördinator en Specialist Jonge Kind. Daarnaast geeft zij diverse cursussen en masterclasses op het gebied van rekenen en onderwijs aan jonge kinderen.


Workshop 5: Zicht op leesontwikkeling met leesgesprekken

Door Joanneke Prenger


Deze workshop draait om het belang van formatieve evaluatie in het leesonderwijs en de rol van leesgesprekken daarbij. Door formatief te 'toetsen' krijg je als leerkracht en leerling zicht op waar de leerling staat ten opzichte van gestelde doelen en wat je kunt doen om een leerling een stap verder te helpen in zijn ontwikkeling. Leesgesprekken zijn daar erg belangrijk bij. In zo'n gesprek worden vragen beantwoord, zoals ‘Welke boeken en/of thema's passen bij deze leerling?’, 'Waar en met wie leest hij het meest geconcentreerd?' en ‘Welke leesondersteuning is nodig?’. Na een korte introductie over formatief evalueren, bespreken we samen een aantal voorbeeldfragmenten uit leesgesprekken.

Joanneke Prenger werkt als leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO. Zij is betrokken bij diverse projecten voor het taalonderwijs: geïntegreerd taalonderwijs, Curriculum.nu, het Landelijk Netwerk Taal, taal bij de vakken, taalonderwijs van de toekomst. Vanuit SLO is ze ook hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal, tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar.

Workshop 6: Denken staat vrij - vragen die leren stimuleren

Door Marc van Zanten


In de reken-wiskundeles is het stellen van vragen een belangrijk middel om het leren te bevorderen. In deze werkgroep gaat het om vragen die leerlingen aanzetten tot rekenwiskundig denken. Dat gaat een stap verder dan alleen goed begrijpen wat er zojuist is uitgelegd en dat vervolgens goed kunnen toepassen. We bespreken waar vragen aan moeten voldoen om leerlingen aan te zetten tot rekenwiskundig denken, ongeacht hun (veronderstelde) rekenniveau. Daarbij maken we nadrukkelijk ook de vertaalslag naar de dagelijkse (methode)les.

Marc van Zanten heeft gewerkt als leraar basisonderwijs en pabodocent en werkt momenteel als onderzoeker en ontwikkelaar rekenen-wiskunde bij SLO en de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van de jaarlijkse tweedaagse Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs en doet promotieonderzoek naar de gelegenheid tot leren die reken-wiskundemethodes bieden. In zijn vrije tijd schrijft hij studieboeken en artikelen over het leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde.

Workshop 7: Spelend en onderzoeken leren bij taal en rekenen

Door Bea Pompert


Kinderen leren het best als activiteiten voor hen betekenisvol zijn. Dat houdt in dat ze door actief te handelen, te spelen en te onderzoeken bij interessante thema’s en onderwerpen hun wereld verkennen. Natuurlijk horen daar taal en rekenen altijd bij. Niet uit het taal of rekenboekje, maar uit de goedgevulde rugzak van de leerkracht.Hoe dat er uit ziet wordt in deze workshop concreet. We kijken naar praktijken uit de onderbouwgroepen 1 / 2 en 3 / 4 en gaan met elk in gesprek over de kansen van deze aanpak.

Bea Pompert is werkzaam als nascholer / onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit. Zij is auteur van diverse uitgaven bij Van Gorcum over Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Zij publiceert regelmatig over spel in de onderbouw, lezen/schrijven in de midden- en bovenbouw in vakbladen voor het primair onderwijs.


 

omhoog

qr code scannen
 qr code scannen